Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 8 kwietnia 2017 r.
Autorzy:

Powołanie dyrektora parku krajobrazowego lub zespołu parków

Powołanie dyrektora parku krajobrazowego lub zespołu parków

Powołanie dyrektora parku krajobrazowego lub zespołu parków

Parkiem krajobrazowym kieruje, zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) - dalej u.o.p., dyrektor parku krajobrazowego. Jego zadania zostały określone w art. 105 ust. 4 u.o.p. Ustawodawca ograniczył jego kompetencje w tych przypadkach, gdy na terenie parku krajobrazowego znajdują się tereny zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, powierzając zadania w zakresie ochrony przyrody miejscowemu nadleśniczemu, który powinien je realizować zgodnie z ustaleniami planu ochrony parku krajobrazowego, którego postanowienia muszą być uwzględnione w planie urządzenia lasu (por. K. Gruszecki, komentarz do art. 105 [w:] Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2017).

Krok: powstanie przyczyny powołania dyrektora parku krajobrazowego

Przyczyną zobowiązującą do powołania dyrektora parku krajobrazowego jest utworzenie parku krajobrazowego. Zasady tworzenia parku krajobrazowego ustawodawca określił w art. 16 u.o.p. Zgodnie z przywołanym przepisem park krajobrazowy jest tworzony w drodze uchwały sejmiku województwa, która jest przepisem prawa miejscowego. Uchwała podlega publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym zgodnie z regułami zawartymi w art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296).

Krok: wszczęcie postępowania w sprawie powołania dyrektora parku krajobrazowego

Postępowanie w sprawie powołania dyrektora parku krajobrazowego, o którym mowa w art. 105 u.o.p., nie jest postępowaniem administracyjnym, z tego względu nie należy do tego postępowania stosować przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.