§ 3. - Czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokość tych opłat i tryb ich pobierania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1016 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2014 r.
§  3.
Wysokość opłat za wydanie, przedłużenie ważności i zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa, świadectw bezpieczeństwa oraz za wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, typu urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu eksploatowanego pojazdu kolejowego:
1)
wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), lub do inwentarza muzealiów, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), i eksploatowanych w celu prowadzenia przewozów okolicznościowych pociągami "Retro" - wynosi 10% opłaty dla danego rodzaju czynności;
2)
eksploatowanego w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym kolei wąskotorowych - wynosi 20% opłaty dla danego rodzaju czynności.