Emisja II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.42.310

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 9 maja 1936 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o emisji II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej.

Na podstawie części 3 art. 34 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) zarządzam co następuje:
Na cele przewidziane w ustawie z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) oraz w art. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o wynagrodzeniu za nieruchomości ziemskie, przejęte na własność Państwa z mocy ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 277) i w art. 99 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr. 5, poz. 59) wypuszcza się z dniem 1 czerwca 1936 r. II serję 3% państwowej renty ziemskiej w złotych w złocie na sumę 75.000.000 złotych w złocie.
Obligacje II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej opiewać będą na okaziciela i będą wypuszczone w odcinkach po 100, 500, 1.000 i 5.000 złotych w złocie. Każda obligacja zaopatrzona będzie w 30 półrocznych kuponów oraz w talon. Kupony płatne będą półrocznie zdołu w dniach 1 czerwca i 1 grudnia każdego roku. Pierwszy kupon płatny będzie w dniu 1 grudnia 1936 r.
Obligacje II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej będą zaopatrzone w podpisy Ministra Skarbu, Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych oraz w pieczęć Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. Kupony oraz talony zaopatrzone będą w podpis Ministra Skarbu.
Umorzenie obligacyj II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej nastąpi nie później niż w dniu 1 grudnia 1995 r. Umorzenie odbywać się będzie corocznie drogą losowań lub skupu z wolnej ręki, począwszy od dnia 1 grudnia 1936 r., według załączonego planu umorzenia. W razie jeśliby obligacje skupione celem ich umorzenia nie dosięgły wysokości raty, przypadającej do umorzenia w danym terminie, brakująca reszta będzie umorzona w drodze losowania. Mogą być również umarzane obligacje poza planem umorzenia z zaliczeniem na poczet wykonania planu lat następnych. Numery i wartość nominalna obligacyj umorzonych oraz dzień ich umorzenia będą ogłaszane każdorazowo w "Monitorze Polskim".
Kupony, których termin płatności zapadł, oraz wylosowane obligacje II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej płatne są w kasach urzędów skarbowych, w Państwowym Banku Rolnym, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w Pocztowej Kasie Oszczędności i w ich oddziałach. Przy wypłacie kapitału wylosowanych obligacyj wartość brakujących kuponów, których termin płatności przypada po dacie wylosowania, będzie potrącona od kapitału.
Spłata kapitału oraz wypłata odsetek obligacyj II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej nastąpi w złotych według równowartości 900/5332 grama czystego złota za jednego złotego w złocie zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855) i art. 36 ust. (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 509).
(1)
Z dniem wylosowania obligacyj II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej ustaje ich oprocentowanie.
(2)
Obligacje II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej mogą być przedstawione do spłaty w ciągu lat 30 od dnia ich wylosowania, kupony zaś w ciągu lat 5 od dnia ich płatności. Obligacje II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej i kupony, nieprzedstawione do spłaty w powyższych terminach, ulegają przedawnieniu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Plan umorzenia II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej dla sumy 75.000.000 złotych.

L. p. ratyTermin płatnościSpłata kapitałuPozostało do umorz.
11 grud.1936 75.00074.925.000
2"1937 157.50074.767.500
3"1938 240.00074.527.500
4"1939 330.00074.197.500
5"1940 390.00073.807.500
6"1941 555.90073.251.600
7"1942 571.80072.679.800
8"1943 588.60072.091.200
9"1944 605.20071.486.000
10"1945 623.00070.863.000
11"1946 640.80070.222.200
12"1947 659.50069.562.700
13"1948 678.50068.884.200
14"1949 698.20068.186.000
15"1950 718.50067.467.500
16"1951 739.20066.728.300
17"1952 761.00065.967.300
18"1953 782.80065.184.500
19"1954 806.00064.378.500
20"1955 829.20063.549.300
21"1956 853.50062.695.800
22"1957 878.40061.817.400
23"1958 904.20060.913.200
24"1959 930.40059.982.800
25"1960 957.80059.025.000
26"1961 985.80058.039.200
27"1962 1.014.60057.024.600
28"1963 1.044.40055.980.200
29"1964 1.075.10054.905.100
30"1965 1.106.80053.798.300
31"1966 1.139.10052.659.200
32"1967 1.172.70051.486.500
33"1968 1.207.20050.279.300
34"1969 1.242.80049.036.500
35"1970 1.279.20047.757.300
36"1971 1.317.10046.440.200
37"1972 1.355.70045.084.500
38"1973 1.395.80043.688.700
39"1974 1.437.10042.251.600
40"1975 1.479.50040.772.100
41"1976 1.523.20039.248.900
42"1977 1.568.10037.680.800
43"1978 1.614.60036.066.200
44"1979 1.662.30034.403.900
45"1980 1.711.50032.692.400
46"1981 1.762.10030.930.300
47"1982 1.814.40029.115.900
48"1983 1.868.10027.247.800
49"1984 1.923.30025.324.500
50"1985 1.980.60023.343.900
51"1986 2.039.10021.304.800
52"1987 2.099.70019.205.100
53"1988 2.161.90017.043.200
54"1989 2.225.30014.817.900
55"1990 2.292.20012.525.700
56"1991 2.360.50010.165.200
57"1992 2.430.300 7.734.900
58"1993 2.503.900 5.231.000
59"1994 2.577.000 2.654.000
60"1995 2.654.000
75.000.000