Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1005

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 kwietnia 2019 r.
w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. 1 , Republika Finlandii staje się dnia 1 czerwca 2019 r. stroną wyżej wymienionej Konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że od dnia 1 czerwca 2019 r. Konwencja obowiązuje w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Republika Finlandii, składając dokument ratyfikacyjny, złożyła:

1) notyfikacje zgodnie z: art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii), art. 6 ust. 5, art. 16 ust. 6 lit. a), art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii), art. 18, art. 23 ust. 4, art. 24 ust. 1 oraz art. 35 ust. 3,
2) zastrzeżenia zgodnie z: art. 3 ust. 5 lit. a), art. 4 ust. 3 lit. a), art. 8 ust. 3 lit. a), art. 9 ust. 6 lit. a), art. 10 ust. 5 lit. a), art. 11 ust. 3 lit. a), art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 6 lit. a), art. 14 ust. 3 lit. a), art. 15 ust. 2, art. 17 ust. 3 lit. a), art. 23 ust. 7, art. 28 ust. 2 lit. a) oraz art. 35 ust. 6

- Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Treści notyfikacji oraz zastrzeżeń zostały podane w dalszej części oświadczenia rządowego.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wskazane w niniejszym oświadczeniu rządowym złożone przez Republikę Finlandii notyfikacje i zastrzeżenia do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., mają zastosowanie w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polskiej a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. 2 .

Notyfikacja zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii)

Artykuł 2 - Interpretacja pojęć

Notyfikacja - Umowy Podatkowe, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) Konwencji Republika Finlandii planuje objęcie Konwencją następujących umów:

NrTytułDruga

Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst pierwotny/ Instrument zmieniającyData podpisaniaData wejścia w życie
42 3 Konwencja między Republiką Finlandii a Rzecząpospolitą Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochoduPolskaTekst pierwotny8-06-200911-03-2010

Article 2 - Interpretation of Terms

Notification - Agreements Covered by the Convention

Pursuant to Article 2(1)(a)(ii) of the Convention the Republic of Finland wishes the following agreements to be covered by the Convention:

NoTitleOther

Contracting

Jurisdiction

Original/

Amending

Instrument

Date of SignatureDate of Entry into force
42Agreement between the Republic of Finland and the Republic of Poland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on incomePolandOriginal8-06-200911-03-2010

Zastrzeżenie zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. a)

Artykuł 3 - Podmioty transparentne podatkowo

Zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. a) Konwencji Republika Finlandii zastrzega prawo do niestosowania art. 3 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 3 - Transparent Entities

Pursuant to Article 3(5)(a) of the Convention the Republic of Finland reserves the right for the entirety of Article 3 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. a)

Artykuł 4 - Podmioty o podwójnej siedzibie

Zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. a) Konwencji Republika Finlandii zastrzega prawo do niestosowania art. 4 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 4 - Dual Resident Entities

Pursuant to Article 4(3)(a) of the Convention the Republic of Finland reserves the right for the entirety of Article 4 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacja zgodnie z art. 6 ust. 5

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja tekstu preambuły istniejącego w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 6 ust. 5 Konwencji Republika Finlandii wskazuje, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 6 ust. 4 oraz zawierają tekst preambuły, o którym mowa w art. 6 ust. 2. Tekst odpowiedniego fragmentu preambuły został wskazany poniżej.

Numer wymienionej umowyDruga

Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst preambuły
42Polskapragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,

Article 6 - Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of Existing Preamble Language in Listed Agreements

Pursuant to Article 6(5) of the Convention the Republic of Finland considers that the following agreements are not within the scope of a reservation under Article 6(4) and contain preamble language described in Article 6(2). The text of the relevant preambular paragraph is identified below.

