Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.50.303

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1950 r.

USTAWA
z dnia 31 maja 1921 r.
o nadzorze nad kotłami parowemi. *

Art.  1.

Wszystkie kotły parowe podlegają nadzorowi władz rządowych

Art.  2. 1

Przepisy o budowie i ustawianiu kotłów parowych, jakoteż o nadzorze nad niemi wydaje Minister Przemysłu i Handlu z wyjątkiem przepisów o kotłach parowozowych oraz kotłach, ustawianych w wagonach kolejowych i na statkach wojennych, morskich i śródziemnych.

Te ostatnie przepisy ustanawiają: Minister Kolei Żelaznych - przepisy o kotłach parowozowych i ustawianych w wagonach kolejowych, Minister Spraw Wojskowych - przepisy o kotłach na statkach wojennych, morskich i śródziemnych. Przepisy zaś o kotłach na statkach żeglugi śródziemnej oraz morskiej, zarówno rządowych, jak i prywatnych, wydaje Minister Przemysłu i Handlu.

Bezpośredni dozór nad kotłami tak rządowemi, jak i prywatnemi, z wyjątkiem kotłów, podlegających nadzorowi Ministra Kolei Żelaznych i Ministra Spraw Wojskowych, wykonywa Minister Przemysłu i Handlu

Art.  3. 2

(uchylony).

Art.  4. 3

(uchylony).

Art.  5.

Winni przekroczenia przepisów, na podstawie niniejszej ustawy wydanych ulegną karze aresztu do 3 miesięcy i grzywny do 10.000 mk., lub jednej z tych kar.

W b. zaborze pruskim wymierzyć należy karę. aresztu do 6 tygodni" lub wiezienia do trzech miesięcy i grzywnę do 10.000 mk., lub jedną z tych kar.

W b. zaborze austrjackim odwołanie od kary i wymiaru kary jest dopuszczalne bez względu na to, czy zastosowano prawo nadzwyczajnego złagodzenia kary.

Sprawy powyższe podlegają decyzji sądów pokoju (powiatowych).

Art.  6.

Wszystkie istniejące obecnie stowarzyszenia dozoru nad kotłami parowemi obowiązane są w ciągu dwuch miesięcy od dnia wejścia niniejszej ustawy w życie złożyć swe statuty do zatwierdzenia Ministrowi Przemysłu i Handlu; do czasu zaś jego decyzji - sprawować nadal nadzór nad kotłami podług dotychczas obowiązujących przepisów technicznych.

Art.  7.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Art.  8.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie w miesiąc po ogłoszeniu.

Jednocześnie tracą moc wszelkie dotychczas na obszarach Rzeczypospolitej stosowane ustawy i zarządzenia w przedmiocie nadzoru nad kotłami parowemi.

* Z dniem 30 kwietnia 1932 r. uprawnienia wojewódzkich władz administracji ogólnej, ustanowione w rozporządzeniach wydanych na mocy nin. ustawy w brzmieniu ustawy z dnia 6 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 108, poz. 786), o ile dotyczą kotłów parowych w zakładach podlegających władzom górniczym, przechodzą na wyższe urzędy górnicze, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 marca 1932 r. (Dz.U.32.37.379).
1 Art. 2 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1921 r. (Dz.U.21.108.786) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 1921 r.
2 Art. 3 uchylony przez art. 13 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o Urzędzie Dozoru Technicznego (Dz.U.50.49.440) z dniem 28 października 1950 r.
3 Art. 4 uchylony przez art. 13 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o Urzędzie Dozoru Technicznego (Dz.U.50.49.440) z dniem 28 października 1950 r.