Czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokość tych opłat i tryb ich pobierania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1016 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 2 maja 2012 r.
w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.) 2 zarządza się, co następuje:
Wykaz czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokość tych opłat określa załącznik do rozporządzenia.
Opłaty, o których mowa w § 1, pobiera się:
1)
przy składaniu wniosku o:
a)
wydanie, przedłużenie ważności i zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa części A i B, świadectwa bezpieczeństwa oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów,
b)
wydanie certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w odniesieniu do wagonów towarowych oraz za kontrolę spełniania warunków lub wymagań zawartych w tym certyfikacie,
c)
wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji:
-
podsystemów strukturalnych składających się na system kolei,
-
nowego lub zmodernizowanego taboru kolejowego jako podsystemu strukturalnego, nieobjętego technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, zwanymi dalej "TSI",
d)
wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu: budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego, pojazdu kolejowego oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów
-
100% minimalnej stawki opłaty dla danego rodzaju czynności, a pozostałą część opłaty przy wydawaniu dokumentu;
2)
przy wydawaniu dokumentów na podstawie wniosku o:
a)
wydanie, przedłużenie ważności, aktualizowanie danych zawartych w licencji maszynisty i wydanie wtórników licencji oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów,
b)
nadanie i zmianę europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) oraz za dokonanie zmian pozostałych danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych,
c)
wyrejestrowanie pojazdu kolejowego,
d)
odstępstwo od stosowania TSI w przypadkach, o których mowa w art. 25f ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej "ustawą"
-
100% opłaty;
3)
w każdym roku kalendarzowym za nadzór nad podmiotami uprawnionymi do:
a)
szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty,
b)
przeprowadzania badań w celu uzyskania licencji i świadectwa maszynisty
-
100% opłaty płatnej w terminie 30 dni od dnia sporządzenia dokumentu pokontrolnego;
4)
za czynności związane z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 1a pkt 6 ustawy, o ile polegają one na wykonywaniu badań i pomiarów - 50% minimalnej stawki opłaty dla danego rodzaju czynności przy rozpoczęciu kontroli, a pozostałą część opłaty przy odbiorze protokołu kontroli.
Wysokość opłat za wydanie, przedłużenie ważności i zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa, świadectw bezpieczeństwa oraz za wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu eksploatowanego pojazdu kolejowego:
1)
wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), lub do inwentarza muzealiów, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), i eksploatowanych w celu prowadzenia przewozów okolicznościowych pociągami "Retro" - wynosi 10% opłaty dla danego rodzaju czynności;
2)
eksploatowanego w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym kolei wąskotorowych - wynosi 20% opłaty dla danego rodzaju czynności.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO, ZA KTÓRE POBIERANE SĄ OPŁATY, ORAZ WYSOKOŚĆ TYCH OPŁAT

