Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.8.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1953 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 lutego 1952 r.
w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.

Na podstawie art. 9 ust. 2, 15, 16, 17 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1952 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 46) zarządza się, co następuje:

Ustalenie wysokości dostaw.

§  1.
Wysokość dostaw przez poszczególne gospodarstwa rolne ustala się, mnożąc ilość hektarów użytków rolnych w danym gospodarstwie przez normę, obowiązującą dla danego powiatu.
§  2.
Wysokość obowiązkowych dostaw, przypadającą z jednego hektara użytków rolnych w poszczególnych powiatach (normy), określa tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
§  3.
Przy obliczaniu wysokości dostaw stosuje się zaokrąglenie do jednego kilograma. Niepełne kilogramy, przekraczające 0,49 kg, zaokrągla się do 1 kg w górę, a wynoszące 0,49 kg lub mniej - do 1 kg w dół.
§  4.
Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji może za zgodą Prezesa Rady Ministrów w przypadkach uzasadnionych zarządzić obniżenie dla poszczególnych grup gospodarstw rolnych wysokości dostaw, ustalonej zgodnie z § 1 niniejszego rozporządzenia.
§  5.
Wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez poszczególne gospodarstwa rolne ustalają prezydia gminnych rad narodowych zgodnie z przepisami §§ 1-4 niniejszego rozporządzenia.

Obniżenie wysokości dostaw.

§  6.
Posiadacz gospodarstwa rolnego o obszarze użytków rolnych do 2 ha może w przypadkach szczególnie uzasadnionych złożyć wniosek o obniżenie ustalonej wysokości dostaw w granicach do 20%.
§  7. 1
Posiadaczowi gospodarstwa, którego grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią co najmniej 30% ogólnego obszaru użytków rolnych, obniża się wysokość obowiązkowych dostaw, przypadających z tych gruntów:
1)
o 20% - o ile grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią od 30 do 40% ogólnego obszaru użytków rolnych,
2)
o 30% - o ile grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią od 40 do 50% ogólnego obszaru użytków rolnych,
3)
o 40% - o ile grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią powyżej 50% ogólnego obszaru użytków rolnych.
§  8.
Decyzje w sprawach wymienionych w §§ 6 i 7 wydają prezydia właściwych gminnych rad narodowych w porozumieniu z gminnymi delegatami Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.
§  9.
1.
Jeżeli na skutek nadzwyczajnych okoliczności zdolność produkcyjna gospodarstwa została w takim stopniu zmniejszona, że zobowiązany nie może bez swej winy wykonać częściowo lub zupełnie obowiązku dostaw, może on złożyć wniosek o częściowe lub całkowite zwolnienie od obowiązku dostaw.
2.
Decyzje w sprawach wymienionych w ust. 1 wydają prezydia właściwych powiatowych rad narodowych.

Wykonanie obowiązkowych dostaw.

