Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.49.440

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1953 r.

DEKRET
z dnia 26 października 1950 r.
o Urzędzie Dozoru Technicznego.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 271) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:
Art.  1.
1. Tworzy się Urząd Dozoru Technicznego, zwany w dalszym ciągu "Urzędem".
2. Urząd podlega Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.
Art.  2.

Do zakresu działania Urzędu należy:

1) dozór techniczny nad kotłami parowymi i zbiornikami pod ciśnieniem,
2) nadzór nad wykonywaniem przepisów, dotyczących tych urządzeń,
3) wydawanie decyzji w zakresie określonym w pkt 1 i 2,
4) instruowanie kadr dozoru technicznego.
Art.  3.
1. 1 Przepis art. 2 nie dotyczy kotłów parowych i zbiorników pod ciśnieniem w zakresie, w jakim podlegają, w myśl obowiązujących przepisów, nadzorowi i bezpośredniemu dozorowi Ministrów: Komunikacji, Obrony Narodowej i Żeglugi.
2. Minister Przemysłu Ciężkiego w porozumieniu z właściwym ministrem i za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego może w drodze rozporządzenia poddać urządzenia określone w ust. 1 w całości lub w części dozorowi i nadzorowi Urzędu.
Art.  4.
1. Na czele Urzędu stoi Dyrektor, którego mianuje i zwalnia Minister Przemysłu Ciężkiego za zgodą Prezesa Rady Ministrów.
2. Organem doradczym Dyrektora jest Rada Techniczna.
Art.  5.

Szczegółowy zakres działania i organizację Urzędu, w tym również skład i zadania Rady Technicznej oraz sposób powoływania jej członków, określi statut nadany przez Ministra Przemysłu Ciężkiego za zgodą Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

Art.  6.
1. Organami terenowymi Urzędu są Biura Dozoru Technicznego działające na zasadzie rozrachunku gospodarczego, zwane dalej "Biurami".
2. Biura tworzy Minister Przemysłu Ciężkiego w drodze zarządzenia wydanego w porozumieniu z Ministrem Finansów i za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
3. Minister Przemysłu Ciężkiego w porozumieniu z Ministrem Finansów i za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określi organizację i zakres działania Biur.
Art.  7.
1. Szczegółowe przepisy o sposobie wykonywania przez Urząd i Biura nadzoru i dozoru nad urządzeniami technicznymi oraz o związanych z tym obowiązkach użytkowników tych urządzeń wyda Minister Przemysłu Ciężkiego za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w drodze rozporządzenia. Przepisy te w odniesieniu do kotłów parowych i zbiorników pod ciśnieniem znajdujących się w posiadaniu władz, instytucji i przedsiębiorstw wojskowych oraz służby bezpieczeństwa publicznego, będą wydawane również w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego.
2. Szczegółowe przepisy w sprawach określonych w ust. 1 w odniesieniu do urządzeń technicznych wymienionych w art. 3 i poddanych nadzorowi i dozorowi Urzędu wydają wspólnie Minister Przemysłu Ciężkiego i zainteresowany minister za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
Art.  8.

Minister Przemysłu Ciężkiego w drodze zarządzenia wydanego w porozumieniu z Ministrem Finansów określi czynności Urzędu i Biur, za które pobrane będą opłaty, oraz ustali wysokość tych opłat.

Art.  9.
1. Minister Przemysłu Ciężkiego może w drodze rozporządzenia ustanowić nadzór państwowy nad dźwigami i innymi urządzeniami technicznymi oraz zlecić Urzędowi sprawowanie nad nimi dozoru i nadzoru.
2. Szczegółowe przepisy o budowie i stanie technicznym urządzeń, o których mowa w ust. 1, o sposobie ich używania i obsłudze, jak również o nadzorze i dozorze nad nimi wyda Minister Przemysłu Ciężkiego w drodze zarządzenia.
3. Przepisy, o których mowa w ust. 1 i 2, wydane będą w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
Art.  10.

Minister Przemysłu Ciężkiego w porozumieniu z Ministrem Finansów i za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego określi w drodze zarządzenia zasady i warunki zawierania przez Biura umów na wykonywanie czynności związanych z urządzeniami technicznymi, a nie wchodzących w zakres obowiązków Biur, wynikających z niniejszego dekretu.

Art.  11.
1. Stowarzyszenia Dozoru Kotłów, działające na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowymi (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 303 i Nr 108, poz. 786), ulegają rozwiązaniu w terminach przewidzianych w art. 12. Majątek rozwiązanych Stowarzyszeń przechodzi na Skarb Państwa.
2. Biura przejmują prawa i obowiązki Stowarzyszeń Dozoru Kotłów z umów zawartych przez nie w zakresie czynności technicznych.
Art.  12.

Minister Przemysłu Ciężkiego określi w drodze zarządzenia terminy rozpoczęcia działalności Urzędu na poszczególnych obszarach Państwa.

Art.  13.
1. Z dniem wejścia w życie dekretu tracą moc obowiązującą:
1) art. 3 i 4 ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowymi (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 303 i Nr 108, poz. 786),
2) art. 3 ust. 1 zd. drugie i ust. 2 oraz art. 5 ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o nadzorze nad zbiornikami pod ciśnieniem (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 234).
2. Postanowienia rozporządzeń wydanych na podstawie przepisów wymienionych w ust. 1, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego dekretu, pozostają w mocy do czasu wydania rozporządzeń i zarządzeń przewidzianych w niniejszym dekrecie.
Art.  14.

Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.

Art.  15.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 3 ust. 1 zmieniony przez art. 150 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. Prawo górnicze (Dz.U.53.29.113) z dniem 2 grudnia 1953 r.