Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2139 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 grudnia 2020 r.

Rozdział  9

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art.  61. 

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 1485, 1634 i 1707 oraz z 2017 r. poz. 966 i 1941) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  62. 

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 i 2203) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  63. 

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 i 2056) w art. 6j w ust. 3a wyrazy "o usługach turystycznych" zastępuje się wyrazami "o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych".

Art.  64. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  65. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 po lit. za średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. zb w brzmieniu: (zmiany pominięte).

Art.  66. 

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  67. 

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2060 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 1926) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  68. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110 i 2217) w art. 33b w ust. 1 wyrazy "o usługach turystycznych" zastępuje się wyrazami "o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych".

Art.  69. 

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 oraz z 2017 r. poz. 624, 1273, 1529, 1543 i 1566) w załączniku do ustawy w części I wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art.  70. 

W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683) w art. 3 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art.  71. 

W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1545) w art. 39 w ust. 3 w pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).