Nr poz.Rodzaj czynnościWysokość opłat (PLN)
Pracochłonność
1234567
I.Dotyczące autoryzacji bezpieczeństwado 10 godzin10 do 30 godzin30 do 40 godzin40 do 50 godzinopłata maksymalna ponad 50 godzin
1.Wydawanie dokumentu autoryzacja bezpieczeństwa7.0009.00012.00015.000równowartość w złotych 5.500 euro*
2.Przedłużanie ważności autoryzacji bezpieczeństwa4.0007.0008.0009.00010.000
3.Zmiana autoryzacji bezpieczeństwa2.0002.5003.0004.0005.000
II.Dotyczące certyfikatów bezpieczeństwa - część Ado 10 godzin10 do 30 godzin30 do 40 godzin40 do 50 godzinopłata maksymalna ponad 50 godzin
1.Wydawanie dokumentu certyfikatu bezpieczeństwa - część A7.0009.00012.00015.000równowartość w złotych 5.500 euro*
2.Przedłużanie ważności certyfikatu bezpieczeństwa - część A4.0007.0008.0009.00010.000
3.Zmiana certyfikatu bezpieczeństwa - część A2.0002.5003.0004.0005.000
III.Dotyczące certyfikatów bezpieczeństwa - część Bdo 10 godzin10 do 30 godzin30 do 40 godzin40 do 50 godzinopłata maksymalna ponad 50 godzin
1.Wydawanie dokumentu certyfikatu bezpieczeństwa - część B4.0005.0006.0009.000równowartość w złotych 5.500 euro*
2.Przedłużanie ważności certyfikatu bezpieczeństwa - część B3.0005.0006.0008.00010.000
3.Zmiana certyfikatu bezpieczeństwa - część B2.0002.5003.0004.0005.000
IV.Dotyczące świadectw bezpieczeństwado 10 godzin10 do 30 godzin30 do 40 godzin40 do 50 godzinopłata maksymalna ponad 50 godzin
1.Wydawanie dokumentu świadectwa bezpieczeństwa3.0005.0007.00010.000równowartość w złotych 5.500 euro*
2.Przedłużanie ważności świadectwa bezpieczeństwa1.5002.5003.5005.0007.000
3.Zmiana świadectwa bezpieczeństwa8001.0001.5002.0003.500
V.Wydawanie certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w odniesieniu do wagonów towarowych oraz za kontrolę spełniania warunków zawartych w tym certyfikaciedo 10 godzin10 do 30 godzin30 do 40 godzin40 do 50 godzinopłata maksymalna ponad 50 godzin
7.0009.00010.00012.000równowartość w złotych 5.500 euro*
VI.Dotyczące licencji maszynisty - wydawanie, przedłużanie ważności, aktualizowanie danych zawartych w licencji, wydawanie wtórników licencji
1.W przypadku złożenia wniosku przy pomocy systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa UTK100
2.W przypadku złożenia wniosku w inny sposób niż w pkt 1200
VII.Dotyczące zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacjido 10 godzin10 do 30 godzin30 do 40 godzin40 do 50 godzinopłata maksymalna ponad 50 godzin
1.Wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych4.0006.0007.00010.000równowartość w złotych 3.000 euro*
2.Wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji nowego lub zmodernizowanego taboru kolejowego jako podsystemu strukturalnego nieobjętego TSI4.0006.0007.00010.000równowartość w złotych 3.000 euro*
VIII.Dotyczące prowadzenia spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o odstępstwa od stosowania TSI w przypadkach, o których mowa w art. 25f ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowymdo 10 godzin10 do 30 godzin30 do 40 godzin40 do 50 godzinopłata maksymalna ponad 50 godzin
1.1002.0004.0006.00012.000
IX.Dotyczące europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN)
1.Nadawanie i zmiana europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) oraz dokonywanie zmian pozostałych danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych, z wyjątkiem zmiany kodu interoperacyjności1)200 za pojazd
2.Zmiana kodu interoperacyjności20 za pojazd
3.Dotyczące wyrejestrowania pojazdu kolejowegoopłata maksymalna równowartość w złotych 25 euro* za pojazd
4.Wyrejestrowanie pojazdu kolejowego50 za pojazd
X.Dotyczące świadectw

dopuszczenia do eksploatacji

1.Dla budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego

- na typ:

do 10

godzin

10 do 20

godzin

20 do 30

godzin

30 do 40

godzin

opłata maksymalna ponad 40 godzin
1.1.Skrzyżowania torów kolejowych1.5003.0004.5006.000równowartość w złotych

7.000 euro*

1.2.Rozjazdu kolejowego2.0004.0006.0008.000równowartość w złotych

7.000 euro*

1.3.Szyny kolejowej1.0002.0003.0004.000równowartość w złotych

7.000 euro*

1.4.Systemu przytwierdzeń1.0002.0003.0004.000równowartość w złotych

7.000 euro*

1.5.Podkładu kolejowego

i podrozjazdnicy

8001.5002.3003.000równowartość w złotych

7.000 euro*

1.6.Sieci jezdnej, sieci powrotnej i trzeciej szyny metra2.0004.0006.0008.000równowartość w złotych

7.000 euro*

2.Dla urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego

- na typ:

do 10

godzin

10 do 20

godzin

20 do 30

godzin

30 do 40

godzin

opłata maksymalna ponad 40 godzin
2.1.Stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym2.0004.5007.0009.000równowartość w złotych

7.000 euro*

2.2.Urządzeń sterowania rozrządem, w tym hamulca torowego2.0004.5007.0009.000równowartość w złotych