§  10. 2
1.
Co najmniej 70% wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych powinien zobowiązany wykonać w trzodzie chlewnej. Pozostałą część zobowiązany może wykonać w trzodzie, bydle rogatym, cielętach, owcach lub wełnie owczej, przy czym na poczet tej części mogą być zaliczone zwierzęta hodowlane lub użytkowe sprzedane Centrali Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi.
2.
Gospodarstwa o obszarze użytków rolnych do 2 ha włącznie mogą wykonać obowiązek dostaw zwierząt rzeźnych w dowolnych rodzajach tych zwierząt lub drobiu albo wełną owczą, przy czym na poczet tych dostaw mogą być zaliczone zwierzęta hodowlane lub użytkowe sprzedane Centrali Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi.
§  10a. 3
Gospodarstwa położone w miejscowościach podgórskich na terenie powiatów: nowotarskiego i nowosądeckiego województwa krakowskiego, powiatu cieszyńskiego województwa katowickiego oraz powiatów: gorlickiego, jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego i leskiego województwa rzeszowskiego, które nie posiadają warunków do prowadzenia hodowli trzody chlewnej w ilości potrzebnej do wykonania obowiązku dostawy, mogą na podstawie zezwolenia władzy ustalającej wysokość zobowiązania wykonać w roku 1952 w całości lub częściowo obowiązek dostawy zwierząt rzeźnych w bydle rogatym, cielętach lub owcach.
§  10b. 4
Posiadacze gospodarstw, którzy ze względu na przynależność wyznaniową nie prowadzą hodowli trzody chlewnej, mogą wykonać w całości obowiązek dostaw zwierząt rzeźnych w bydle rogatym, w cielętach i owcach.
§  10c. 5
1.
Warchlaki i cielęta dostarczone na zasadzie zawartych umów kontraktacyjnych przedsiębiorstwom państwowym lub spółdzielniom produkcyjnym mogą być zaliczone na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.
2.
Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa oraz za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określi w drodze zarządzenia warunki i sposób zaliczania dostaw, o których mowa w ust. 1.
§  10d. 6
Gospodarstwa, w których łąki i pastwiska stanowią co najmniej 50% ogólnego obszaru użytków rolnych, specjalizujące się w hodowli określonego rodzaju zwierząt, mogą na podstawie zezwolenia władzy ustalającej wysokość zobowiązania wykonać obowiązek dostawy w dowolnych rodzajach zwierząt rzeźnych.
§  10e. 7
Gospodarstwa o obszarze użytków rolnych nie przekraczającym 5 ha, specjalizujące się w hodowli drobiu, mogą na podstawie zezwolenia władzy ustalającej wysokość zobowiązania wykonać obowiązek dostawy w drobiu.
§  11. 8
1. 9
Przy wykonywaniu obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przelicza się na trzodę chlewną poszczególne rodzaje i klasy tych zwierząt oraz artykuły rolne, jakie mogą być przyjmowane zamiast trzody chlewnej, w stosunku podanym w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 2 do rozporządzenia.
2.
Zwierzęta hodowlane i użytkowe (§ 10) przelicza się na trzodę chlewną według najwyższej klasy danego rodzaju zwierząt rzeźnych (załącznik Nr 2).
§  12. 10
1.
Nie mogą być przyjmowane na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych:
1)
zwierzęta rzeźne i drób w stanie wychudzonym lub chore,
2) 11
zwierzęta rzeźne lub drób o wadze:
krowyponiżej275kg
młodzież (byczki, jałówki)"100"
cielęta" 30"
owce" 14"
świnie (tuczniki) mięsno-słoninowe i mięsne" 86"
świnie (tuczniki) bekonowe" 82"
kury"1,5"
kaczki" 2"
gęsi" 4"
indory"3,8"
indyczki"3,3"
2.
Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa może obniżyć dolną granicę wagi zwierząt rzeźnych, które będą przyjmowane na poczet obowiązkowych dostaw.
§  13. 12
1.
Jeżeli wysokość ustalonego dla poszczególnego gospodarstwa obowiązku dostawy nie przekracza 100 kg żywej wagi trzody chlewnej mięsno-słoninowej, dozwolone jest łączne wykonanie dostaw przez dwóch lub więcej zobowiązanych w tej samej gromadzie.
2.
Łączne wykonanie dostaw nastąpić może tylko przez dostarczenie trzody chlewnej.
§  13a. 13
Gospodarstwa rolne, które nie wykonały w całości obowiązku dostaw, a część nie wykonana nie przekracza 15 kg żywej wagi trzody chlewnej mięsno-słoninowej, mogą wykonać pozostałą część dostaw przez:
1)
łączne wykonanie dostaw (§ 13),
2)
dostawę dowolnego rodzaju zwierząt rzeźnych, drobiu lub wełny owczej.
§  14.
Trzodę chlewną, bydło rogate, cielęta i owce dostarczone począwszy od dnia 1 lutego 1952 r. przez gospodarstwa rolne, objęte obowiązkiem dostaw, zalicza się na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych na rok 1952.
§  14a. 14
1.
Terminy dostaw określa się na poszczególne miesiące.
2.
Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji określi szczegółowy tryb ustalania terminów obowiązkowych dostaw.

