Obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.50.244

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.

DEKRET
z dnia 1 grudnia 1953 r.
o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany niniejszego dekretu, wprowadzone zgodnie z art. II § 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 maja 1970 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 71.12.117) nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia tych zmiana jest późniejsza niż data utraty mocy przez niniejszy dekret.

..................................................

W celu

- zabezpieczenia trwałego i równomiernego zaopatrzenia ludności miast w mięso i przetwory mięsne,

- popierania dalszego rozwoju produkcji hodowlanej, stanowiącej jedno z głównych źródeł dochodów gospodarstw chłopów małorolnych i średniorolnych,

- zapewnienia sprawiedliwego ustalenia obowiązków wobec państwa,

- umożliwienia takiego ustalenia dostaw zwierząt rzeźnych, które by uwzględniało możliwości i zwyczaje gospodarstw i oddziaływało na planowe i równomierne nasilenie produkcji hodowlanej,

stanowi się, co następuje:

Przepisy ogólne.

Gospodarstwa rolne obowiązane są do dostaw zwierząt rzeźnych według zasad określonych w dekrecie.

Obowiązkiem dostaw zwierząt rzeźnych objęte są:

1)
indywidualne gospodarstwa rolne,
2) 1
spółdzielnie produkcyjne,
3) 2
państwowe gospodarstwa rolne, podległe Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych,
4) 3
pozostałe gospodarstwa rolne, należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych.

Rada Ministrów ustala na każdy rok państwowy plan obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

W ramach państwowego planu Minister Skupu planuje, organizuje i nadzoruje wykonanie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Obowiązek dostaw zwierząt rzeźnych.

1.
Obowiązek dostaw zwierząt rzeźnych ciąży na osobach fizycznych i prawnych, będących właścicielami lub posiadaczami gospodarstw rolnych, oraz na masach spadkowych, w skład których wchodzą gospodarstwa rolne.
2.
Jeżeli na gospodarstwie rolnym zostało ustanowione prawo użytkowania lub też gospodarstwo oddane jest w dzierżawę, obowiązek dostaw ciąży na użytkowniku lub dzierżawcy.
1.
Za gospodarstwo rolne uważa się takie gospodarstwo, którego ogólny obszar gruntów położonych w jednym powiecie stanowi własność albo jest w posiadaniu, użytkowaniu lub dzierżawie:
1)
jednej osoby fizycznej lub prawnej bądź
2)
dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, które prowadzą na nich wspólną gospodarkę.
2.
Za wspólną gospodarkę uważa się gospodarkę rolną, której sposób prowadzenia wskazuje na to, że stanowi ona jedną całość gospodarczą, w szczególności wskutek dokonywania wspólnych zbiorów oraz zaspokajania wspólnych potrzeb z przychodów osiągniętych z gospodarstwa jako całości.
1.
Obowiązek dostaw zwierząt rzeźnych rozpoczyna się z początkiem roku, w którym nastąpiło objęcie w posiadanie gospodarstwa rolnego lub ustały okoliczności faktyczne, uzasadniające zwolnienie od obowiązku dostaw. Obowiązek dostaw nie powstaje, jeżeli spełnił go poprzedni posiadacz.
2.
Obowiązek dostaw kończy się z upływem roku, w ciągu którego ustało posiadanie gospodarstwa rolnego lub powstały okoliczności faktyczne, uzasadniające zwolnienie od obowiązku dostaw.
1.
Podstawą ustalania wysokości obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych jest obszar użytków rolnych, wyrażony w hektarach fizycznych.
2.
Użytkami rolnymi w rozumieniu niniejszego dekretu są:
1)
grunty orne,
2)
łąki,
3)
pastwiska, z wyjątkiem gromadzkich,
4)
ogrody i sady.

Wysokość obowiązkowych dostaw, przypadającą z jednego hektara użytków rolnych w poszczególnych powiatach (normy), ustala się w kilogramach żywej wagi trzody chlewnej mięsno-słoninowej.

Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia:

1)
normy oraz zasady obliczania obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych z gospodarstw rolnych,
2)
zasady ustalania terminów obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych,
3)
właściwość organów oraz tryb postępowania w sprawach obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Wysokość obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez państwowe gospodarstwa rolne, podległe Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych, określa się zgodnie z planem gospodarczym Ministerstwa Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych zwolnione są gospodarstwa rolne:

1)
o obszarze użytków rolnych nie przekraczającym 1 ha,
2)
o obszarze użytków rolnych nie przekraczającym 2 ha,

jeżeli:

a)
posiadacz gospodarstwa ma powyżej 60 lat i w gospodarstwie nie ma członków rodziny w wieku ponad 14 lat, zdolnych do pracy,
b)
posiadacz gospodarstwa albo członek jego rodziny pracujący w tym gospodarstwie odbywa zasadniczą służbę wojskową i w gospodarstwie nie ma, oprócz jednej osoby, członków rodziny w wieku ponad 14 lat, zdolnych do pracy,
c)
posiadacz gospodarstwa ma na utrzymaniu pięcioro lub więcej dzieci poniżej 14 lat,
3)
należące do tuczarń okręgowych zakładów tuczu przemysłowego, do oddziałów zaopatrzenia robotniczego, szpitali, sanatoriów, szkół podstawowych oraz zakładów opiekuńczych i wychowawczych.

