Art. 51(4). - [Sposób wyrównania dorobków] - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2809 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2024 r.
Art.  514 [Sposób wyrównania dorobków]
§  1. 
Po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa.
§  2. 
Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków.
§  3. 
W razie braku porozumienia między stronami co do sposobu lub wysokości wyrównania, rozstrzyga sąd.