Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2139 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 grudnia 2020 r.
Art.  65. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876) w art. 105 w ust. 1 w pkt 2 po lit. za średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. zb w brzmieniu: (zmiany pominięte).