Postępowanie odwoławcze.

§  15.
1.
Od decyzji ustalającej obowiązek dostawy zwierząt rzeźnych służy odwołanie.
2.
Odwołanie wnosi się do prezydium powiatowej rady narodowej za pośrednictwem prezydium gminnej rady narodowej.
3.
Prezydium gminnej rady narodowej przekazuje odwołanie wraz z odpowiednimi wnioskami do decyzji prezydium powiatowej rady narodowej.
§  16.
Prezydium powiatowej rady narodowej rozstrzyga odwołanie w porozumieniu z powiatowym pełnomocnikiem Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji. W razie różnicy zdań pomiędzy prezydium powiatowej rady narodowej a powiatowym pełnomocnikiem Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji decyzję ostateczną wydaje prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
§  17.
1.
Odwołanie powinno być wniesione w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o obowiązku dostawy lub od dnia powstania nowych okoliczności, uniemożliwiających wykonanie obowiązku dostawy.
2.
Odwołanie powinno być rozpatrzone i ostatecznie załatwione najpóźniej w ciągu miesiąca od daty wniesienia odwołania.
3.
Odwołanie może być wniesione ustnie lub na piśmie.
4.
Odwołanie jest wolne od wszelkich opłat.
5.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązku dostaw. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prezydium gminnej rady narodowej może odroczyć wykonanie obowiązku w części lub w całości do czasu wydania decyzji przez prezydium powiatowej rady narodowej.
§  18.
W przypadku, gdy odwołanie zostało uwzględnione, a zobowiązanie wykonane, przysługuje zobowiązanemu zapłata za tę część dostawy, o jaką zmniejszono mu zobowiązanie, po cenach ustalonych dla zakontraktowanej trzody chlewnej.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  19.
W roku 1952 ustalona zgodnie z § 1 niniejszego rozporządzenia wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez gospodarstwa rolne, położone w powiecie gołdapskim województwa białostockiego, w powiatach: braniewskim, iławieckim, mrągowskim, nidzickim, olsztyńskim, ostródzkim, piskim i szczycieńskim województwa olsztyńskiego oraz w powiatach: chrzanowskim, krakowskim, myślenickim i nowotarskim województwa krakowskiego - obniża się o 25%, a w powiatach słupskim i białogardzkim województwa koszalińskiego, stargardzkim i wolińskim województwa szczecińskiego, będzińskim, bielskim i zawierciańskim województwa katowickiego - obniża się o 15%.
§  19a. 15
Gospodarstwa przydzielone osiedleńcom oraz działki przyzagrodowe osiedleńców w spółdzielniach produkcyjnych zwolnione są od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych w roku, w którym nastąpiło osiedlenie, oraz w roku następnym.
§  19b. 16
1.
Odłogi przydzielone do zagospodarowania zwolnione są od obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w roku pierwszego zbioru z tych gruntów.
2.
Za odłogi uważa się użytki rolne nie uprawiane co najmniej od dwóch lat.
§  19c. 17
1.
Tworzy się fundusz nagród na cele premiowania obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.
2.
Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji może w granicach ustalonego funduszu nagród przyznać nagrody:
1)
gminom i gromadom, przodującym w wykonaniu obowiązkowych dostaw - na cele kulturalno-oświatowe tych gmin i gromad,
2)
osobom wyróżniającym się w akcji obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych oraz przy organizowaniu i nadzorowaniu tej akcji.
3.
Sposób i tryb przyznawania nagród ustala regulamin zatwierdzony przez Radę Ministrów.
4.
Ogólna suma przyznanych nagród nie może przekraczać 0,15% wartości wykonanych obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.
§  20.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Prezesowi Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.
§  21.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 18

