Gruszecki Krzysztof, Powołanie dyrektora parku krajobrazowego lub zespołu parków

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 8 kwietnia 2017 r.
Autorzy:

Powołanie dyrektora parku krajobrazowego lub zespołu parków

Powołanie dyrektora parku krajobrazowego lub zespołu parków

Powołanie dyrektora parku krajobrazowego lub zespołu parków

Parkiem krajobrazowym kieruje, zgodnie z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134) - dalej u.o.p., dyrektor parku krajobrazowego. Jego zadania zostały określone w art. 105 ust. 4 u.o.p. Ustawodawca ograniczył jego kompetencje w tych przypadkach, gdy na terenie parku krajobrazowego znajdują się tereny zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, powierzając zadania w zakresie ochrony przyrody miejscowemu nadleśniczemu, który powinien je realizować zgodnie z ustaleniami planu ochrony parku krajobrazowego, którego postanowienia muszą być uwzględnione w planie urządzenia lasu (por. K. Gruszecki, komentarz do art. 105 [w:] Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2017).

Krok: powstanie przyczyny powołania dyrektora parku krajobrazowego

Przyczyną zobowiązującą do powołania dyrektora parku krajobrazowego jest utworzenie parku krajobrazowego. Zasady tworzenia parku krajobrazowego ustawodawca określił w art. 16 u.o.p. Zgodnie z przywołanym przepisem park krajobrazowy jest tworzony w drodze uchwały sejmiku województwa, która jest przepisem prawa miejscowego. Uchwała podlega publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym zgodnie z regułami zawartymi w art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296).

Krok: wszczęcie postępowania w sprawie powołania dyrektora parku krajobrazowego

Postępowanie w sprawie powołania dyrektora parku krajobrazowego, o którym mowa w art. 105 u.o.p., nie jest postępowaniem administracyjnym, z tego względu nie należy do tego postępowania stosować przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Powołanie dyrektora parku krajobrazowego lub zespołu parków rada ochrony przyrody rada ochrony przyrody odebranie wniosku o wydanie opinii zaopiniowanie kandydatury zarząd województwa zarząd województwa czy park krajobrazowy położony jest na obszarze kilku województw? powstanie przyczyny powołania dyrektora parku krajobrazowego odebranie opinii powołanie dyrektora parku krajobrazowego położonego na terenie kilku województw wszczęcie postępowania w sprawie powołania dyrektora parku krajobrazowego weryfikacja kwalifikacji wystąpienie o opinię powołanie dyrektora parku krajobrazowego położonego na terenie jednego województwa nie tak