Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1632

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 sierpnia 2017 r.
§  36. 
1.  Kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, o której mowa w § 3 pkt 3, odbywające się według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego dla:
1) szkoły podstawowej prowadzi się na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, z tym że prowadzi się je począwszy od dnia 1 września 2017 r. z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klasy VII szkoły podstawowej, a od dnia 1 września 2018 r. dla klasy VIII szkoły podstawowej, zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949);
2) czteroletniego liceum ogólnokształcącego prowadzi się na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, z tym że prowadzi się je począwszy od dnia 1 września 2019 r. z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, a w latach następnych również dla kolejnych klas czteroletniego liceum ogólnokształcącego, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;
3) branżowej szkoły I stopnia prowadzi się na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, z tym że prowadzi się je począwszy od dnia 1 września 2017 r. z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klasy I branżowej szkoły I stopnia, a w latach następnych również dla kolejnych klas branżowej szkoły I stopnia, zgodnie z art. 277 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe;
4) branżowej szkoły II stopnia prowadzi się na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, z tym że prowadzi się je począwszy od dnia 1 września 2020 r. z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klasy I branżowej szkoły II stopnia, a w latach następnych również dla kolejnych klas branżowej szkoły II stopnia, zgodnie z art. 279 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
2.  Kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, o której mowa w § 3 pkt 3, odbywające się według programu nauczania uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o systemie oświaty, prowadzi się nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy o systemie oświaty.