Listed

Agreement

Number

Other Contracting JurisdictionPreamble Text
42PolandDesiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Zastrzeżenie zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. a)

Artykuł 8 - Transakcje wypłat dywidend

Zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. a) Konwencji Republika Finlandii zastrzega prawo do niestosowania art. 8 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 8 - Dividend Transfer Transactions

Pursuant to Article 8(3)(a) of the Convention the Republic of Finland reserves the right for the entirety of Article 8 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. a)

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. a) Konwencji Republika Finlandii zastrzega prawo do niestosowania art. 9 ust. 1 w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 9 - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Pursuant to Article 9(6)(a) of the Convention the Republic of Finland reserves the right for Article 9(1) not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a)

Artykuł 10 - Klauzula antyabuzywna dotycząca zakładów położonych na terytoriach trzecich jurysdykcji

Zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a) Konwencji Republika Finlandii zastrzega prawo do niestosowania art. 10 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 10 - Anti-abuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions

Pursuant to Article 10(5)(a) of the Convention the Republic of Finland reserves the right for the entirety of Article 10 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a)

Artykuł 11 - Stosowanie przepisów Umów Podatkowych w celu zastrzeżenia prawa Strony do opodatkowania osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na jej terytorium

Zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a) Konwencji Republika Finlandii zastrzega prawo do niestosowania art. 11 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 11 - Application of Tax Agreements to Restrict a Party's Right to Tax its Own Residents

Pursuant to Article 11(3)(a) of the Convention the Republic of Finland reserves the right for the entirety of Article 11 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 12 ust. 4

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Zgodnie z art. 12 ust. 4 Konwencji Republika Finlandii zastrzega prawo do niestosowania art. 12 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 12 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Pursuant to Article 12(4) of the Convention the Republic of Finland reserves the right for the entirety of Article 12 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 13 ust. 6 lit. a)

Artykuł 13 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez wykorzystanie wyłączeń określonych form działalności z definicji zakładu

Zgodnie z art. 13 ust. 6 lit. a) Konwencji Republika Finlandii zastrzega prawo do niestosowania art. 13 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 13 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions

Pursuant to Article 13(6)(a) of the Convention the Republic of Finland reserves the right for the entirety of Article 13 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a)

Artykuł 14 - Podział umów

Zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a) Konwencji Republika Finlandii zastrzega prawo do niestosowania art. 14 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 14 - Splitting-up of Contracts

Pursuant to Article 14(3)(a) of the Convention the Republic of Finland reserves the right for the entirety of Article 14 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 15 ust. 2

Artykuł 15 - Definicja osoby ściśle powiązanej z przedsiębiorstwem

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Konwencji Republika Finlandii zastrzega prawo do niestosowania art. 15 w całości do Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, w odniesieniu do której zastosowanie mają zastrzeżenia na podstawie art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 6 lit. a) lub c) i art. 14 ust. 3 lit. a).

Article 15 - Definition of a Person Closely Related to an Enterprise

Pursuant to Article 15(2) of the Convention the Republic of Finland reserves the right for the entirety of Article 15 not to apply to the Covered Tax Agreement to which the reservations described in Article 12(4), Article 13(6)(a) or (c), and Article 14(3)(a) apply.

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a) Konwencji Republika Finlandii wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 16 ust. 4 lit. a) pkt i). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
42Polskaart. 23 ust. 1 zd. 1

Article 16 - Mutual Agreement Procedure Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(a) of the Convention the Republic of Finland considers that the following agreements contain a provision described in Article 16(4)(a)(i). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
42PolandArticle 23(1), first sentence

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii) Konwencji Republika Finlandii wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie przewidujące, że sprawa, o której mowa w art. 16 ust. 1 zd. 1, powinna być przedstawiona w okresie co najmniej trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej umowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
42Polskaart. 23 ust. 1 zd. 2

Article 16 - Mutual Agreement Procedure Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(b)(ii) of the Convention the Republic of Finland considers that the following agreements contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of Article 16(1) must be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
42PolandArticle 23(1), second sentence

Zastrzeżenie zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. a)

Artykuł 17 - Korekty współzależne

Zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. a) Konwencji Republika Finlandii zastrzega prawo do niestosowania art. 17 w całości w odniesieniu do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, które zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 17 ust. 2. Następujące umowy zawierają postanowienia będące w zakresie niniejszego zastrzeżenia.

