[Uwzględnienie zobowiązań zaciągniętych przez współtworzony związek] - Art. 244. - Finanse publiczne. - Dz.U.2022.1634 t.j. - OpenLEX

Art. 244. - [Uwzględnienie zobowiązań zaciągniętych przez współtworzony związek] - Finanse publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1634 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  244.  [Uwzględnienie zobowiązań zaciągniętych przez współtworzony związek]
1. 
Do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów, o których mowa w art. 243 ust. 1, dodaje się, przypadające do spłaty w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego:
1)
w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wspólnej inwestycji współfinansowanej kredytem, pożyczką lub emisją obligacji spłacanych lub wykupywanych w danym roku budżetowym;
2)
w pozostałych przypadkach - w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wpłatach wnoszonych na rzecz związku, którego jest członkiem.
2. 
Łączna kwota spłat i wykupów jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243, nie obejmuje zobowiązań związku współtworzonego przez tę jednostkę, na które jednostka udzieliła gwarancji i poręczeń.