TABELA NORM DOSTAW OBOWIĄZKOWYCH ZWIERZĄT RZEŹNYCH

Lp.Nazwa województwa, powiatu, miasta wydzielonegoNorma na 1 ha użytków rolnych w kg
I. Województwo warszawskie
1.ciechanowski36
2.garwoliński42
3.gostyniński42
4.grodzisko-mazowiecki30
5.grójecki39
6.makowski30
7.mławski33
8.miński39
9.nowodworski30
10.ostrołęcki27
11.ostrowski36
12.piaseczyński36
13.płocki48
14.płoński39
15.pruszkowski30
16.przasnyski27
17.pułtuski33
18.siedlecki36
19.sierpecki39
20.sochaczewski36
21.sokołowski39
22.wołomiński33
23.węgrowski33
24.m. uzdr. Otwock27
m. Płock48
m. Pruszków30
m. Siedlce36
m. Żyrardów30
II. M. st. Warszawa30
III. Województwo bydgoskie
1.aleksandrowski45
2.brodnicki42
3.bydgoski36
4.chełmiński45
5.chojnicki33
6.grudziądzki39
7.inowrocławski39
8.lipnowski42
9.mogileński39
10.rypiński45
11.sępoleński39
12.szubiński42
13.świecki45
14.toruński39
15.tucholski39
16.wąbrzeski45
17.włocławski45
18.wyrzyski42
19.żniński42
m. Bydgoszcz36
m. Grudziądz39
m. Inowrocław39
m. Toruń39
m. Włocławek45
IV. Województwo poznańskie
1.chodzieski45
2.czarnkowski45
3.gnieźnieński50
4.gostyński50
5.jarociński50
6.kaliski45
7.kępiński45
8.kolski45
9.koniński42
10.kościański50
11.krotoszyński50
12.leszczyński50
13.międzychodzki45
14.nowotomyski50
15.obornicki48
16.ostrowski45
17.pilski30
18.poznański48
19.rawicki50
20.szamotulski50
21.śremski50
22.średzki50
23.turecki39
24.wągrowiecki48
25.wolsztyński50
26.wrzesiński48
m. Gniezno50
m. Ostrów Wlkp.45
m. Piła30
m. Kalisz45
m. Leszno50
m. Poznań48
V. Województwo łódzkie
1.brzeziński33
2.kutnowski45
3.łaski33
4.łęczycki42
5.łowicki42
6.łódzki30
7.piotrkowski36
8.radomszczański33
9.rawski36
10.sieradzki45
11.skierniewicki39
12.wieluński45
m. Piotrków Trybunalski36
m. Pabianice33
m. Tomaszów Mazowiecki33
m. Zgierz30
VI. M. Łódź30
VII. Województwo kieleckie
1.buski33
2.iłżecki33
3.jędrzejowski33
4.kielecki27
5.konecki27
6.kozienicki36
7.opatowski39
8.opoczyński30
9.pińczowski36
10.radomski30
11.sandomierski39
12.włoszczowski30
m. Kielce27
m. Ostrowiec39
m. Radom30
m. Starachowice33
VIII. Województwo lubelskie
1.bielski36
2.biłgorajski30
3.chełmski36
4.hrubieszowski45
5.krasnystawski50
6.kraśnicki45
7.lubartowski42
8.lubelski50
9.łukowski42
10.puławski48
11.radzyński42
12.tomaszowski39
13.włodawski33
14.zamojski45
m. Chełm36
m. Lublin50
m. Zamość45
IX. Województwo białostockie
1.augustowski30
2.białostocki27
3.bielski27
4.ełcki27
5.gołdapski27
6.grajewski30
7.kolneński27
8.łomżyński30
9.olecki27
10.sokólski27
11.suwalski30
12.siemiatycki27
13.wysokomazowiecki30
m. Białystok27
X. Województwo olsztyńskie
1.bartoszycki33
2.braniewski30
3.działdowski33
4.giżycki33
5.iławecki30
6.kętrzyński33
7.lidzbarski30
8.morąski33
9.mrągowski27
10.nidzicki27
11.nowomiejski39
12.olsztyński27
13.ostródzki30
14.pasłęcki33
15.piski30
16.reszelski30
17.suski33
18.szczycieński27
19.węgorzewski30
m. Olsztyn27
XI. Województwo gdańskie
