Czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokość tych opłat i tryb ich pobierania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.47.276

Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374) zarządza się, co następuje:
Wykaz czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokość tych opłat określa załącznik do rozporządzenia.
Opłaty, o których mowa w § 1, pobiera się:
1)
przy składaniu wniosku o:
a)
wydanie, przedłużenie i zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa oraz świadectw bezpieczeństwa,
b)
wydanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

- 100 % minimalnej stawki opłaty dla danego rodzaju czynności, a pozostałą część opłaty przy wydawaniu świadectwa;

2)
za czynności związane z kontrolą - 50 % minimalnej stawki opłaty dla danego rodzaju czynności przy rozpoczęciu kontroli, a pozostałą część opłaty przy odbiorze protokołu kontroli.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. Nr 217, poz. 2138), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 144, poz. 1046 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1374).

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO, ZA KTÓRE POBIERANE SĄ OPŁATY, ORAZ WYSOKOŚĆ TYCH OPŁAT

Nr poz.Rodzaj czynnościWysokość opłat1) (PLN)
Pracochłonność
1234567
I.Dotyczące autoryzacji bezpieczeństwado 10 godzin10 do 30 godzin30 do 40 godzin40 do 50 godzinopłata maksymalna ponad 50 godzin
1.Wydawanie dokumentu autoryzacji bezpieczeństwa7.0009.00010.00012.000równowartość w złotych 5.000 euro*
2.Przedłużanie autoryzacji bezpieczeństwa2.0002.5003.0004.0005.000
3.Zmiana autoryzacji bezpieczeństwa3.0004.0005.0006.00010.000
II.Dotyczące certyfikatów bezpieczeństwado 10 godzin10 do 30 godzin30 do 40 godzin40 do 50 godzinopłata maksymalna ponad 50 godzin
1.Wydawanie dokumentu certyfikacji bezpieczeństwa7.0009.00010.00012.000równowartość w złotych 5.000 euro*
2.Przedłużanie certyfikatu bezpieczeństwa2.0002.5003.0004.0005.000
3.Zmiana certyfikatu bezpieczeństwa3.0004.0005.0006.00010.000
III.Dotyczące świadectw bezpieczeństwado 10 godzin10 do 30 godzin30 do 40 godzin40 do 50 godzinopłata maksymalna ponad 50 godzin
1.Wydawanie dokumentu świadectwa bezpieczeństwa3.0004.0005.0006.00010.000
2.Przedłużanie świadectwa bezpieczeństwa8001.0001.5002.0003.500
3.Zmiana świadectwa bezpieczeństwa1.5002.0002.5003.0004.000
IV.Dotyczące świadectw dopuszczenia do eksploatacji
1.Dla budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego - na typ:do 10 godzin10 do 20 godzin20 do 30 godzin30 do 40 godzinopłata maksymalna ponad 40 godzin
1.1.Toru kolejowego2.0004.0006.0008.000równowartość w złotych 6.000 euro*
1.2.Skrzyżowania torów kolejowych1.5003.0004.5006.00018.000
1.3.Rozjazdu kolejowego2.0004.0006.0008.00018.000
1.4.Nawierzchni drogowej skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi w jednym poziomie1.5003.0004.5006.000równowartość w złotych 6.000 euro*
1.5.Sieci trakcyjnej i powrotnej2.0004.0006.0008.000równowartość w złotych 6.000 euro*
1.6.Związany z torem kolejowym lub skrzyżowaniem torów kolejowych lub rozjazdem kolejowym: złącza szynowego, odbojnicy, przyrządu wyrównawczego, kozła oporowego1.5003.0004.5006.00018.000
2.Dla urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowegodo 10 godzin10 do 20 godzin20 do 30 godzin30 do 40 godzinopłata maksymalna ponad 40 godzin
2.1.Sterowania i zabezpieczenia ruchu kolejowego - na typ:
2.1.1.Stacyjnych urządzeń sterowania, w tym także na górkach rozrządowych2.0004.0006.0008.000równowartość w złotych 6.000 euro*
2.1.2.Blokady liniowej2.0004.0006.0008.000równowartość w złotych 6.000 euro*
2.1.3.Urządzeń zdalnego sterownia ruchem2.0004.0006.0008.000równowartość w złotych 6.000 euro*
2.1.4.Urządzeń kontroli prowadzenia pociągów2.0004.0006.0008.000równowartość w złotych 6.000 euro*