7.000 euro*

2.3.Urządzeń blokady liniowej2.0004.5007.0009.000równowartość w złotych

7.000 euro*

2.4.Systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych, w tym: napędu rogatkowego, sygnalizatora drogowego1.5003.0004.5006.000równowartość w złotych

7.000 euro*

2.5.Urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych pojazdów kolejowych podczas biegu pociągu oraz nieprawidłowości załadunku wagonów1.5003.0004.5006.000równowartość w złotych

7.000 euro*

2.6.Urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów kolejowych, w tym: obwodów torowych i liczników osi1.5003.0004.5006.000równowartość w złotych

7.000 euro*

2.7.Urządzeń oddziaływania

tor-pojazd

1.5003.0004.5006.000równowartość w złotych

7.000 euro*

2.8.Urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego1.5003.0004.5006.000równowartość w złotych

7.000 euro*

2.9.Sygnalizatora kolejowego1.5003.0004.5006.000równowartość w złotych

7.000 euro*

2.10.Dławika torowego1.5003.0004.5006.000równowartość w złotych

7.000 euro*

2.11.Linek dławikowych1.5003.0004.5006.000równowartość w złotych

7.000 euro*

2.12.Wyłącznika szybkiego2.0004.0006.0008.000równowartość w złotych

7.000 euro*

2.13.Systemu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym2.0004.0006.0008.000równowartość w złotych

7.000 euro*

2.14.Systemu automatycznego prowadzenia pociągu1.5003.0004.5006.000równowartość w złotych

7.000 euro*

2.15.Urządzeń łączności przewodowej: zapowiadawczej, strażnicowej i stacyjno-ruchowej2.0004.5007.0009.000równowartość w złotych

7.000 euro*

2.16.Urządzeń łączności bezprzewodowej: pociągowej, manewrowej, drogowej

i utrzymania

2.0004.5007.0009.000równowartość w złotych

7.000 euro*

2.17.Systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego1.5003.0004.5006.000równowartość w złotych

7.000 euro*

2.18.Systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym1.5003.0004.5006.000równowartość w złotych

7.000 euro*

2.19.Rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego1.5003.0004.5006.000równowartość w złotych

7.000 euro*

3.Dla pojazdów kolejowych - na typ:do 10

godzin

10 do 30

godzin

30 do 40

godzin

40 do 50 godzinopłata maksymalna ponad 50 godzin
3.1.Pojazdu trakcyjnego4.00010.00020.00040.000równowartość w złotych

30.000 euro*

3.2.Wagonu pasażerskiego4.00010.00020.00040.000równowartość w złotych

30.000 euro*

3.3.Wagonu towarowego3.0006.00010.00030.00060.000
3.4.Pojazdu specjalnego3.0006.00015.00040.00075.000
3.5.Pojazdu pomocniczego3.0006.00015.00040.00075.000
XI.Dotyczące nadzorudo 10 godzin10 do 20 godzin20 do 30 godzin30 do 40 godzinopłata maksymalna ponad 40 godzin
1.Kontrole w ramach nadzoru nad podmiotami uprawnionymi do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty2.5004.0005.5007.0008.000
2.Kontrole w ramach nadzoru nad podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań w celu uzyskania licencji i świadectwa maszynisty2.5004.0005.5007.0008.000
XII.Dotyczące kontrolido 10 godzin10 do 20 godzin20 do 30 godzin30 do 40 godzinopłata maksymalna ponad 40 godzin
1.Przestrzegania zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji1.9003.6007.00012.000równowartość w złotych 5.000 euro*
2.Warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych1.9003.6007.00012.000opłata maksymalna równowartość w złotych 5.000 euro*
3.Przestrzegania warunków, jakie powinni spełniać maszyniści, osoby zatrudnione na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra1.9003.6006.0008.000równowartość w złotych 5.000 euro*
* Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

1) W opłacie za nadanie i zmianę europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) została wkalkulowana opłata za dokonywanie zmian pozostałych danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych, z wyjątkiem zmiany kodu interoperacyjności.

1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozpoządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju. (Dz.U.2013.1391).
2 Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1152) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594) w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 4 zmienianej ustawy z dnia 28 marca 2003 r., jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2015 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz.U.2008.47.276), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U.2011.230.1372), tj. z dniem 28 stycznia 2012 r.