§ 5. - Emisja II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej. - Dz.U.1936.42.310 - OpenLEX

§ 5. - Emisja II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.42.310

Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1936 r.
§  5.
Kupony, których termin płatności zapadł, oraz wylosowane obligacje II-ej serji 3% państwowej renty ziemskiej płatne są w kasach urzędów skarbowych, w Państwowym Banku Rolnym, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w Pocztowej Kasie Oszczędności i w ich oddziałach. Przy wypłacie kapitału wylosowanych obligacyj wartość brakujących kuponów, których termin płatności przypada po dacie wylosowania, będzie potrącona od kapitału.