Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.5.32

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 30 grudnia 1922 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 27 stycznia 1922 r. w przedmiocie wykonywania dozoru nad kotłami parowemi.

Na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowemi (Dz. U. R. P. № 50 poz. 303), art. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. № 108 poz. 786) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemie. Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowemi w brzmieniu ustawy z dnia 6 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. № 69 poz. 621), zarządza się co następuje:
§  1. § 2 rozporządzenia z dnia 27 stycznia 1922 r. w przedmiocie wykonywania dozoru nad kotłami parowemi (Dz. U. R. P. № 10 poz. 80), otrzymuje brzmienie następujące:

"Bezpośredni dozór nad wszystkiemi kotłami poddanemi w myśl § 1 nadzorowi władz administracyjnych Ii instancji przekazuje się w granicach województw:

a) białostockiego, kieleckiego, krakowskiego, lubelskiego, lwowskiego, łódzkiego, nowogrodzkiego, poleskiego, stanisławowskiego, tamo-polskiego, wołyńskiego, warszawskiego, obszaru Ziemi Wileńskiej i m. st. Warszawy - stowarzyszeniu dozoru kotłów w Warszawie;

b) poznańskiego i pomorskiego - stowarzyszeniu dozoru kotłów w Poznaniu

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 78 poz. 717).