Rozdział 4 - Postępowanie odwoławcze. - Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.8.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1953 r.

Rozdział  4

Postępowanie odwoławcze.

§  15.
1.
Od decyzji ustalającej obowiązek dostawy zwierząt rzeźnych służy odwołanie.
2.
Odwołanie wnosi się do prezydium powiatowej rady narodowej za pośrednictwem prezydium gminnej rady narodowej.
3.
Prezydium gminnej rady narodowej przekazuje odwołanie wraz z odpowiednimi wnioskami do decyzji prezydium powiatowej rady narodowej.
§  16.
Prezydium powiatowej rady narodowej rozstrzyga odwołanie w porozumieniu z powiatowym pełnomocnikiem Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji. W razie różnicy zdań pomiędzy prezydium powiatowej rady narodowej a powiatowym pełnomocnikiem Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji decyzję ostateczną wydaje prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
§  17.
1.
Odwołanie powinno być wniesione w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o obowiązku dostawy lub od dnia powstania nowych okoliczności, uniemożliwiających wykonanie obowiązku dostawy.
2.
Odwołanie powinno być rozpatrzone i ostatecznie załatwione najpóźniej w ciągu miesiąca od daty wniesienia odwołania.
3.
Odwołanie może być wniesione ustnie lub na piśmie.
4.
Odwołanie jest wolne od wszelkich opłat.
5.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązku dostaw. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prezydium gminnej rady narodowej może odroczyć wykonanie obowiązku w części lub w całości do czasu wydania decyzji przez prezydium powiatowej rady narodowej.
§  18.
W przypadku, gdy odwołanie zostało uwzględnione, a zobowiązanie wykonane, przysługuje zobowiązanemu zapłata za tę część dostawy, o jaką zmniejszono mu zobowiązanie, po cenach ustalonych dla zakontraktowanej trzody chlewnej.