[Przywrócenie poprzedniej nazwy obiektowi przestrzeni publicznej albo nadanie mu patrona lub patronatu zgodnie z przepisami... - Dz.U.2022.857 - OpenLEX

Art. 12. - [Przywrócenie poprzedniej nazwy obiektowi przestrzeni publicznej albo nadanie mu patrona lub patronatu zgodnie z przepisami ustawy] - Ochrona dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.857

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2022 r.
Art.  12.  [Przywrócenie poprzedniej nazwy obiektowi przestrzeni publicznej albo nadanie mu patrona lub patronatu zgodnie z przepisami ustawy]
1. 
W przypadku podjęcia w okresie od dnia 12 września 1989 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. uchwały o nadaniu obiektowi przestrzeni publicznej nazwy, o której mowa w art. 1 ust. 1 lub 2 ustawy, o której mowa w art. 3, organ jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo związku metropolitalnego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przywraca poprzednią nazwę albo nadaje patrona lub patronat, jeśli obiekt przestrzeni publicznej nie posiadał wcześniej innej nazwy albo nazwa poprzednia była niezgodna z przepisami ustawy, o której mowa w art. 3.
2. 
Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, nazwa nie zostanie zmieniona, wojewoda może wydać zarządzenie zastępcze, w którym przywraca poprzednią nazwę albo nadaje patrona lub patronat, jeśli obiekt przestrzeni publicznej nie posiadał wcześniej innej nazwy albo nazwa poprzednia była niezgodna z przepisami ustawy, o której mowa w art. 3.
3. 
Do czasu nadania nowej nazwy stosuje się nazwę dotychczasową.
4. 
Przepisy art. 98 i art. 100 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 85 i art. 86 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 86 i art. 87 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz art. 16 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych stosuje się odpowiednio.