Numer wymienionej umowyDruga Umawiająca się JurysdykcjaPrzepis
42Polskaart. 9 ust. 2

Article 17 - Corresponding Adjustments

Pursuant to Article 17(3)(a) of the Convention the Republic of Finland reserves the right for the entirety of Article 17 not to apply to its Covered Tax Agreements that already contain a provision described in Article 17(2). The following agreements contain provisions that are within the scope of this reservation.

Listed Agreement NumberOther Contracting JurisdictionProvision
42PolandArticle 9(2)

Notyfikacja zgodnie z art. 18

Artykuł 18 - Wybór stosowania Części VI Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 18 Konwencji Republika Finlandii dokonuje wyboru stosowania Części VI.

Article 18 - Choice to Apply Part VI Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 18 of the Convention the Republic of Finland hereby chooses to apply Part VI.

Notyfikacja zgodnie z art. 23 ust. 4

Artykuł 23 - Rodzaje postępowania arbitrażowego

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 23 ust. 4 Konwencji Republika Finlandii dokonuje wyboru stosowania art. 23 ust. 5.

Article 23 - Type of Arbitration Process

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 23(4) of the Convention the Republic of Finland hereby chooses to apply Article 23(5).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 23 ust. 7

Artykuł 23 - Rodzaje postępowania arbitrażowego

Zgodnie z art. 23 ust. 7 Konwencji Republika Finlandii zastrzega prawo do niestosowania Części VI w odniesieniu do wszystkich zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, w odniesieniu do których druga Umawiająca się Jurysdykcja złożyła zastrzeżenie na podstawie art. 23 ust. 6.

Article 23 - Type of Arbitration Process

Pursuant to Article 23(7) of the Convention the Republic of Finland reserves the right for Part VI not to apply with respect to all Covered Tax Agreements for which the other Contracting Jurisdiction makes a reservation pursuant to Article 23(6).

Notyfikacja zgodnie z art. 24 ust. 1

Artykuł 24 - Porozumienie w sprawie innego rozwiązania sprawy

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Konwencji Republika Finlandii dokonuje wyboru stosowania art. 24 ust. 2.

Article 24 - Agreement on a Different Resolution

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 24(1) of the Convention the Republic of Finland hereby chooses to apply Article 24(2).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. a)

Artykuł 28 - Zastrzeżenia

Zastrzeżenie dotyczące zakresu arbitrażu

Zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. a) Konwencji Republika Finlandii składa następujące zastrzeżenia w odniesieniu do zakresu spraw, do których będzie stosowany arbitraż zgodnie z przepisami Części VI:

1. Finlandia zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu Części VI spraw dotyczących zastosowania krajowych przepisów przeciwko unikaniu opodatkowania którejkolwiek z Umawiających się Jurysdykcji będących stroną Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja. W tym celu, krajowe przepisy zapobiegające unikaniu opodatkowania Finlandii obejmują Ustawę o procedurze szacowania (Act on Assessment Procedure, verotusmenettelystä annettu laki (1558/1995)) Sekcje 27-30, Ustawę o opodatkowaniu zysków przedsiębiorstw i dochodów z działalności zawodowej (Act on the Taxation of Business Profits and Income from Professional Activities, elinkeinotulon verottamisesta annettu laki (360)/1968)) Sekcja 6 a, podsekcja 8 i Sekcja 52 h oraz Ustawę o opodatkowaniu wspólników w kontrolowanych spółkach zagranicznych (Act on the Taxation of Shareholders in Controlled Foreign Companies, ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun laki (1217/1994)). Każde kolejne przepisy zastępujące, zmieniające lub aktualizujące te przepisy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania będą objęte tym zastrzeżeniem. Finlandia powiadomi Depozytariusza o wszelkich takich kolejnych przepisach.

