Zm.: rozporządzenie z dnia 10 listopada 1937 r. o wykonywaniu nadzoru oraz bezpośredniego dozoru nad kotłami parowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.7.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 25 stycznia 1938 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 10 listopada 1937 r. o wykonywaniu nadzoru oraz bezpośredniego dozoru nad kotłami parowymi.

Na podstawie art. 2 i 3 ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowymi (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 303), w brzmieniu ustawy z dnia 6 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr 108, poz. 786), w związku z art. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1937 r. o zmianie granic województw: poznańskiego, pomorskiego, warszawskiego i łódzkiego (Dz. U. R. P. Nr 46, poz. 350) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 listopada 1937 r. o wykonywaniu nadzoru oraz bezpośredniego dozoru nad kotłami parowymi (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 579) w § 2 pkt 1 i 3 po wyrazach: "powiatów bielskiego" dodaje się przecinek i wyrazy: "bielskiego miejskiego".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1938 r.