1.elbląski39
2.gdański39
3.kartuski30
4.kościerski33
5.kwidzyński39
6.lęborski33
7.malborski39
8.starogardzki39
9.sztumski42
10.tczewski42
11.wejherowski30
m. Elbląg39
m. Gdańsk39
m. Gdynia30
m. Sopot39
m. Tczew42
XII. Województwo koszalińskie
1.białogardzki30
2.bytowski33
3.człuchowski33
4.drawski30
5.kołobrzeski33
6.koszaliński33
7.miastecki30
8.sławiński36
9.słupski30
10.szczeciński30
11.wałecki30
12.złotowski33
m. Koszalin33
m. Słupsk30
XIII. Województwo szczecińskie
1.chojeński39
2.choszczeński36
3.gryficki30
4.gryfiński39
5.kamieński36
6.łobeski36
7.myśliborski36
8.nowogardzki39
9.pyrzycki33
10.starogardzki30
11.szczeciński30
12.woliński27
m. Szczecin30
XIV. Województwo zielonogórskie
1.głogowski36
2.gorzowski33
3.gubiński39
4.kożuchowski39
5.krośnieński33
6.międzyrzecki42
7.rzepiński33
8.skwierzyński39
9.strzelecki36
10.sulechowski33
11.sulęciński36
12.szprotawski39
13.świebodziński30
14.wschowski39
15.zielonogórski30
16.żagański33
17.żarski33
m. Głogów36
m. Gorzów Wlkp.33
m. Zielona Góra30
XV. Województwo wrocławskie
1.bolesławiecki42
2.bystrzycki30
3.dzierżoniowski39
4.górowski42
5.jaworski33
6.jeleniogórski36
7.kamiennogórski30
8.kłodzki33
9.legnicki33
10.lubański42
11.lubiński33
12.lwówecki42
13.milicki39
14.oleśnicki36
15.oławski30
16.strzeliński39
17.sycowski42
18.średzki36
19.świdnicki33
20.trzebnicki36
21.wałbrzyski30
22.wołowski36
23.wrocławski30
24.ząbkowicki33
25.zgorzelecki42
26.złotoryjski39
m. Jelenia Góra36
m. Legnica33
m. Świdnica33
m. Wałbrzych30
m. Wrocław30
XVI. Województwo opolskie
1.brzeski33
2.głubczycki36
3.grodkowski33
4.kluczborski45
5.kozielski48
6.namysłowski36
7.niemodliński36
8.nyski36
9.oleski48
10.opolski42
11.prudnicki48
12.raciborski45
13.strzelecki48
m. Brzeg33
m. Nysa36
m. Opole42
m. Racibórz45
XVII. Województwo katowickie
1.będziński27
2.bielski30
3.cieszyński42
4.częstochowski27
5.gliwicki36
6.kłobucki30
7.lubliniecki39
8.pszczyński36
9.rybnicki36
10.tarnogórski36
11.zawierciański27
m. Będzin27
m. Bielsko-Biała30
m. Bytom27
m. Bytom Nowy27
m. Czeladź27
m. Cieszyn42
m. Chorzów27
m. Częstochowa27
m. Dąbrowa Górnicza27
m. Gliwice36
m. Katowice27
m. Mysłowice27
m. Ruda27
m. Rybnik36
m. Sosnowiec27
m. Siemianowice Śl.27
m. Szopienice27
m. Świętochłowice27
m. Zawiercie27
m. Zabrze27
XVIII. Województwo krakowskie
1.bocheński36
2.brzeski36
3.chrzanowski27
4.dąbrowski42
5.krakowski27
6.limanowski27
7.miechowski42
8.myślenicki27
9.nowosądecki27
10.nowotarski27
11.olkuski27
12.oświęcimski36
13.tarnowski30
14.wadowicki33
15.żywiecki30
m. Kraków27
m. Nowy Sącz27
m. Tarnów30
m. Zakopane27
XIX. Województwo rzeszowskie
1.brzozowski36
2.dębicki33
3.gorlicki30
4.jarosławski36
5.jasielski36
6.kolbuszowski30
7.krośnieński39
8.lubaczowski39
9.leski39
10.łańcucki36
11.mielecki36
12.niżański33
13.przemyski33
14.przeworski45
15.rzeszowski39
16.sanocki30
17.tarnobrzeski42
18.ustrzycki27
m. Przemyśl33
m. Rzeszów39

