Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.965 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2020 r.
Art.  83.  [Katalog kar]
1.  Sąd lekarski może orzekać następujące kary:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna;
4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat;
5) ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat;
6) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat;
7) 13  pozbawienie prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 5 pkt 3-3c.
2.  Sąd lekarski, orzekając karę przewidzianą w ust. 1 pkt 5 lub 6, może dodatkowo orzec karę wymienioną w ust. 1 pkt 4.
13 Art. 83 ust. 1 pkt 7:

- zmieniony przez art. 16 pkt 4 ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U.2020.2112) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 listopada 2020 r.

- zmieniony przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2401) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2020 r.