2. Finlandia zastrzega sobie prawo do wyłączenia z zakresu Części VI spraw dotyczących działań, za które podatnik lub osoba działająca w imieniu podatnika została uznana przez sąd za winną oszustwa podatkowego lub innego przestępstwa podatkowego w którejkolwiek Umawiającej się Jurysdykcji będącej stroną Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja. W tym celu, krajowe przepisy Finlandii obejmują Kodeks Karny (Criminal Code, rikoslaki (39/1889)) rozdział 29 Sekcje 1-4. Każde kolejne przepisy zastępujące, zmieniające lub aktualizujące te przepisy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania również będą objęte tym zastrzeżeniem. Finlandia powiadomi Depozytariusza o wszelkich takich kolejnych przepisach.

3. Finlandia zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu Części VI spraw dotyczących części dochodu lub majątku, w których nie dochodzi do podwójnego opodatkowania. Podwójne opodatkowanie oznacza, że obie Umawiające się Jurysdykcje będące stronami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, nałożyły podatki w odniesieniu do tego samego podlegającego opodatkowaniu dochodu lub majątku, powodując powstanie dodatkowego obciążenia podatkowego bądź zwiększenie zobowiązań podatkowych, bądź anulowanie lub ograniczenie strat, które mogłyby zostać wykorzystane do zmniejszenia zysków podlegających opodatkowaniu.

4. Finlandia zastrzega sobie prawo do wyłączenia z zakresu Części VI:

a) w odniesieniu do podatków pobieranych u źródła od kwot wypłacanych lub zaliczanych na rzecz osób niemających miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Umawiającej się Jurysdykcji, które dotyczą zdarzeń dających prawo do pobrania takich podatków występujących przed datą odniesienia;

b) w odniesieniu do wszystkich pozostałych podatków nakładanych w zakresie okresów podatkowych rozpoczynających się przed datą odniesienia.

Dla celów niniejszego zastrzeżenia, "data odniesienia" jest późniejszą z następujących:

i) data rozpoczęcia stosowania Konwencji w obu Umawiających się Jurysdykcjach będących stronami właściwej Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, w odniesieniu do takich podatków;

ii) pierwszy dzień stycznia roku kalendarzowego następującego po upływie sześciu miesięcy kalendarzowych rozpoczynających się w dniu poinformowania przez Depozytariusza o późniejszym ostatecznym wycofaniu zastrzeżenia lub notyfikacji, co skutkuje zastosowaniem Części VI (Arbitraż) między obiema Umawiającymi się Jurysdykcjami; oraz

iii) gdy sprawa jest rodzajem sprawy, do której można potencjalnie stosować arbitraż w wyniku wycofania, po rozpoczęciu stosowania Części VI pomiędzy obiema Umawiającymi się Jurysdykcjami, zastrzeżenia Umawiającej się Jurysdykcji złożonego na podstawie art. 28 ust. 2 lub art. 19 ust. 12, pierwszy dzień stycznia roku kalendarzowego następującego po upływie sześciu miesięcy kalendarzowych rozpoczynających się w dniu poinformowania przez Depozytariusza o wycofaniu zastrzeżenia.

5. Finlandia zastrzega prawo do wyłączenia z zakresu Części VI wszystkich spraw, w których wniosek został złożony zgodnie z Konwencją w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (90/436/EWG) - z późniejszymi zmianami, lub w ramach innych instrumentów uzgodnionych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej lub zgodnie z przepisami krajowymi, które wdrażają takie instrumenty.

Article 28 - Reservations

Reservation Formulated for Scope of Arbitration

Pursuant to Article 28(2)(a) of the Convention the Republic of Finland formulates the following reservations with respect to the scope of cases that shall be eligible for arbitration under the provisions of Part VI.

1. Finland reserves the right to exclude from the scope of Part VI cases involving the application of domestic anti-avoidance rules of either Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement. For this purpose, Finland's domestic anti - avoidance rules shall include Act on Assessment Procedure (verotusmenettelystä annettu laki (1558/1995)) sections 27-30, Act on the Taxation of Business Profits and Income from Professional Activities (elinkeinotulon verottamisesta annettu laki (360/1968)) section 6 a, subsection 8 and section 52 h and Act on the Taxation of Shareholders in Controlled Foreign Companies (ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun laki (1217/1994)). Any subsequent provisions replacing, amending or updating these anti-avoidance rules would also be included in this reservation. Finland shall notify the Depositary of any such subsequent provisions.