ZAŁĄCZNIK Nr 2 19

TABELA ZAMIENNIKÓW

Lp.Lit.Rodzaj i klasa zwierząt rzeźnychZalicza się: za 1 kg żywej wagi trzody chlewnej objętej obowiązkiem dostaw
I-Trzody chlewnej -
a)ekstra słoninowej 900 gramów
b)słoninowej 950 "
c)mięsno-słoninowej1.000 "
d)mięsnej1.000 "
e)bekonowej kl. I, II lub III 900 "
f)bekonowej w pozostałych klasach1.000 "
IIBydła rogatego
Jałówek, wolców, krów, wołów
a)klasy I1.450 gramów
b) " II1.550 "
c) " III1.700 "
d) " IV1.800 "
e) " V2.050 "
f) " VI2.200 "
Buhaji
a)klasy I1.450 gramów
b) " II1.550 "
c) " III1.700 "
d) " IV1.800 "
e) " V2.200 "
Byczków
a)klasy I1.700 gramów
b) " II1.800 "
c) " III2.050 "
d) " IV2.200 "
Młodzieży
a) klasy I1.800 gramów
b) " II2.050 "
c) " III2.200 "
IIICieląt
a)klasy I1.450 gramów
b) " II1.600 "
c) " III1.800 "
IVOwiec
a)klasy ekstra1.500 gramów
b) " I1.600 "
c) " II1.700 "
d) " III1.900 "
e) " IV2.100 "
VDrobiu
a)kur, gęsi, kaczek, indyków kl. A 650 gramów
b)kur, gęsi, kaczek, indyków kl. B 800 "
VI.Wełny potnej średniej klasy z wyjątkiem wełny odpadkowej martwej 100 gramów
1 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.48.321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
2 § 10:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 1952 r. (Dz.U.52.29.199) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 czerwca 1952 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.48.321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.

3 § 10a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 1952 r. (Dz.U.52.29.199) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 czerwca 1952 r.
4 § 10b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 1952 r. (Dz.U.52.29.199) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 czerwca 1952 r.
5 § 10c dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 1952 r. (Dz.U.52.29.199) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 czerwca 1952 r.
6 § 10d dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.48.321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
7 § 10e dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.48.321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
8 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 1952 r. (Dz.U.52.29.199) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 czerwca 1952 r.
9 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.48.321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
10 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 1952 r. (Dz.U.52.29.199) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 czerwca 1952 r.
11 § 12 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 września 1953 r. (Dz.U.53.43.213) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 1953 r.
12 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.48.321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
13 § 13a dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.48.321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
14 § 14a dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.48.321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
15 § 19a dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 1952 r. (Dz.U.52.29.199) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 czerwca 1952 r.
16 § 19b dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.48.321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
17 § 19c dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.48.321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
18 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.48.321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
19 Załącznik nr 2:

-zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 1952 r. (Dz.U.52.48.321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 września 1953 r. (Dz.U.53.43.213) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 września 1953 r.