§ 2. - Czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokość tych opłat i tryb ich pobierania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1016 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2014 r.
§  2.
Opłaty, o których mowa w § 1, pobiera się:
1)
przy składaniu wniosku o:
a)
wydanie, przedłużenie ważności i zmianę autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatu bezpieczeństwa części A i B, świadectwa bezpieczeństwa oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów,
b)
wydanie certyfikatu podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) w odniesieniu do wagonów towarowych oraz za kontrolę spełniania warunków lub wymagań zawartych w tym certyfikacie,
c)
wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji:
-
podsystemów strukturalnych składających się na system kolei,
-
nowego lub zmodernizowanego taboru kolejowego jako podsystemu strukturalnego, nieobjętego technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, zwanymi dalej "TSI",
d)
wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu: budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego, pojazdu kolejowego oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów
-
100% minimalnej stawki opłaty dla danego rodzaju czynności, a pozostałą część opłaty przy wydawaniu dokumentu;
2)
przy wydawaniu dokumentów na podstawie wniosku o:
a)
wydanie, przedłużenie ważności, aktualizowanie danych zawartych w licencji maszynisty i wydanie wtórników licencji oraz za prowadzenie i aktualizację rejestru tych dokumentów,
b)
nadanie i zmianę europejskiego numeru pojazdowi kolejowemu (EVN) oraz za dokonanie zmian pozostałych danych rejestrowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych,
c)
wyrejestrowanie pojazdu kolejowego,
d)
odstępstwo od stosowania TSI w przypadkach, o których mowa w art. 25f ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej "ustawą"
-
100% opłaty;
3)
w każdym roku kalendarzowym za nadzór nad podmiotami uprawnionymi do:
a)
szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty,
b)
przeprowadzania badań w celu uzyskania licencji i świadectwa maszynisty
-
100% opłaty płatnej w terminie 30 dni od dnia sporządzenia dokumentu pokontrolnego;
4)
za czynności związane z kontrolą, o której mowa w art. 13 ust. 1a pkt 6 ustawy, o ile polegają one na wykonywaniu badań i pomiarów - 50% minimalnej stawki opłaty dla danego rodzaju czynności przy rozpoczęciu kontroli, a pozostałą część opłaty przy odbiorze protokołu kontroli.