Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.514 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2020 r. do: 30 listopada 2020 r.
Art.  16.  [Uzyskanie tytułu specjalisty]
1.  Lekarz może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny:
1) po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego oraz
2) po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwanego dalej "PES", albo
3) po uznaniu za równoważny tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.
2.  88  Szkolenie specjalizacyjne w określonej dziedzinie medycyny jest szkoleniem modułowym i składa się z:
1) modułu podstawowego, odpowiadającego podstawowemu zakresowi wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z danej dziedziny medycyny lub wspólnego dla pokrewnych dziedzin medycyny, oraz
2) modułu specjalistycznego, odpowiadającego profilowi specjalizacji, w którym lekarz może kontynuować szkolenie specjalizacyjne po ukończeniu określonego modułu podstawowego, albo
3) modułu jednolitego, właściwego dla danej specjalizacji

z uwzględnieniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z możliwością ich realizacji w symulowanych warunkach klinicznych.

3.  89  Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne po zaliczeniu modułu podstawowego może zmienić dziedzinę medycyny, w której zamierza kontynuować szkolenie specjalizacyjne na podstawie tego samego modułu podstawowego, pod warunkiem zakwalifikowania się do jego odbywania w ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 16c ust. 7. W przypadku zakwalifikowania się do odbycia szkolenia w innej dziedzinie medycyny wojewoda, Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych kierują lekarza do odbycia modułu specjalistycznego.
4.  90  Lekarz posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego i mający odpowiedni dorobek zawodowy i naukowy w zakresie:
1) modułu specjalistycznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie odpowiadającej modułowi podstawowemu lub ukończony i zaliczony przez kierownika specjalizacji moduł podstawowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, albo
2) modułu jednolitego, o którym mowa w ust. 2 pkt 3

- może ubiegać się, za pomocą SMK, o skierowanie go do odbywania odpowiednio modułu specjalistycznego albo szkolenia specjalizacyjnego w ramach modułu jednolitego, bez postępowania kwalifikacyjnego, za zgodą konsultanta krajowego właściwego w danej dziedzinie medycyny. W tym celu lekarz składa wniosek, o którym mowa w art. 16c ust. 1.

4a.  W przypadku lekarza, o którym mowa w ust. 4, przepisy art. 16c ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
5.  91  W przypadku lekarza, o którym mowa w ust. 4, który rozpoczął szkolenie specjalizacyjne, kierownik specjalizacji może wystąpić do dyrektora CMKP o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości modułu specjalistycznego albo modułu jednolitego.
6.  92  W przypadku lekarza, o którym mowa w ust. 4, zakwalifikowanego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie postępowania kwalifikacyjnego, kierownik specjalizacji w porozumieniu z konsultantem krajowym właściwym w danej dziedzinie medycyny może wystąpić do dyrektora CMKP o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości programu modułu specjalistycznego albo modułu jednolitego.
7.  93  Dyrektor CMKP, na podstawie opinii powołanego przez niego zespołu, może, w drodze decyzji, uznać:
1) dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy lekarza, o którym mowa w ust. 4-6, za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w całości szczegółowego programu modułu specjalistycznego albo modułu jednolitego i dopuścić tego lekarza do PES;
2) dotychczasowy dorobek naukowy i zawodowy lekarza, o którym mowa w ust. 4-6, za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części szczegółowego programu modułu specjalistycznego albo modułu jednolitego.
8.  W skład zespołu, o którym mowa w ust. 7, wchodzą:
1) 94  konsultant krajowy właściwy dla danej dziedziny medycyny albo odpowiednio konsultant krajowy w dziedzinie lub dziedzinach medycyny związanych z realizacją zadań państwa związanych wyłącznie z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju lub konsultant wojskowej służby zdrowia;
2) kierownik specjalizacji;
3) 95  przedstawiciel towarzystwa naukowego lub instytutu badawczego właściwych dla danej dziedziny medycyny;
4) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej posiadający tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny i stopień naukowy doktora habilitowanego.
9.  W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może uznać dotychczasowy dorobek zawodowy i naukowy lekarza za równoważny z realizacją programu specjalizacji w nowej dziedzinie medycyny, nieobjętej dotychczasowym systemem szkolenia specjalizacyjnego, i podjąć decyzję o dopuszczeniu lekarza do PES. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
9a.  Decyzje, o których mowa w ust. 7 i 9, przekazuje się za pomocą SMK i dodatkowo podaje w nim:
1) datę decyzji;
2) imię (imiona) i nazwisko osoby, której decyzja dotyczy;
3) przedmiot decyzji;
4) rodzaj rozstrzygnięcia;
5) organ wydający decyzję.
10.  Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz specjalizacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2, oraz sposób i tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego lekarza, kierując się równoważnością dorobku zawodowego i naukowego lekarza z danym programem specjalizacji.
88 Art. 16 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1291) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 sierpnia 2020 r.
89 Art. 16 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1291) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 sierpnia 2020 r.
90 Art. 16 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1291) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 sierpnia 2020 r.
91 Art. 16 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. c ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1291) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 sierpnia 2020 r.
92 Art. 16 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. c ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1291) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 sierpnia 2020 r.
93 Art. 16 ust. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. c ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1291) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 sierpnia 2020 r.
94 Art. 16 ust. 8 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. d tiret pierwsze ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1291) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 sierpnia 2020 r.
95 Art. 16 ust. 8 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. d tiret drugie ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. (Dz.U.2020.1291) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 sierpnia 2020 r.