2. Finland reserves the right to exclude from the scope of Part VI cases involving conduct for which the taxpayer or a person acting on the taxpayer's behalf has been found guilty by a court of tax fraud or other tax related criminal offence in either Contracting Jurisdiction to a Covered Tax Agreement. For this purpose, Finland's domestic rules shall include the Criminal Code (rikoslaki (39/1889)) chapter 29 sections 1-4. Any subsequent provisions replacing, amending or updating these rules would also be included in this reservation. Finland shall notify the Depositary of any such subsequent provisions.

3. Finland reserves the right to exclude from the scope of Part VI cases concerning items of income or capital where there is no double taxation. Double taxation means that both Contracting Jurisdictions to a Covered Tax Agreement have imposed taxes in respect of the same taxable income or capital giving rise to either additional tax charge, increase in tax liabilities or cancellation or reduction of losses, which could be used to offset taxable profits.

4. Finland reserves the right to exclude from the scope of Part VI:

a) with respect to taxes withheld at source on amounts paid or credited to non-residents, cases which concern taxable events giving rise to such taxes that occur before the reference date;

b) with respect to all other taxes, cases which concern taxes levied with respect to taxable periods that begin before the reference date.

For the purposes of this reservation, "the reference date" is the latest of:

i) the date of entry into effect of the Convention in both Contracting Jurisdictions to the applicable Covered Tax Agreements with respect to such taxes;

ii) the first day of January of the calendar year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication by the Depositary of the latest definitive reservation withdrawal or notification which results in the application of Part VI (Arbitration) between both Contracting Jurisdictions; and

iii) where the case is a type of case that would be potentially eligible for arbitration as a result of the withdrawal, subsequent to the entry into effect of Part VI as between both Contracting Jurisdictions, of a Contracting Jurisdiction's reservation made pursuant to Article 28(2) or Article 19(12), the first day of January of the calendar year next following the expiration of a period of six calendar months beginning on the date of the communication of the Depositary of the withdrawal of the reservation.

5. Finland reserves the right to exclude from the scope of Part VI all cases where an application has been filed under the Convention on the Elimination of Double Taxation in Connection with the Adjustment of Profits of Associated Enterprises (90/436/EEC) - as amended, or under other instruments agreed by the member states of the European Union or under domestic rules which implement such instruments.

Notyfikacja zgodnie z art. 35 ust. 3

Artykuł 35 - Stosowanie

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 35 ust. 3 Konwencji wyłącznie na potrzeby własnego stosowania art. 35 ust. 1 lit. b) i ust. 5 lit. b), Republika Finlandii dokonuje wyboru zastąpienia odesłania do pojęcia "okresy podatkowe rozpoczynające się w dniu lub po dniu, w którym upłynął termin" odesłaniem do pojęcia "okresy podatkowe rozpoczynające się w dniu lub po dniu 1 stycznia roku następującego w dniu lub po dniu upływu terminu".

Article 35 - Entry into Effect

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 35(3) of the Convention solely for the purpose of its own application of Article 35(1)(b) and 5(b), the Republic of Finland hereby chooses to replace the reference to "taxable periods beginning on or after the expiration of a period" with a reference to "taxable periods beginning on or after 1 January of the next year beginning on or after the expiration of a period".

Zastrzeżenie zgodnie z art. 35 ust. 6

Artykuł 35 - Stosowanie

Zgodnie z art. 35 ust. 6 Konwencji Republika Finlandii zastrzega prawo do niestosowania art. 35 ust. 4 Konwencji do zawartych przez nią Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 35 - Entry into Effect

Pursuant to Article 35(6) of the Convention the Republic of Finland reserves the right for Article 35(4) not to apply with respect to its Covered Tax Agreements.

1 Tekst Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2018 r. poz. 1369.
2 Tekst Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2010 r. poz. 205.
3 Numer wskazany przez Republikę Finlandii w wykazie zastrzeżeń i notyfikacji do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., w notyfikacji złożonej zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii)ww. Konwencji.