(skreślony).

Gospodarstwom, których grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią co najmniej 30% ogólnego obszaru użytków rolnych, obniża się wysokość obowiązkowych dostaw, przypadających z gruntów V i VI klasy:

1)
o 20% - o ile grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią od 30 do 40% ogólnego obszaru użytków rolnych,
2)
o 30% - o ile grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią powyżej 40 do 50% ogólnego obszaru użytków rolnych,
3)
o 40% - o ile grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią powyżej 50% ogólnego obszaru użytków rolnych,

Gospodarstwo może być częściowo lub całkowicie zwolnione od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych, jeżeli na skutek nadzwyczajnych okoliczności jego zdolność produkcyjna została w takim stopniu zmniejszona, że zobowiązany nie może wykonać obowiązku dostaw.

Upoważnia się Radę Ministrów do udzielania w drodze rozporządzenia zwolnień od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych lub przyznawania obniżeń w granicach do 50% w poszczególnych latach dla wszystkich lub niektórych grup gospodarstw rolnych w całym państwie lub na poszczególnych jego obszarach.

Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady oraz tryb częściowego lub całkowitego zwolnienia od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych i przyznawania obniżeń.

Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia:

1)
zasady wykonywania dostaw obowiązkowych w poszczególnych rodzajach zwierząt rzeźnych,
2)
zasady przeliczania poszczególnych rodzajów i klas zwierząt rzeźnych na trzodę chlewną (zamienniki),
3)
artykuły rolne, jakie mogą być przyjmowane zamiast trzody chlewnej, oraz normy zamiany,
4)
zasady zaliczania zwierząt hodowlanych i użytkowych na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych,
5)
zwierzęta rzeźne, które z uwagi na ich stan i wagę nie mogą być przyjmowane na poczet dostaw obowiązkowych,
6)
zasady wykonywania łącznej dostawy przez kilku zobowiązanych,
7)
zasady tworzenia funduszu nagród na cele premiowania akcji obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych i przyznawania nagród,
8) 5
ulgi i zwolnienia gospodarstw rolnych od obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych z tytułu zagospodarowania odłogów i innych użytków rolnych.

Gospodarstwa rolne obowiązane są do wykonania obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 listopada danego roku.

Zobowiązany powinien dostarczyć zwierzęta rzeźne na koszt własny do punktu skupu.

1.
Za zwierzęta rzeźne, dostarczone w ramach dostaw obowiązkowych, wypłaca się dostawcy należność w gotówce, obliczoną według cen ustalonych dla dostaw obowiązkowych.
2.
Za trzodę chlewną, dostarczoną w ramach dostaw obowiązkowych w ustalonych terminach, przysługuje premia gotówkowa; wysokość premii w stosunku procentowym do obowiązującej ceny określa Rada Ministrów.

W razie niewykonania obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych w ustalonym terminie nie wykonana część dostawy może być podwyższona w granicach do 10%.

Nie wykonane dostawy obowiązkowe zwierząt rzeźnych podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie przewidzianym w przepisach o postępowaniu przymusowym w administracji.

Przepisy karne.

1.
Kto nie wykonywa ciążącego na nim obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych

- podlega karze grzywny do 3.000 zł.

2.
Orzekanie następuje w trybie postępowania karno-administracyjnego.
3.
Kierownik państwowego gospodarstwa rolnego, podległego Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych, dopuszczający się wykroczenia, o którym mowa w ust. 1,

- podlega karze pieniężnej do 1.000 zł,

a o ile czyn jego zawiera znamiona przestępstwa, określonego w art. 25 - podlega karze w tym artykule przewidzianej.

4.
Karę pieniężną (ust. 3) nakłada wojewódzki pełnomocnik Ministerstwa Skupu.
5.
Minister Skupu w porozumieniu z Ministrem Państwowych Gospodarstw Rolnych określi tryb postępowania przy nakładaniu kary pieniężnej (ust. 3).

Kto złośliwie uchyla się od wykonania obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych, utrudnia lub udaremnia wykonanie tego obowiązku przez inne osoby, albo publicznie nawołuje do uchylania się od tego obowiązku

- podlega karze więzienia do lat trzech lub aresztu.

Przepisy końcowe.

1.
Traci moc ustawa z dnia 15 lutego 1952 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. Nr 8, poz. 46, Nr 29, poz. 195 i Nr 48, poz. 318).
2.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wydania nowych na podstawie niniejszego dekretu, o ile nie są z nim sprzeczne.

Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skupu i innym zainteresowanym ministrom.

Dekret wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1954 r.

1 Art. 2 pkt 2 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 1957 r. (Dz.U.57.38.163) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1957 r.
2 Art. 2 pkt 3 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 1957 r. (Dz.U.57.38.163) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1957 r.
3 Art. 2 pkt 4 według numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 1957 r. (Dz.U.57.38.163) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1957 r.
4 Art. 13 skreślony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 lipca 1957 r. (Dz.U.57.38.163) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1957 r.
5 Art. 18 pkt 8 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1957 r. (Dz.U.57.38.163) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1957 r.