2.1.5.Urządzeń sygnalizacji kolejowej oraz drogowej dla przejazdów kolejowych1.5003.0004.5006.00018.000
2.1.6.Urządzeń do przestawiania lub kontrolowania ruchomych elementów rozjazdu kolejowego1.5003.0004.5006.00018.000
2.1.7.Urządzeń do stwierdzania niezajętości torów i rozjazdów kolejowych, w tym: przekaźników torowych, liczników osi1.5003.0004.5006.00018.000
2.1.8.Urządzeń oddziaływania tor - pojazd i pojazd - tor, w tym urządzeń przytorowych, w szczególności: czujnika torowego, rezonatora samoczynnego hamowania pociągów, balisy1.5003.0004.5006.00018.000
2.1.9.Urządzeń przejazdowych, w tym: napędu rogatkowego, drąga rogatek oraz urządzeń powiadamiania dróżników przejazdowych o jeździe pojazdu kolejowego1.5003.0004.5006.00018.000
2.1.10.Rejestratora stanów i zdarzeń dokumentującego procesy sterowania ruchem1.5003.0004.5006.00018.000
2.1.11.Urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych pojazdów kolejowych podczas biegu pociągu oraz nieprawidłowości załadunku wagonów1.5003.0004.5006.00018.000
2.1.12.Urządzeń hamulca torowego1.5003.0004.5006.00018.000
2.1.13.Urządzeń ogrzewania rozjazdów1.5003.0004.5006.00018.000
2.2.Telekomunikacji kolejowej - na typ:
2.2.1.Urządzeń łączności przewodowej zapowiadawczej, strażnicowej, stacyjno-ruchowej2.0004.0006.0008.000równowartość w złotych 6.000 euro*
2.2.2.Urządzeń łączności bezprzewodowej pociągowej, manewrowej, drogowej i utrzymania2.0004.0006.0008.000równowartość w złotych 6.000 euro*
2.2.3.Zdalnego sterowania urządzeniami radiofonicznej sieci pociągowej, manewrowej, drogowej i utrzymania1.5003.0004.5006.00018.000
2.2.4.Telewizji przemysłowej do obserwacji torów, przejazdów kolejowych i pociągów1.5003.0004.5006.00018.000
2.2.5.Rejestratora rozmów związanych z prowadzeniem ruchu1.5003.0004.5006.00018.000
3.Dla pojazdów kolejowych - na typ:do 10 godzin10 do 30 godzin30 do 40 godzin40 do 50 godzinopłata maksymalna ponad 50 godzin
3.1.Pojazdu trakcyjnego4.00010.00020.00040.000równowartość w złotych 25.000 euro*
3.2.Wagonu pasażerskiego4.00010.00020.00040.000równowartość w złotych 25.000 euro*
3.3.Wagonu towarowego3.0006.00010.00030.00060.000
3.4.Pojazdu specjalnego3.0006.00015.00040.00075.000
3.5.Pojazdu pomocniczego2.0006.00010.00030.00060.000
3.6.Typowego zespołu, podzespołu i elementu pojazdu kolejowego2.0004.0008.00010.00015.000
V.Dotyczące kontrolido 10 godzin10 do 20 godzin20 do 30 godzin30 do 40 godzinopłata maksymalna ponad 40 godzin
1.Przestrzegania zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji1.9003.6007.00012.00024.000
2.Warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych1.9003.6007.00012.00024.000
3.Przestrzegania warunków, jakie powinni spełniać zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu na liniach kolejowych oraz prowadzący pojazdy kolejowe1.9003.6006.0008.00024.000
4.Przestrzegania zasad uzyskiwania uprawnień i wykonywania obowiązków doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych1.9003.6006.0008.00024.000
* Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

1) Wysokość opłat za wydawanie, przedłużanie i zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa, świadectw bezpieczeństwa oraz za wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu eksploatowanego pojazdu kolejowego:

a) wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1394), lub do inwentarza muzealiów, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 , z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956), i eksploatowanych w celu prowadzenia przewozów okolicznościowych pociągami "Retro" - wynosi 10 % opłaty dla danego rodzaju czynności,

b) eksploatowanego w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym kolei wąskotorowych - wynosi 20 % opłaty dla danego rodzaju czynności.