Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.108.786

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1921 r.

USTAWA
z dnia 6 grudnia 1921 r.
w sprawie zmiany brzmienia art. 2 ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowemi (Dz. U. R. P. № 50, poz. 303).

Art.  1.

Art. 2 ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowemi (Dz. U. R. P. № 50, poz. 303) otrzymuje brzmienie następujące:

"Przepisy o budowie i ustawianiu kotłów parowych, jakoteż o nadzorze nad niemi wydaje Minister Przemysłu i Handlu z wyjątkiem przepisów o kotłach parowozowych oraz kotłach, ustawianych w wagonach kolejowych i na statkach wojennych, morskich i śródziemnych.

Te ostatnie przepisy ustanawiają: Minister Kolei Żelaznych - przepisy o kotłach parowozowych i ustawianych w wagonach kolejowych, Minister Spraw Wojskowych - przepisy o kotłach na statkach wojennych, morskich i śródziemnych. Przepisy zaś o kotłach na statkach żeglugi śródziemnej oraz morskiej, zarówno rządowych, jak i prywatnych, wydaje Minister Przemysłu i Handlu.

Bezpośredni dozór nad kotłami tak rządowemi, jak i prywatnemi, z wyjątkiem kotłów, podlegających nadzorowi Ministra Kolei Żelaznych i Ministra Spraw Wojskowych, wykonywa Minister Przemysłu i Handlu".

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.