Mejka Anna, Umowna rozdzielność majątkowa małżonków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Umowna rozdzielność majątkowa małżonków

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (art. 31 k.r.o.). Wspólność ta powstaje ex lege, niezależnie od woli nupturientów. Wyrazem przyznanej małżonkom swobody kontraktowej jest wprowadzenie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego instytucji umownej rozdzielności majątkowej, będącej przeciwieństwem wspólności ustawowej. Swoboda kontraktowa małżonków nie jest jednak nieograniczona. Ustawodawca szczegółowo określił warunki umownej rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX