Czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokość tych opłat i tryb ich pobierania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1127

Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Wykaz czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokość tych opłat określa załącznik do rozporządzenia.
Opłaty, o których mowa w § 1, pobiera się:
1)
przy składaniu wniosku o:
a)
wydanie, przedłużenie ważności i zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa części A i B, świadectwa bezpieczeństwa oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów,
b)
wydanie, przedłużenie ważności i zmianę certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w zakresie wagonów towarowych oraz za kontrolę spełniania warunków lub wymagań zawartych w tym certyfikacie,
c)
wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji:
podsystemów strukturalnych składających się na system kolei,
pojazdów kolejowych zgodnych z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, zwanymi dalej "TSI", oraz pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI,
d)
wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych świadectw

- 100% minimalnej stawki opłaty dla danego rodzaju czynności, a pozostałą część opłaty - przy wydawaniu dokumentu;

2)
przy wydawaniu dokumentów na podstawie wniosku o:
a)
wydanie, przedłużenie ważności licencji maszynisty, aktualizację danych zawartych w licencji maszynisty i wydanie wtórników licencji maszynisty oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów,
b)
nadanie i zmianę europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) oraz za dokonanie zmian pozostałych danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych,
c)
wyrejestrowanie pojazdu kolejowego,
d)
przyznanie odstępstwa od obowiązku stosowania TSI, o którym mowa w art. 25f ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej "ustawą"

- 100% opłaty;

3)
w każdym roku kalendarzowym za nadzór nad:
a)
ośrodkami szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów,
b)
podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, także zachowania ich ważności

- 100% opłaty płatnej w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu kontroli;

4)
za czynności związane z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 1a pkt 6 ustawy, o ile polegają one na wykonywaniu badań i pomiarów - 50% minimalnej stawki opłaty dla danego rodzaju czynności przy rozpoczęciu kontroli, a pozostałą część opłaty - przy odbiorze protokołu kontroli.
Wysokość opłat za wydanie, przedłużenie ważności i zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa, świadectw bezpieczeństwa oraz za wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli, typu urządzeń oraz typu eksploatowanego pojazdu kolejowego:
1)
wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397 i 774), lub do inwentarza muzealiów, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), i eksploatowanych w celu prowadzenia przewozów okolicznościowych pociągami "Retro" - wynosi 10% opłaty dla danego rodzaju czynności;
2)
eksploatowanego w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym kolei wąskotorowych - wynosi 20% opłaty dla danego rodzaju czynności.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO, ZA KTÓRE POBIERANE SĄ OPŁATY, ORAZ WYSOKOŚĆ TYCH OPŁAT

Nr poz.Rodzaj czynnościWysokość opłat (PLN)
Pracochłonność
1234567
I.Dotyczące autoryzacji bezpieczeństwado 10 godzin10 do 30 godzin30 do 40 godzin40 do 50 godzinopłata maksymalna ponad 50 godzin
1.Wydawanie dokumentu autoryzacja bezpieczeństwa700090001200015000równowartość w złotych 5500 euro*
2.Przedłużanie ważności autoryzacji bezpieczeństwa400070008000900010000
3.Zmiana autoryzacji bezpieczeństwa20002500300040005000
II.Dotyczące certyfikatów bezpieczeństwa - część Ado 10 godzin10 do 30 godzin30 do 40 godzin40 do 50 godzinopłata maksymalna ponad 50 godzin
1.Wydawanie dokumentu certyfikatu bezpieczeństwa - część A700090001200015000równowartość w złotych 5500 euro*
2.Przedłużanie ważności certyfikatu bezpieczeństwa - część A400070008000900010000
3.Zmiana certyfikatu bezpieczeństwa - część A20002500300040005000
III.Dotyczące certyfikatów bezpieczeństwa - część Bdo 10 godzin10 do 30 godzin30 do 40 godzin40 do 50 godzinopłata maksymalna ponad 50 godzin
1.Wydawanie dokumentu certyfikatu bezpieczeństwa - część B4000500060009000równowartość w złotych 5500 euro*
2.Przedłużanie ważności certyfikatu bezpieczeństwa - część B300050006000800010000
3.Zmiana certyfikatu bezpieczeństwa - część B20002500300040005000
IV.Dotyczące świadectw bezpieczeństwado 10 godzin10 do 30 godzin30 do 40 godzin40 do 50 godzinopłata maksymalna ponad 50 godzin
1.Wydawanie dokumentu świadectwa bezpieczeństwa30005000700010000równowartość w złotych 5500 euro*
2.Przedłużanie ważności świadectwa bezpieczeństwa15002500350050007000
3.Zmiana świadectwa bezpieczeństwa8001000150020003500
V.Dotyczące certyfikatów ECMdo 10 godzin10 do 30 godzin30 do 40 godzin40 do 50 godzinopłata maksymalna ponad 50 godzin
1.Wydawanie certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w zakresie wagonów towarowych oraz za kontrolę spełniania warunków lub wymagań zawartych w tym certyfikacie700090001200015000równowartość w złotych 5500 euro*
2.Przedłużanie ważności certyfikatu400070008000900010000
3.Zmiana certyfikatu20002500300040005000
VI.Dotyczące licencji maszynisty - wydawanie, przedłużanie ważności, aktualizacja danych zawartych w licencji, wydawanie wtórników licencji
1.W przypadku złożenia wniosku przy pomocy systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa UTK100
2.W przypadku złożenia wniosku w inny sposób niż w pkt 1200
VII.Dotyczące zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacjido 10 godzin10 do 30 godzin30 do 40 godzin40 do 50 godzinopłata maksymalna ponad 50 godzin
1.Wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych składających się na system kolei40006000700010000równowartość w złotych 3000 euro*
2.Wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych zgodnych z TSI oraz pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI na każdy: pojazd trakcyjny, wagon pasażerski, wagon towarowy, pojazd specjalny40006000700010000równowartość w złotych 3000 euro*
VIII.Dotyczące prowadzenia spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie odstępstwa od obowiązku stosowania TSI, o którym mowa w art. 25f ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowymdo 10 godzin10 do 30 godzin30 do 40 godzin40 do 50 godzinopłata maksymalna ponad 50 godzin
110020004000600012000
IX.Dotyczące europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN)
1.Nadanie i zmiana europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) oraz dokonanie zmian pozostałych danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych, z wyjątkiem zmiany kodu interoperacyjności200 za pojazd
2.Zmiana kodu interoperacyjności20 za pojazd
3.Wyrejestrowanie pojazdu kolejowegoopłata maksymalna równowartość w złotych 25 euro* za pojazd
X.Dotyczące wydawania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych świadectw
1.Dla budowli - na każdy typ:do 10 godzin10 do 20 godzin20 do 30 godzin30 do 40 godzinopłata maksymalna ponad 40 godzin
1.1.Skrzyżowania torów kolejowych1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
1.2.Rozjazdu kolejowego2000400060008000równowartość w złotych 7000 euro*
1.3.Szyny kolejowej1000200030004000równowartość w złotych 7000 euro*
1.4.Systemu przytwierdzeń1000200030004000równowartość w złotych 7000 euro*
1.5.Podkładu kolejowego, podrozjazdnicy, mostownicy, podpory blokowej800150023003000równowartość w złotych 7000 euro*
2.Dla urządzeń - na każdy typ:do 10 godzin10 do 20 godzin20 do 30 godzin30 do 40 godzinopłata maksymalna ponad 40 godzin
2.1.Sieci jezdnej, sieci powrotnej i trzeciej szyny metra2000400060008000równowartość w złotych 7000 euro*
2.2.Stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym2000450070009000równowartość w złotych 7000 euro*
2.3.Urządzeń sterowania rozrządem, w tym hamulca torowego2000450070009000równowartość w złotych 7000 euro*
2.4.Urządzeń blokady liniowej2000450070009000równowartość w złotych 7000 euro*
2.5.Systemu zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.6.Urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych pojazdów kolejowych podczas biegu pociągu oraz nieprawidłowości załadunku wagonów1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.7.Urządzeń oddziaływania tor-pojazd, z wyjątkiem balis europejskiego systemu sterowania pociągiem (ETCS)1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.8.Urządzeń kontroli prowadzenia pociągu, z wyjątkiem urządzeń europejskiego systemu sterowania pociągiem (ETCS)1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.9.Urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów kolejowych, w tym: obwodów torowych i liczników osi1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.10.Urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.11.Sygnalizatora kolejowego1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.12.Dławika torowego1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.13.Linek dławikowych1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.14.Wyłącznika szybkiego2000400060008000równowartość w złotych 7000 euro*
2.15.Systemu automatycznego prowadzenia pociągu1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.16.Urządzeń łączności przewodowej: zapowiadawczej, strażnicowej i stacyjno-ruchowej, z wyjątkiem urządzeń cyfrowego systemu łączności radiowej (GSM-R)2000450070009000równowartość w złotych 7000 euro*
2.17.Urządzeń łączności bezprzewodowej: pociągowej, manewrowej, drogowej i utrzymania, z wyjątkiem urządzeń cyfrowego systemu łączności radiowej (GSM-R)2000450070009000równowartość w złotych 7000 euro*
2.18.Systemu telewizji użytkowej przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.19.Systemu zdalnego sterowania ruchem kolejowym1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
2.20.Rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego1500300045006000równowartość w złotych 7000 euro*
3.Dla eksploatowanych pojazdów kolejowych - na typ:do 10 godzin10 do 30 godzin30 do 40 godzin40 do 50 godzinopłata maksymalna ponad 50 godzin
3.1.Pojazdu trakcyjnego4000100002000040000równowartość w złotych 30000 euro*
3.2.Wagonu pasażerskiego4000100002000040000równowartość w złotych 30000 euro*
3.3.Wagonu towarowego30006000100003000060000
3.4.Pojazdu specjalnego30006000150004000075000
XI.Dotyczące nadzorudo 10 godzin10 do 20 godzin20 do 30 godzin30 do 40 godzinopłata maksymalna ponad 40 godzin
1.Kontrole w ramach nadzoru nad ośrodkami szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów25004000550070008000
2.Kontrole w ramach nadzoru nad podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności25004000550070008000
XII.Dotyczące kontrolido 10 godzin10 do 20 godzin20 do 30 godzin30 do 40 godzinopłata maksymalna ponad 40 godzin
1.Przestrzegania zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji19003600700012000równowartość w złotych 5000 euro*
2.Warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych19003600700012000opłata maksymalna równowartość w złotych 5000 euro*
3.Przestrzegania warunków, jakie powinni spełniać maszyniści, osoby zatrudnione na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych1900360060008000równowartość w złotych 5000 euro*
* Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1016), które na podstawie art. 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1152) utraciło moc z dniem 31 marca 2015 r.