§ 4. - Czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokość tych opłat i tryb ich pobierania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1016 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2014 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz.U.2008.47.276), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U.2011.230.1372), tj. z dniem 28 stycznia 2012 r.