[Osoby uprawnione do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium] - Art. 6. - Diagnostyka... - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Osoby uprawnione do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  6.  [Osoby uprawnione do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium]

Osobą uprawnioną do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium jest:

1)
diagnosta laboratoryjny;
2)
osoba posiadająca tytuł zawodowy lekarza i prawo wykonywania zawodu lekarza oraz wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, o których mowa w art. 2, uzyskane w ramach specjalizacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 i 1733) lub posiadająca umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny, o których mowa w art. 17 ust. 1 tej ustawy.