Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2139 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 grudnia 2020 r.
Art.  63. 

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 i 2056) w art. 6j w ust. 3a wyrazy "o usługach turystycznych" zastępuje się wyrazami "o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych".