Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.10.80

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 27 stycznia 1922 r.
w przedmiocie wykonywania dozoru nad kotłami parowemi. *

Na zasadzie art. 3 ustawy z dn. 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowemi (Dz. C. R. P. № 50, poz. 303) oraz art. 1 ustawy z dn. 6 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. № 108, poz. 786) zarządza się co następuje:
§  1. Nadzór nad wszystkiemi kotłami tak rządowemi jak i prywatnemi, z wyjątkiem kotłów podlegających nadzorowi Ministra Kolei Żelaznych oraz Ministra Spraw Wojskowych, Sprawują władze administracyjne II instancji.
§  2. 1 Bezpośredni dozór nad wszystkiemi kotłami poddanemi w myśl § 1 nadzorowi władz administracyjnych II instancji przekazuje się w granicach województw:
a) białostockiego, kieleckiego, krakowskiego, lubelskiego, lwowskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, warszawskiego, wołyńskiego, obszaru Ziemi Wileńskiej i m. st. Warszawy, oraz powiatów bielskiego i cieszyńskiego województwa śląskiego-stowarzyszeniu dozoru kotłów w Warszawie;
b) poznańskiego i pomorskiego-stowarzyszeniu dozoru kotłów w Poznaniu.
§  3. Właściciele kotłów, podpadających pod postanowienie § 2, powinni, o ile tego dotąd nie uczynili, zgłosić swoje kotły, z wyjątkiem kotłów rządowych, do wymienionych stowarzyszeń do dnia 31 marca 1922 r. niezależnie od tego, czy kotły są czynne, czy też nie, pod rygorem kar przewidzianych w art. 5 ustawy z dn. 31 maja 1921 roku (Dz. U. R. P. № 50, poz. 303).
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 31 marca 1922 r. ustanowiony w § 3 niniejszego rozporządzenia termin zgłaszania kotłów parowych do stowarzyszeń dozoru kotłów w Warszawie i w Poznaniu przedłuża się. do. dnia 30 kwietnia 1922 r., zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 11 marca 1922 r. o przedłużeniu terminu zgłaszania kotłów parowych do stowarzyszeń dozoru kotłów w Warszawie i w Poznaniu. (Dz.U.22.21.176).
1 § 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 września 1922 r. (Dz.U.22.78.717) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1922 r. (Dz.U.23.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 listopada 1923 r. (Dz.U.23.121.979) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 1923 r.