Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2139 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 grudnia 2020 r.
Art.  68. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110 i 2217) w art. 33b w ust. 1 wyrazy "o usługach turystycznych" zastępuje się wyrazami "o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych".