Decyzja EBC/2020/24 (2020/637) w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro (EBC/2020/24) (wersja przekształcona)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.149.12

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 listopada 2022 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2020/637
z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro (EBC/2020/24)
(wersja przekształcona)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 128 ust. 1,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 12 ust. 1, art. 16 i art. 34 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2532/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji 1 , w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja EBC/2013/54 2  była kilkakrotnie zmieniana w istotnym zakresie 3 . Zważywszy na planowane dalsze nowelizacje tej decyzji, z uwagi na wymogi jasności i przejrzystości konieczne jest sporządzenie jej przekształconej wersji.

(2) W oparciu o doświadczenia zdobyte przez Europejski Bank Centralny (EBC) podczas stosowania decyzji EBC/2013/54 należy uprościć system akredytacji poprzez wyeliminowanie wstępnego etapu oceny akredytacji i wprowadzenie jednostopniowej procedury oceny.

(3) EBC przywiązuje najwyższą wagę do etycznego prowadzenia działalności przez akredytowanych producentów i ich podmioty kontrolujące, które muszą prowadzić działalność zgodnie z najwyższymi standardami etyki zawodowej. W związku z tym częścią wymogów akredytacyjnych, obok wymogów dotyczących bezpieczeństwa, jakości, środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa powinno być etyczne prowadzenie działalności gospodarczej.

(4) Częścią wymogów akredytacyjnych są również wymogi w zakresie bezpieczeństwa. Ze względu na zasadę pewności i jasności prawa inspekcje i szczegółowe kontrole bezpieczeństwa przeprowadzane przez krajowe banki centralne powinny zostać włączone do odrębnej decyzji i nie będą już objęte zakresem niniejszej decyzji.

(5) Częścią wymogów akredytacyjnych są również wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względu na zasadę pewności i jasności prawa wymóg przeprowadzania przez akredytowane drukarnie analizy substancji chemicznych i elementów ukończonych banknotów euro i składania do EBC sprawozdań na temat wyników tych analiz powinien zostać włączone do odrębnej decyzji i nie będzie już objęty zakresem niniejszej decyzji.

(6) Należy zatem uchylić decyzję EBC/2013/54 i zastąpić ją niniejszą decyzją. W celu zapewnienia płynnego przejścia od poprzednio obowiązujących procedur akredytacyjnych do procedur obowiązujących na mocy niniejszej decyzji należy ustanowić dwunastomiesięczny okres przejściowy. W odniesieniu do nowych przepisów dotyczących zasad etycznego prowadzenia działalności należy ustanowić trzydziestomiesięczny okres przejściowy. Taki okres przejściowy umożliwi akredytowanym producentom wprowadzenie wszelkich niezbędnych środków w celu spełnienia odpowiednich wymogów akredytacyjnych i obowiązków wynikających z niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

DZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł  1

Definicje

Użyte w niniejszej decyzji określenia oznaczają:

1)
"opracowywanie" - przetwarzanie podstawowych wzorów banknotów euro na układy kompozycyjne, separację kolorów, grafikę i płyty do druku oraz przygotowywanie układów kompozycyjnych i prototypów dla składników zaproponowanych w tych podstawowych wzorach;
2)
"producent" - podmiot prawny, który może mieć zdolność do prowadzenia działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro, z wyjątkiem podmiotów prawnych, które są zaangażowane wyłącznie w transport lub zniszczenie zabezpieczonych elementów banknotów euro;
3)
"działalność w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro" - którykolwiek z następujących rodzajów działalności: opracowywanie, produkcję, przetwarzanie, niszczenie, składowanie, analizę, przemieszczanie wewnętrzne zabezpieczonych elementów banknotów euro wewnątrz zakładu produkcyjnego albo transport zabezpieczonych elementów banknotów euro;
4)
"działalność w zakresie elementów banknotów euro" - produkcję elementów banknotów euro;
5)
"zakład produkcyjny" - miejsce, które producent wykorzystuje albo może wykorzystywać do prowadzenia działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro;
6)
"zabezpieczone elementy banknotów euro" - dowolne z poniższych elementów: a) ukończone banknoty euro; b) częściowo wydrukowane banknoty euro; c) ukończony papier do produkcji banknotów euro; d) częściowo ukończony papier do produkcji banknotów euro; e) zabezpieczoną farbę wykorzystywaną do produkcji banknotów euro lub papieru do produkcji banknotów euro; f) paski zabezpieczające i folię wykorzystywane do produkcji papieru do produkcji banknotów euro; g) zabezpieczony pigment; h) czujnik zabezpieczający; i) banknoty euro przygotowywane do zastąpienia banknotów euro w obiegu lub wycofanych z obiegu; j) wszelkie składowe lub powiązane informacje, które zostaną odrębnie określone przez EBC - wszystkie wymagające ochrony i zabezpieczenia ze względu na to, że ich utrata, kradzież lub nieuprawnione ujawnienie mogłyby zagrozić wiarygodności banknotów euro jako środka płatniczego;
7)
"elementy banknotów euro" - dowolne z poniższych elementów: a) ukończone banknoty euro; b) częściowo wydrukowane banknoty euro; c) ukończony papier do produkcji banknotów euro; d) częściowo ukończony papier do produkcji banknotów euro; e) farbę drukarską wykorzystywaną do produkcji banknotów euro lub papieru do produkcji banknotów euro; f) folię i paski zabezpieczające wykorzystywane do produkcji papieru do produkcji banknotów euro;
8)
"akredytacja" - zezwolenie, udzielone producentowi w drodze decyzji EBC, na prowadzenie działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro w konkretnym zakładzie produkcyjnym;
9)
"akredytowany producent" - producenta, który uzyskał akredytację na mocy niniejszej decyzji;
10)
"krajowy bank centralny (KBC)" - krajowy bank centralny państwa członkowskiego, którego walutą jest euro;
11)
"odpowiedzialny krajowy bank centralny (KBC)" - KBC, który złożył zamówienie dotyczące produkcji banknotów euro;
12)
"wymogi akredytacyjne" - wszelkie wymogi odnoszące się do bezpieczeństwa, jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, wszelkie wymogi etyczne lub dotyczące lokalizacji, jak również wszelkie inne obowiązki - określone w niniejszej decyzji lub w innym powiązanym instrumencie prawnym - które EBC nakłada na producentów chcących wykonywać działalność w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalność w zakresie elementów banknotów euro;
13)
"informacje poufne EBC" - wszelkie wymogi akredytacyjne, powiązane z nimi rejestry niezależnie od nośnika, na jakim są przechowywane, a także wszelkie informacje, które stanowią zastrzeżone informacje techniczne lub handlowe i które są sklasyfikowane jako "ECB-Confidential";
14)
"procedura akredytacji" - procedurę, w ramach której ocenia się zgodność producentów z wymogami akredytacyjnymi określonymi w niniejszej decyzji i która jest realizowana w momencie wnioskowania przez producentów o akredytację oraz w trakcie przyznawania akredytacji, oraz która może prowadzić do nałożenia sankcji, w tym kar finansowych, w przypadku naruszenia tych wymogów;
15) 4
 (skreślony).
16) 5
 (skreślony).
17)
"certyfikacja" - dokument wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą akredytowaną przez krajowy organ akredytacyjny, której certyfikacje są uznawane w państwie członkowskim siedziby producenta;
18)
"system zarządzania" - zbiór polityk, procesów i procedur, które producent wprowadza w celu zapewnienia spełniania wymogów akredytacyjnych;
19)
"środki" - działania prowadzone przez producenta w celu spełnienia wymogów akredytacyjnych;
20)
"ekstranet informacji o banknotach" - system informatyczny utworzony i obsługiwany przez EBC w celu dostarczania informacji związanych z wymogami akredytacyjnymi, dostępnych dla akredytowanych producentów;
21)
"niszczenie" - działanie lub proces mające na celu uniemożliwienie praktycznego wykorzystania zabezpieczonych elementów banknotów euro przez fałszerzy;
22) 6
 "podmiot kontrolujący" - organ administrujący, zarządzający lub nadzorczy producenta lub dowolną osobę prawną w rozumieniu art. 5 ust. 4 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW 7 , mogące reprezentować producenta, podejmować decyzje w jego imieniu lub sprawować nad nim kontrolę; dla producenta, który jest w sensie prawnym i organizacyjnym częścią KBC, podmiotem kontrolującym jest organ decyzyjny tego KBC;
23) 8
 (skreślony).
24) 9
 (skreślony).
25) 10
 (skreślony).
26) 11
 (skreślony).
27) 12
 (skreślony).
28) 13
 (skreślony).
29)
"produkcja farby drukarskiej" - przygotowanie farby drukarskiej, która - poprzez mieszanie i mielenie surowców lub farby bazowej - jest gotowa do wykorzystania do druku banknotów euro. Takie przygotowanie nie obejmuje dodawania do farby szczególnych składników przez drukarnie lub producentów papieru do produkcji banknotów euro, jeżeli stanowi on mniej niż 12 % masy pierwotnej farby i jeżeli jedynym celem ich dodania jest umożliwienie utwardzenia farby zgodnie z uprzednio określoną formułą, dostosowanie jej reologii lub odcienia albo przyspieszenie jej schnięcia;
30)
"identyfikator podmiotu prawnego (LEI)" - alfanumeryczny kod referencyjny zgodny ze standardem ISO 17442, nadany podmiotowi prawnemu;
31) 14
 "niezależny biegły rewident" - uznany podmiot właściwy do oceny i potwierdzenia, że realizowany przez producenta program zgodności z przepisami jest zgodny z zasadami, regułami i procedurami dotyczącymi etycznego prowadzenia działalności, w tym odpowiedni departament wewnętrzny KBC w przypadku producenta, który jest w sensie prawnym i organizacyjnym częścią KBC, lub który jest odrębną osobą prawną w sytuacji, gdzie KBC sprawuje podobny zakres kontroli nad taką osobą prawną, jak nad swoimi własnymi departamentami;
32)
"inspekcja" - procedurę oceny spełniania przez producenta wymogów akredytacyjnych, mającą formę inspekcji na miejscu albo inspekcji zdalnej, zakończoną sporządzeniem sprawozdania z wyników oceny;
33)
"inspekcja na miejscu" - inspekcję przeprowadzaną przez EBC w zakładzie produkcyjnym;
34)
"inspekcja zdalna" - inspekcję przeprowadzaną przez EBC poprzez ocenę dokumentacji otrzymanej od producenta, dokonywaną poza odpowiednim zakładem produkcyjnym;
35)
"dzień roboczy" - wszystkie dni z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni wolnych od pracy w EBC, zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej EBC;
36)
"poważne naruszenie" - dowolne z poniższych zdarzeń:
a)
przypadek naruszenia, które miało lub mogło mieć, albo ma lub może mieć, bezpośredni, poważny i negatywny wpływ na spełnianie przez akredytowanych producentów wymogów akredytacyjnych w odniesieniu do działalności w zakresie elementów banknotów euro lub działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro;
b)
kilka przypadków naruszenia, które same w sobie nie byłyby uznawane za poważne, ale które - następując równocześnie lub regularnie w ramach danego procesu - powodują bezpośrednie, poważne i negatywne skutki.
Artykuł  2

Zasady akredytacji

1. 
Producent prowadzi działalność w zakresie elementów banknotów euro lub działalność w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro wyłącznie w zakładzie produkcyjnym, w odniesieniu do którego EBC udzielił mu akredytacji zgodnie z art. 7.
2. 
Akredytowany producent może wytwarzać lub dostarczać zabezpieczone elementy banknotów euro lub elementy banknotów euro, wyłącznie jeżeli jest do tego upoważniony przez EBC lub w celu realizacji zamówienia złożonego przez jeden z następujących podmiotów:
a)
innego akredytowanego producenta, który zamawia zabezpieczone elementy banknotów euro lub elementy banknotów euro na potrzeby swojej działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro;
b)
właściwy KBC;
c)
na podstawie decyzji Rady Prezesów - przyszły KBC Eurosystemu;
d)
EBC.
3. 
Akredytowany producent może prowadzić działalność w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalność w zakresie elementów banknotów euro w innym zakładzie produkcyjnym pod warunkiem przeprowadzenia uprzedniej oceny przez EBC spełniania przez akredytowanego producenta wszystkich wymogów akredytacyjnych w takim innym zakładzie produkcyjnym oraz udzielenia przez EBC producentowi akredytacji na wykonywanie zgłoszonej działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro w takim innym zakładzie produkcyjnym.
4. 
Przy ocenie wniosków producentów o akredytację lub przy ocenie spełniania przez akredytowanych producentów wymogów akredytacyjnych EBC przestrzega zasad równego traktowania i przejrzystości. W szczególności ocena EBC nie może prowadzić do preferencyjnego traktowania lub przewagi konkurencyjnej któregokolwiek producenta.
5. 
EBC informuje akredytowanych producentów za pośrednictwem ekstranetu informacji o banknotach o aktualizacjach wymogów akredytacyjnych dotyczących działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów, dla której dany producent otrzymał akredytację.
6. 
Akredytowani producenci postępują z informacjami poufnymi EBC zgodnie z zasadami poufności EBC dostępnymi w ekstranecie informacji o banknotach.
7. 
EBC może przekazywać KBC wszelkie istotne informacje otrzymane od akredytowanych producentów.
8. 
Do uczestnictwa w przetargach na zabezpieczone elementy banknotów euro lub elementy banknotów euro kwalifikują się jedynie akredytowani producenci.
9. 
Akredytowani producenci nie mogą bez uprzedniej pisemnej zgody EBC przekazywać lub przenosić swojej akredytacji na rzecz swoich podmiotów zależnych, spółek powiązanych lub osób trzecich.
10. 
Wszystkie procedury akredytacyjne prowadzone są w języku angielskim, chyba że zachodzą wyjątkowe okoliczności związane z daną procedurą lub przedmiotem zamówienia, które wymagają użycia innego języka.
11. 
Producenci ponoszą wszelkie koszty w związku ze stosowaniem niniejszej decyzji oraz związane z tym straty.
Artykuł  3

Wymogi akredytacyjne

1. 
Akredytowany producent jest zobowiązany do spełniania następujących wymogów akredytacyjnych:
a)
wymogów odnoszących się do bezpieczeństwa, jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy - określonych w niniejszej decyzji lub w innym powiązanym instrumencie prawnym - które EBC nakłada na producentów chcących wykonywać działalność w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalność w zakresie elementów banknotów euro;
b)
wymogów etycznych określonych w art. 4;
c)
następujących wymogów dotyczących lokalizacji:
(i)
w odniesieniu do podmiotów innych niż zakłady drukarskie - zakład produkcyjny powinien znajdować się w państwie członkowskim Unii lub w państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu;
(ii)
w odniesieniu do zakładów drukarskich - zakład produkcyjny powinien znajdować się w państwie członkowskim Unii;
d)
posiadania świadectwa stwierdzającego, że w danym zakładzie produkcyjnym, w którym prowadzona jest dana działalność w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalność w zakresie elementów banknotów euro, jego systemy zarządzania spełniają wymogi wszystkich poniższych norm:
(i)
normy ISO 9001;
(ii)
normy ISO 14001;
(iii)
normy ISO 45001 lub normy OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001 - do dnia 11 marca 2021 r. oraz tylko normy ISO 45001 po tej dacie.
e) 15
 następujących wymogów dotyczących wypłacalności:
(i)
producent nie jest objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym;
(ii)
majątek producenta nie podlega zarządzaniu przez likwidatora lub przez sąd;
(iii)
producent nie zawarł układu z wierzycielami;
(iv)
działalność gospodarcza producenta nie jest zawieszona;
(v)
producent nie podlega żadnej procedurze ani okolicznościom podobnym do tych, o których mowa w ppkt (i)- (iv), które mają zastosowanie na mocy mających zastosowanie krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych.
2. 
Producenci mogą przyjmować i wprowadzać bardziej rygorystyczne zasady w odniesieniu do wymogów określonych w ust. 1 lit. a) i b).
3. 
Jeżeli producent spełnia wymogi dotyczące lokalizacji określone w ust. 1 lit. c), ale jego przedsiębiorstwo jest kontrolowane przez podmiot prawny mający siedzibę poza państwem członkowskim Unii lub EFTA, EBC, rozważając odrzucenie wniosku o akredytację na podstawie art. 6 lub udzielenie uprzedniej pisemnej zgody EBC na mocy art. 9 pkt 7 lit. b) w celu ochrony integralności banknotów euro, bierze należycie pod uwagę następujące elementy:
a)
decyzję lub rozporządzenie Rady Unii Europejskiej w sprawie sankcji gospodarczych w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, które już mają zastosowanie lub które Rada zamierza przyjąć;
b)
określone w mających bezpośrednie zastosowanie aktach prawnych Unii zobowiązania państw członkowskich do wdrożenia sankcji gospodarczych w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz postanowienia, środki lub zobowiązania z nich wynikające;
c)
umowę międzynarodową, która została zatwierdzona przez organy prawodawcze Unii lub wszystkie państwa członkowskie, których walutą jest euro, oraz postanowienia, środki lub zobowiązania z nich wynikające;
4. 
W przypadkach uzasadnionych okolicznościami EBC może wyłączyć stosowanie wymogu określonego w ust. 1 lit. c).
Artykuł  4  16  

Wymogi etyczne

1. 
Akredytowany producent i jego podmioty kontrolujące spełniają następujące wymogi etyczne:
a)
akredytowany producent i jego podmioty kontrolujące nie podlegają skazaniu prawomocnym wyrokiem za prowadzenie wskazanej poniżej działalności, o ile taka działalność miała miejsce po 15 listopada 2017 r., jeżeli akredytowany producent uzyskał akredytację przed 16 listopada 2022 r., lub taka działalność miała miejsce nie wcześniej niż pięć lat przed datą wniosku o akredytację zgodnie z art. 5 niniejszej decyzji:
(i)
udział w organizacji przestępczej, w tym typy działalności określone w art. 2 decyzji ramowej 2008/841/WSiSW;
(ii)
czynna i bierna korupcja, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej( 17 ) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW( 18 ) w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym;
(iii)
nadużycia finansowe w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich( 19 );
(iv)
przestępstwa terrorystyczne, w tym przestępstwa, o których mowa w art. 3-12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541( 20 );
(v)
pranie pieniędzy w rozumieniu art. 1 ust. 3 i 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849( 21 );
(vi)
handel ludźmi, w tym wszelkie czyny umyślne, o których mowa w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE( 22 ), oraz związane z tym podżeganie, pomocnictwo i usiłowanie, jak przewidziano w art. 3 tej dyrektywy;
(vii)
wszelkie inne nielegalne działania naruszające interesy finansowe Unii, EBC lub KBC;
b)
akredytowany producent lub którykolwiek z jego podmiotów kontrolujących nie dopuścił się żadnego z następujących działań, które miały miejsce po dniu 15 listopada 2017 r., jeżeli uzyskał akredytację przed dniem 16 listopada 2022 r., lub które miało miejsce nie wcześniej niż pięć lat przed datą złożenia wniosku o akredytację na podstawie art. 5 niniejszej decyzji:
(i)
naruszenia obowiązków odnoszących się do płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli zostało to stwierdzone w drodze ostatecznej i wiążącej decyzji sądowej lub administracyjnej zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym akredytowany producent ma siedzibę, lub z przepisami prawa państwa członkowskiego, w którym prowadzona jest działalność w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalność w zakresie elementów banknotów euro;
(ii)
poważnego wykroczenia zawodowego, w tym poważnego przypadku nieprzestrzegania obowiązków zawodowych, jeżeli zostało to stwierdzone przez właściwe organy;
(iii)
zawierania porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji na rynku właściwym, jeżeli zostało to stwierdzone przez właściwe organy;
(iv)
innych działań, które mogą mieć wpływ na integralność banknotów euro jako skutecznego środka płatniczego.
2. 
Akredytowany producent ustanawia i utrzymuje w pełni wdrożony i operacyjny program zgodności z przepisami w celu zarządzania wszystkimi działaniami prowadzonymi w jego akredytowanym zakładzie produkcyjnym. Program zgodności z przepisami ma również zastosowanie do działań zewnętrznych prowadzonych poza akredytowanym zakładem produkcyjnym, w przypadku gdy działalność ta jest podobna do działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro, w odniesieniu do której EBC udzielił akredytacji.
3. 
Program zgodności z przepisami, o którym mowa w ust. 2, obejmuje i wdraża co najmniej zasady, przepisy i procedury określone w jednym z poniższych dokumentów:
a)
art. 10 zasad zwalczania korupcji Międzynarodowej Izby Handlu (International Chamber of Commerce Rules on Combating Corruption)( 23 );
b)
inicjatywie na rzecz etyki w produkcji banknotów (Banknote Ethics Initiative)( 24 );
c)
normie ISO 37001;
d)
innym równoważnym programie.

DZIAŁ  II

PROCEDURA AKREDYTACJI

Artykuł  5

Wniosek o akredytację

1. 
Producent ubiegający się o akredytację w celu prowadzenia działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro w konkretnym zakładzie produkcyjnym składa do EBC pisemny wniosek o wszczęcie procedury akredytacyjnej. Dotyczy to również producentów zaangażowanych w produkcję farby drukarskiej zgodnie z definicją zawartą w art. 1 pkt 29.
2. 
Pisemny wniosek o akredytację obejmuje:
a)
opis działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro oraz zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro oraz elementów banknotów euro;
b)
nazwę producenta oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu prawnego występującego z wnioskiem o akredytację w imieniu producenta i jego LEI, jeżeli jest dostępny;
c)
dokładne położenie i adres zakładu produkcyjnego, w którym producent zamierza prowadzić działalność w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalność w zakresie elementów banknotów euro;
d)
pisemne oświadczenie podpisane przez przedstawicieli prawnych producenta, potwierdzające, że producent zachowa poufność wymogów akredytacyjnych;
e)
opis działalności producenta obejmujący listę jego podmiotów kontrolujących i ich lokalizację;
f) 25
 wypełniony formularz oświadczenia własnego, którego wzór jest dostępny w ekstranecie EBC dotyczącym banknotów, podpisany przez przedstawicieli prawnych producenta, potwierdzający, że producent spełnia wszystkie wymogi określone w art. 3 ust. 1 lit. b), d) i e) niniejszej decyzji;
g) 26
 pisemne oświadczenie wydane i podpisane przez niezależnego biegłego rewidenta lub certyfikacja wdrożenia i funkcjonowania programu zgodności z przepisami, o którym mowa w art. 4 ust. 2 i 3;
h)
kopie świadectw, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. d);
i)
opis podmiotów zależnych producenta lub jego spółek powiązanych, które zamierza zaangażować w prowadzenie działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro;
j)
opis podmiotów trzecich, w tym podmiotów zależnych producenta lub jego spółek powiązanych, którym producent zamierza zlecać podwykonawstwo prowadzenia działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro albo które producent zamierza zaangażować w prowadzenie takiej działalności;
k)
streszczenie motywów wystąpienia przez producenta o akredytację oraz potencjalnych korzyści dla Eurosystemu w przypadku udzielenia akredytacji.
3. 
Akredytowany producent, który zwraca się o akredytację w odniesieniu do jakiejkolwiek innej działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro, składa pisemny wniosek do EBC. EBC informuje akredytowanego producenta o dokumentacji wyszczególnionej w ust. 2, którą należy przedłożyć dla każdego konkretnego przypadku.
Artykuł  6

Ocena zgodności z wymogami akredytacyjnymi

1. 
EBC może odrzucić wniosek o akredytację przed dokonaniem oceny spełnienia przez producenta wymogów akredytacyjnych zgodnie z niniejszym artykułem, jeżeli EBC stwierdzi, że działalność w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalność w zakresie elementów banknotów euro, której dotyczy wniosek o akredytację, miałyby negatywny wpływ na integralność i łańcuch dostaw banknotów euro.
2.  27
 EBC ocenia, czy producent spełnia wymogi określone w art. 3 ust. 1 lit. b)-e) i art. 3 ust. 3 na podstawie dokumentacji dostarczonej zgodnie z art. 5 niniejszej decyzji.
3. 
W wyjątkowych przypadkach EBC może przyznać odstępstwo od obowiązku spełnienia wymogów określonych w art. 4, jeżeli stwierdzi, że naruszenie tych wymogów nie ma znaczącego wpływu na przestrzeganie przez producenta wymogów akredytacyjnych, integralność banknotów euro lub reputację EBC.
4.  28
 Jeżeli producent spełnia wymogi określone w art. 3 ust. 1 lit. b)-e) lub zgodnie z art. 3 ust. 4 uzyskał zwolnienie z wymogów określonych w art. 3 ust. 1 lit. c), EBC dostarcza producentowi dokumentację zawierającą wymogi akredytacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a). EBC dostarcza również producentowi kwestionariusze, które producent wypełnia, wskazując, w jaki sposób spełnia on wymogi akredytacyjne. Producent wypełnia i zwraca EBC wypełnione kwestionariusze w rozsądnym terminie określonym przez EBC. Producent wskazuje, w jaki sposób stosowane przez niego środki są zgodne z odpowiednimi wymogami akredytacyjnymi oraz ujawnia wszelkie ograniczenia, które mogą uniemożliwiać mu spełnienie wymogów akredytacyjnych, w szczególności w zakresie przepisów krajowych dotyczących korzystania ze specjalistycznych urządzeń niszczących, jeżeli urządzenia takie nie są dostępne w zakładzie produkcyjnym.
5. 
W ramach oceny spełniania przez producenta odpowiednich wymogów akredytacyjnych zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) EBC sprawdza w pierwszej kolejności, czy producent spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa określone w odrębnej decyzji. Po zweryfikowaniu, czy producent spełnia wymogi bezpieczeństwa, EBC sprawdza, czy producent przestrzega innych wymogów akredytacyjnych określonych zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a). Procedury oceny mogą mieć formę inspekcji na miejscu lub inspekcji zdalnych, zgodnie z art. 11.
6. 
W razie konieczności EBC może zwrócić się do producenta o przedłożenie, wyjaśnienie lub uzupełnienie w rozsądnym terminie określonym przez EBC:
a)
dokumentacji podlegającej przedłożeniu zgodnie z art. 5;
b)
dokumentacji podlegającej wypełnieniu zgodnie z ust. 4;
c)
informacji podlegających przekazaniu zgodnie z ust. 5.
7. 
EBC odrzuca wniosek o akredytację, który jest niekompletny lub błędny albo nie został uzupełniony w terminie po zwróceniu się przez EBC o przedłożenie, wyjaśnienie lub uzupełnienie informacji zgodnie z ust. 6. EBC odrzuca również wniosek o akredytację, jeżeli wniosek i dokumentacja, które należy przedłożyć, są kompletne, ale wniosek wskazuje, że producent nie spełnia wymogów akredytacyjnych określonych w art. 3 i art. 4.
Artykuł  7

Przyznanie akredytacji

1. 
EBC może przyznać producentowi akredytację dla wnioskowanej działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro w danym zakładzie produkcyjnym, jeżeli producent wykazał zgodność z wymogami akredytacyjnymi określonymi w art. 3 i art. 4 lub jeżeli EBC przyznał odstępstwo zgodnie z art. 6 ust. 3.
2. 
EBC przyznaje akredytację w formie decyzji określającej podmiot prawny, zakład produkcyjny oraz działalność w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalność w zakresie elementów banknotów euro, dla której przyznano akredytację.
3. 
Po otrzymaniu powiadomienia o udzieleniu akredytacji akredytowany producent informuje EBC w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem odpowiedniej działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro, tak aby umożliwić EBC wykonywanie inspekcji w trakcie wykonywania tych działalności.
Artykuł  8

Rejestr akredytacji EBC

1. 
EBC prowadzi rejestr akredytacji, który jest udostępniany KBC i przyszłym KBC Eurosystemu oraz akredytowanym producentom za pośrednictwem ekstranetu informacji o banknotach. Rejestr akredytacji zawiera:
a)
wykaz producentów, którym przyznano akredytację;
b)
w odniesieniu do każdego akredytowanego producenta:
(i)
wskazanie działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro, w odniesieniu do której przyznano akredytację;
(ii)
zakład produkcyjny, dla którego przyznano akredytację na wykonywanie danej działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro;
(iii)
informacje na temat zabezpieczonych elementów banknotów euro lub elementów banknotów euro wytwarzanych w danym zakładzie produkcyjnym.
2. 
EBC regularnie aktualizuje zawarte w rejestrze akredytacji informacje o statusie akredytacji akredytowanych producentów oraz informacje przekazywane przez akredytowanych producentów na mocy niniejszej decyzji. Na potrzeby przeprowadzania regularnych aktualizacji rejestru akredytacji EBC może zbierać od akredytowanych producentów, KBC i przyszłych KBC Eurosystemu inne odpowiednie informacje, które EBC uzna za konieczne dla zachowania dokładności i poprawności danych zawartych w rejestrze akredytacji.
3. 
Po przyjęciu decyzji o zawieszeniu akredytacji zgodnie z art. 17 oraz powiadomieniu o tej decyzji akredytowanego producenta EBC niezwłocznie wpisuje do rejestru akredytacji następujące informacje:
a)
zakres i czas trwania zawieszenia;
b)
wszelkie zmiany, które mają wpływ na status akredytowanego producenta, dotyczące:
(i)
nazwy producenta;
(ii)
właściwego zakładu produkcyjnego;
(iii)
zabezpieczonych elementów banknotów euro lub elementów banknotów euro oraz działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro, których dotyczy zawieszenie, zgodnie z ustaleniami decyzji o zawieszeniu akredytacji.
4. 
Po przyjęciu decyzji o cofnięciu akredytacji zgodnie z art. 18 oraz powiadomieniu o tej decyzji akredytowanego producenta EBC niezwłocznie usuwa z rejestru akredytacji, zgodnie z ustaleniami decyzji o cofnięciu akredytacji, informacje dotyczące:
a)
nazwy akredytowanego producenta;
b)
zakładu produkcyjnego;
c)
zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro;
d)
elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro.
5. 
Akredytowany producent informuje EBC, jeżeli informacje dotyczące tego producenta, zawarte w rejestrze akredytacji, są niekompletne lub błędne. Jeżeli EBC stwierdzi, że takie informacje są niekompletne lub błędne, wprowadza zmiany do rejestru akredytacji.
Artykuł  9

Obowiązki akredytowanych producentów w zakresie utrzymania akredytacji

Aby utrzymać akredytację przyznaną dla danego zakładu produkcyjnego, akredytowany producent jest zobowiązany do:

1)
zachowania poufności wymogów akredytacyjnych oraz przestrzegania klauzul poufności EBC w odniesieniu do wszystkich dokumentów, zgodnie z informacjami zawartymi w ekstranecie informacji o banknotach;
2)
informowania EBC na piśmie o każdorazowym odnowieniu lub zmianie któregokolwiek ze świadectw, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. d), przekazując za każdym razem, w terminie trzech miesięcy od daty odnowienia lub zmiany, kopię nowego lub zmienionego świadectwa;
3) 29
 niezwłocznego informowania EBC na piśmie w przypadku cofnięcia któregokolwiek ze świadectw dotyczących wymogów akredytacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. d), lub, w stosownych przypadkach, w art. 4 ust. 2 i 3;
4) 30
 przedstawiania co roku, w terminie dwóch miesięcy od końca roku kalendarzowego, następujących dokumentów:
a)
wypełnionego formularza oświadczenia własnego, którego wzór jest dostępny w ekstranecie EBC dotyczącym banknotów, podpisanego przez przedstawicieli prawnych producenta, potwierdzający, że producent i jego podmioty kontrolujące spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 1 lit. a) i b);
b)
pisemnego oświadczenia wydanego i podpisanego przez niezależnego biegłego rewidenta lub certyfikacji wdrożenia i funkcjonowania przez pełny rok kalendarzowy programu zgodności z przepisami, o którym mowa w art. 4 ust. 2 i 3.

Akredytowani producenci przedstawiają pierwsze oświadczenie własne, zgodnie z wymogiem określonym w lit. a), oraz pierwsze pisemne oświadczenie wydane i podpisane przez niezależnego biegłego rewidenta lub certyfikację, zgodnie z wymogiem określonym w lit. b), do końca lutego 2024 r., w obydwu przypadkach obejmujące cały rok kalendarzowy 2023;

5)
niezwłocznego informowania EBC na piśmie o upływie nieprzerwanego okresu 36 miesięcy, w którym akredytowany producent nie prowadził działalności w zakresie elementów banknotów euro, z wyjątkiem niszczenia, składowania, analizy lub przemieszczania wewnętrznego zabezpieczonych elementów banknotów euro w ramach zakładu produkcyjnego, lub działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro;
6)
informowania EBC na piśmie, przy prowadzeniu danej działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, o wszelkich rozbieżnościach w ilości zabezpieczonych elementów banknotów euro zidentyfikowanych podczas prowadzenia działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro w swoim akredytowanym zakładzie produkcyjnym;
7)
niezwłocznego informowania EBC i wystąpienia o jego uprzednią pisemną zgodę, jeżeli akredytowany producent zamierza:
a)
wprowadzić zmiany w środkach stosowanych w danym zakładzie produkcyjnym, które w jakikolwiek sposób wpływają lub mogą mieć wpływ na zgodność z odpowiednimi wymogami akredytacyjnymi;
b)
zmienić struktury własnościową;
c)
spowodować wszczęcia procedury likwidacji akredytowanego producenta lub podobnej procedury;
d)
przeprowadzić reorganizację swojej działalności lub struktury w sposób mogący mieć wpływ na działalność, w odniesieniu do której przyznano akredytację;
e)
zlecać podwykonawstwo lub zaangażować podmioty trzecie, w tym podmioty zależne lub spółki powiązane producenta, w prowadzenie działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro, dla której producent posiada akredytację, niezależnie od tego, czy działania podwykonawcy lub podmiotów trzecich w ramach działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro mają mieć miejsce na terenie odpowiedniego zakładu produkcyjnego, czy w innej lokalizacji;
8)
niezwłocznego informowania odpowiedniego KBC na piśmie o wystąpieniu którejkolwiek z sytuacji wymienionych w pkt 7) lit. e);
9) 31
 niezwłocznie informuje EBC na piśmie o:
a)
braku spełniania przez akredytowanego producenta lub którykolwiek z jego podmiotów kontrolujących warunków wymienionych w art. 4 ust. 1 lit. b);
b)
podleganiu przez akredytowanego producenta lub którykolwiek z jego podmiotów kontrolujących dochodzeniu karnemu lub administracyjnemu dotyczącemu działań, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. a), lub niespełniania wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b);
c)
skazaniu akredytowanego producenta lub któregokolwiek z jego podmiotów kontrolujących prawomocnym wyrokiem za działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. a);
10)
niezwłocznego powiadomienia EBC na piśmie o zamiarze rozpoczęcia procesu kwalifikacji, określonego odrębnie przez EBC w odpowiednich wymogach dotyczących jakości, dla każdego zabezpieczonego elementu banknotów euro lub elementu banknotów euro. Powiadomienie takie zawiera informacje o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia procesu kwalifikacji;
11)
ustanowienia wymaganych procedur w celu zapewnienia, aby najbardziej aktualne wersje wszystkich odpowiednich dokumentów dostępnych dla akredytowanych producentów za pośrednictwem ekstranetu informacji o banknotach były rozprowadzane w odpowiedni sposób w akredytowanym zakładzie produkcyjnym.
Artykuł  10

Uprzednia pisemna zgoda EBC

1. 
EBC udziela w rozsądnym terminie uprzedniej pisemnej zgody na działania wymienione w art. 9 pkt 7, jeżeli wnioskujący akredytowany producent przestrzega wszystkich odpowiednich wymogów akredytacyjnych i wszystkich stosownych zobowiązań.
2. 
EBC może udzielić uprzedniej pisemnej zgody pod warunkiem przestrzegania przez akredytowanego producenta wszelkich nałożonych na niego przez EBC ograniczeń lub obowiązków.
3. 
EBC może odmówić udzielenia uprzedniej pisemnej zgody, jeżeli uzna, że zdolność danego producenta do spełnienia wymogów akredytacyjnych lub obowiązków będzie zagrożona, jeżeli akredytowany producent będzie prowadził dowolny z rodzajów działalności wymienionych w art. 9 pkt 7.
Artykuł  11

Inspekcje

1. 
EBC ocenia, czy akredytowany producent spełnia wymogi akredytacyjne, przeprowadzając inspekcje na miejscu lub inspekcje zdalne.
2. 
EBC przeprowadza kontrole zdalne w odniesieniu do wymaganej przez siebie dokumentacji, która jest istotna dla oceny spełniania przez akredytowanego producenta odpowiednich wymogów akredytacyjnych. Wnioski o dokumentację kierowane przez EBC do akredytowanego producenta stanowią inspekcję zdalną, tylko jeżeli dany wniosek w sposób wyraźny odnosi się do inspekcji zdalnej.
3. 
EBC może przeprowadzać inspekcje na miejscu w sposób zapowiedziany lub niezapowiedziany.
4. 
W trakcie inspekcji na miejscu EBC ocenia zgodność akredytowanego producenta z odpowiednimi wymogami akredytacyjnymi w danym zakładzie produkcyjnym.
5. 
EBC rozpoczyna zapowiedziane inspekcje na miejscu w dniu uzgodnionym z wyprzedzeniem z akredytowanym producentem. Akredytowany producent zapewnia, aby podczas inspekcji w danym zakładzie produkcyjnym była wykonywana odpowiednia działalność w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalność w zakresie elementów banknotów euro.
6. 
EBC podejmuje decyzję w sprawie czasu trwania zapowiedzianej lub niezapowiedzianej inspekcji na miejscu, tak aby zapewnić uzyskanie wystarczających informacji w celu oceny spełniania przez akredytowanego producenta wszystkich wymogów akredytacyjnych. EBC może wstrzymać trwającą inspekcję na miejscu, aby umożliwić akredytowanym producentowi przedstawienie dowodów na zgodność z odpowiednimi wymogami akredytacyjnymi.
7. 
Akredytowany producent udziela EBC dostępu do wszystkich części zakładu produkcyjnego oraz do wszystkich dokumentów, które EBC uważa za istotne dla inspekcji.
8. 
Akredytowany producent zwraca EBC wszelką dokumentację wymaganą do przeprowadzenia inspekcji, taką jak wypełniony kwestionariusz z inspekcji dostępny w ekstranecie informacji o banknotach, lub inne dokumenty przekazane mu przez EBC przed inspekcją, co najmniej dziesięć dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia inspekcji na miejscu lub w innym terminie określonym przez EBC.
Artykuł  12

Naruszenia

1. 
Za naruszenie uznaje się następujące działania lub zaniechania akredytowanego producenta:
a)
niespełnienie któregokolwiek z wymogów akredytacyjnych wymienionych w art. 3 ust. 1;
b)
w odniesieniu do uprzednio określonych przypadków naruszenia - niewprowadzenie działań naprawczych w terminie uzgodnionym z EBC;
c)
niespełnienie któregokolwiek z obowiązków wymienionych w art. 9;
d)
odmowa udzielenia EBC natychmiastowego dostępu do zakładu produkcyjnego lub do dokumentów, które EBC uzna za konieczne do przeprowadzenia inspekcji;
e)
rozbieżności w rejestrach zabezpieczonych elementów banknotów euro związane z naruszeniem przez akredytowanego producenta wymogów bezpieczeństwa;
f)
złożenie EBC lub, w odpowiednich przypadkach, KBC udowodnionego nieprawdziwego lub wprowadzającego w błąd oświadczenia lub udowodnionego podrobionego dokumentu w ramach jakiejkolwiek procedury określonej w niniejszej decyzji;
g)
naruszenia obowiązku przestrzegania obowiązującej w EBC klasyfikacji poufności dokumentów związanych z niniejszą decyzją.
2. 
EBC powiadamia akredytowanego producenta o każdym przypadku naruszenia odpowiednich wymogów akredytacyjnych wymienionych w art. 3 i art. 4 lub obowiązków określonych w art. 9 w rozsądnym terminie po stwierdzeniu przez EBC takiego naruszenia.
3. 
Akredytowany producent usuwa każdy przypadek naruszenia w terminie uzgodnionym z EBC zgodnie z art. 13 ust. 3.
Artykuł  13

Wynik inspekcji

1. 
EBC przesyła akredytowanemu producentowi wstępne sprawozdanie z inspekcji, określające każdy przypadek naruszenia wymogów akredytacyjnych wykryty podczas inspekcji, w jednym z następujących terminów:
a)
30 dni roboczych od dnia zakończenia danej inspekcji na miejscu;
b)
40 dni roboczych od otrzymania przez EBC odpowiedniej dokumentacji w ramach inspekcji zdalnej, w szczególności w związku z obowiązkami określonymi w art. 9.
2. 
We wstępnym sprawozdaniu z inspekcji EBC może zawrzeć zalecenia dla akredytowanego producenta. Zalecenia te stanowią sugestie dotyczące udoskonalenia środka spełniającego wymogi akredytacyjne.
3. 
Akredytowany producent w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wstępnego sprawozdania z inspekcji przekazuje EBC na piśmie swoje ustalenia dotyczące przypadków naruszeń stwierdzonych podczas inspekcji i zaleceń wydanych zgodnie z ust. 2. Akredytowany producent przedstawia szczegółowe informacje dotyczące środków, jakie zamierza wprowadzić w związku ze stwierdzonymi przypadkami naruszeń, w tym proponowane terminy wdrożenia tych środków. EBC ocenia propozycje akredytowanego producenta i wyznacza odpowiednie terminy, proporcjonalnie do wagi naruszenia.
4. 
EBC przekazuje akredytowanemu producentowi sprawozdanie z inspekcji w ciągu 40 dni roboczych od jednego z następujących zdarzeń:
a)
otrzymania przez EBC pisemnych uwag akredytowanego producenta na temat wstępnego sprawozdania z inspekcji oraz wszelkich innych istotnych informacji, o które EBC zwrócił się w celu zakończenia oceny;
b)
upływu terminów składania pisemnych uwag do wstępnego sprawozdania z inspekcji - w przypadku, gdy nie otrzymano takich uwag.
5. 
Przedstawione przez EBC sprawozdanie z inspekcji obejmuje ustalenia inspekcji, odpowiednią dokumentację inspekcji, uwagi otrzymane od akredytowanego producenta, ocenę czynności, środków lub działań naprawczych, które akredytowany producent zamierza wprowadzić w życie, oraz związane z nimi terminy wdrożenia. W oparciu o wynik inspekcji w sprawozdaniu z inspekcji należy przedstawić wnioski co do tego, czy akredytowany producent spełnia, lub może spełnić w proponowanych terminach, wymogami akredytacyjne, oraz czy EBC powinien podjąć jedną z decyzji, o których mowa w art. 16-18.
6. 
W ciągu 15 dni roboczych od otrzymania sprawozdania z inspekcji, o którym mowa w ust. 4, akredytowany producent może przedstawić EBC pisemne uwagi dotyczące treści tego sprawozdania.
7. 
EBC rozpatruje uwagi otrzymane od akredytowanego producenta i finalizuje inspekcję poprzez wdrożenie wniosków zawartych w sprawozdaniu z inspekcji i poinformowanie o tym akredytowanego producenta oraz, w stosownych przypadkach, innych akredytowanych producentów.
8. 
W celu sprawdzenia, czy środki wskazane w sprawozdaniu z inspekcji zostały skutecznie wdrożone i są zgodne z odpowiednimi wymogami akredytacyjnymi, możliwe jest przeprowadzenie inspekcji następczych, które zgodnie z art. 11 ust. 1 mogą być inspekcjami na miejscu lub inspekcjami zdalnymi.
9. 
W razie poważnych naruszeń wymogów akredytacyjnych, które wymagają pilnej decyzji EBC i mogą być uznane za uzasadniające decyzję o zawieszeniu akredytacji zgodnie z art. 17 albo decyzję o cofnięciu akredytacji zgodnie z art. 18, EBC może podjąć decyzję o skróceniu procedury opisanej w ust. 1, 2 i 3 i wyznaczyć akredytowanemu producentowi maksymalny termin pięciu dni roboczych na przedstawienie uwag dotyczących danego poważnego naruszenia. EBC uzasadnia uznanie danego przypadku za pilny.
10. 
EBC może podjąć decyzję o przedłużeniu terminów, o których mowa w niniejszym artykule.
Artykuł  14

Decyzja o natychmiastowym wstrzymaniu działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro

1. 
W przypadku stwierdzenia przez EBC poważnego naruszenia, które - o ile nie zostaną podjęte natychmiastowe działania zaradcze - mogłoby skutkować utratą lub kradzieżą zabezpieczonych elementów banknotów euro lub nieuprawnionym ujawnieniem informacji dotyczących zabezpieczonych elementów banknotów euro, mogącym zagrozić wiarygodności banknotów euro jako środka płatniczego, EBC może zobowiązać akredytowanego producenta do wstrzymania wykonywania danej działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro ze skutkiem natychmiastowym do czasu usunięcia naruszenia. W takim przypadku producent nie może wznowić takiej działalności bez uprzedniej pisemnej zgody EBC.
2. 
Akredytowany producent zobowiązany do wstrzymania ze skutkiem natychmiastowym wykonywania działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro przekazuje EBC informacje dotyczące innych akredytowanych producentów, którzy - jako jego klienci lub dostawcy - mogą być pośrednio dotknięci wstrzymaniem wykonywania takiej działalności. EBC może również zobowiązać akredytowanego producenta do przyjęcia środków, o których mowa w art. 18 ust. 5, w celu zapewnienia, aby nie posiadał on wskazanych zabezpieczonych elementów banknotów euro w okresie wstrzymania wykonywania działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro.
3. 
EBC informuje każdego potencjalnie dotkniętego akredytowanego producenta, o którym mowa w ust. 2, o wstrzymaniu określonej działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro zgodnie z ust. 1. W takim przypadku EBC powiadamia takich akredytowanych producentów w przypadku zmiany statusu akredytowanego producenta, którego działalność w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro została wstrzymana na podstawie ust. 1.
4. 
Z zastrzeżeniem decyzji przyjmowanych na podstawie art. 16-18 EBC niezwłocznie zezwala na wznowienie wykonywania działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro, jeżeli inspekcja przeprowadzona zgodnie z art. 11 wykaże usunięcie wszystkich istotnych przypadków naruszeń, o których mowa w ust. 1.

DZIAŁ  III

SKUTKI NARUSZENIA

Artykuł  15

Decyzje EBC w sprawie naruszeń

1. 
W przypadku dopuszczenia się naruszenia przez akredytowanego producenta EBC może podjąć dowolną z decyzji, o których mowa w art. 16-19. Decyzje te obejmują:
a)
wskazanie naruszenia oraz uwagi akredytowanego producenta, o ile zostały zgłoszone;
b)
wskazanie zakładu produkcyjnego, zabezpieczonych elementów banknotów euro lub elementów banknotów euro, jak również działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro, której dotyczy decyzja;
c)
datę, od której decyzja staje się skuteczna oraz, w stosownych przypadkach, jedną lub obydwie z poniższych okoliczności:
(i)
wskazanie daty wygaśnięcia decyzji;
(ii)
wskazanie okoliczności powodujących wygaśnięcie decyzji;
d)
wskazanie terminu na usunięcie naruszenia, jeżeli ma to zastosowanie;
e)
uzasadnienie decyzji.
2. 
Decyzja musi być proporcjonalna do wagi danego przypadku naruszenia i uwzględniać wszystkie poniższe elementy:
a)
historię działalności akredytowanego producenta w odniesieniu do stwierdzonych i usuniętych przypadków naruszeń;
b)
wszelkie istotne wyjaśnienia udzielone przez akredytowanego producenta, dotyczące stwierdzonego przypadku naruszenia;
c)
opis sposobu, w jaki akredytowany producent usunął lub zamierza usunąć dany przypadek naruszenia.
3. 
Przy określaniu terminów EBC zapewnia, by terminy były proporcjonalne do wagi danego przypadku naruszenia.
4. 
EBC informuje na piśmie odpowiedniego akredytowanego producenta o podjętej decyzji.
5. 
EBC może informować KBC oraz innych właściwych akredytowanych producentów o decyzjach podejmowanych na podstawie art. 16 - 19, np. za pomocą rejestru akredytacji lub na piśmie. Informacje dostarczane przez EBC mogą zawierać dane identyfikujące akredytowanego producenta, rodzaj i charakter niezgodności oraz, w stosownych przypadkach, informacje co do ważności decyzji.
Artykuł  16

Decyzja ostrzegawcza

1. 
EBC może wydać decyzję ostrzegawczą adresowaną do akredytowanego producenta w przypadku:
a)
poważnego naruszenia;
b)
serii powtarzających się naruszeń;
c)
braku terminowego i skutecznego usunięcia naruszenia.
2. 
Decyzja ostrzegawcza wskazuje, że w razie nieusunięcia naruszenia w określonym terminie zastosowanie znajdują art. 17 lub art. 18.
3. 
Jeżeli EBC uzna, że w świetle wagi stwierdzonego naruszenia decyzja ostrzegawcza nie stanowi wystarczającej sankcji, może podjąć decyzję zgodnie z art. 17 lub art. 18.
Artykuł  17

Decyzja o zawieszeniu akredytowanego producenta w odniesieniu do nowych zamówień

1. 
Jeżeli akredytowany producent nie zastosuje się do decyzji nakazującej natychmiastowe wstrzymanie działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro na mocy art. 14, EBC może podjąć decyzję o zawieszeniu akredytowanego producenta. Do chwili uchylenia decyzji o zawieszeniu akredytowany producent nie może przyjmować nowych zamówień.
2. 
Jeżeli w określonym terminie akredytowany producent nie usunie naruszenia wskazanego w decyzji ostrzegawczej na mocy art. 16, EBC może podjąć decyzję o zawieszeniu akredytowanego producenta. Akredytowany producent może dokończyć realizację bieżącego zamówienia na produkcję, ale nie może przyjmować nowych zamówień do chwili uchylenia decyzji o zawieszeniu.
3. 
Decyzja o zawieszeniu wskazuje, że w razie nieusunięcia naruszenia w określonym terminie zastosowanie znajduje art. 18.
4. 
Jeżeli EBC uzna, że w świetle wagi stwierdzonego naruszenia sama decyzja o zawieszeniu nie stanowi wystarczającej sankcji, może podjąć decyzję o cofnięciu akredytacji zgodnie z art. 18.
5. 
Decyzję o zawieszeniu uchyla się jedynie w razie stwierdzenia w drodze inspekcji zgodnie z art. 11, że wszystkie odpowiednie przypadki naruszeń zostały usunięte.
Artykuł  18

Decyzja o cofnięciu akredytacji

1. 
EBC może podjąć decyzję o cofnięciu akredytacji, jeżeli akredytowany producent nie zastosuje się do decyzji o zawieszeniu wydanej na mocy art. 17.
2. 
EBC podejmuje decyzję o cofnięciu akredytacji w przypadku:
a)
wniosku akredytowanego producenta o przeniesienie jego działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro lub działalności w zakresie elementów banknotów euro do nowego zakładu produkcyjnego; Zakres cofnięcia akredytacji w takim przypadku obejmuje wcześniejszy zakład produkcyjny, z którego dana działalność zostaje przeniesiona;
b)
zmiany struktury własnościowej akredytowanego producenta, w przypadku gdy taka zmiana może bezpośrednio lub pośrednio umożliwić podmiotowi zaangażowanemu w zamierzoną zmianę struktury własnościowej dostęp do informacji poufnych EBC związanych z niniejszą decyzją, odpowiednimi aktami prawnymi lub zobowiązaniami umownymi EBC, jednym lub większą liczbą KBC lub też jednym lub większą liczbą akredytowanych producentów;
c)
wniosku akredytowanego producenta o umorzenie jego akredytacji.
3. 
EBC może podjąć decyzję o cofnięciu akredytacji, jeżeli uzna, że cofnięcie akredytacji jest niezbędne w świetle:
a)
wagi danego przypadku naruszenia;
b)
wielkości rzeczywistych lub potencjalnych strat lub kradzieży zabezpieczonych elementów banknotów euro lub elementów banknotów euro;
c)
ewentualnych konsekwencji finansowych i reputacyjnych wynikających z nieuprawnionej publikacji informacji dotyczących zabezpieczonych elementów banknotów euro;
d)
adekwatności reakcji producenta oraz możliwości i zdolności ograniczenia skutków naruszenia;
e)
faktu, że szczególne okoliczności w zakładzie produkcyjnym mogłyby naruszyć wiarygodność banknotów euro jako środka płatniczego.
4. 
EBC może podjąć decyzję o cofnięciu akredytacji w odniesieniu do akredytowanego producenta, który nie wyprodukował zabezpieczonych elementów banknotów euro lub elementów banknotów euro przez nieprzerwany okres 36 miesięcy. Podejmując decyzję o cofnięciu akredytacji na tej podstawie, EBC bierze pod uwagę szczególne okoliczności, w jakich znajduje się akredytowany producent.
5. 
Jeżeli posiadanie zabezpieczonych elementów banknotów euro przez akredytowanego producenta po nabraniu mocy przez decyzję o cofnięciu akredytacji zagrażałoby wiarygodności banknotów euro jako środka płatniczego, EBC może zobowiązać producenta do wdrożenia środków takich jak zniszczenie określonych zabezpieczonych elementów banknotów euro lub dostarczenie takich elementów do EBC albo KBC w celu zapewnienia, aby po nabraniu mocy przez decyzję o cofnięciu akredytacji producent nie posiadał już takich zabezpieczonych elementów banknotów euro. EBC może przeprowadzać inspekcje na miejscu w celu sprawdzenia skutecznego wdrożenia tych środków.
6. 
Decyzja o cofnięciu akredytacji określa termin, po upływie którego producent może ponownie ubiegać się o akredytację. Termin ten określa się na podstawie okoliczności prowadzących do cofnięcia akredytacji, przy czym wynosi on co najmniej jeden rok od momentu nabrania mocy przez decyzję o cofnięciu akredytacji.
Artykuł  19

Kary finansowe w razie niezgodności w zakresie ilości banknotów euro lub papieru do produkcji banknotów euro

1. 
Jeżeli EBC zostanie poinformowany o niezgodności w zakresie ilości częściowo wydrukowanych banknotów euro lub ukończonych banknotów euro albo w zakresie ilości częściowo ukończonego lub ukończonego papieru do produkcji banknotów euro zgodnie z art. 9 pkt 6, lub jeżeli niezgodność taka wystąpi w trakcie wykonywania działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro na terenie zakładu produkcyjnego akredytowanego producenta, EBC może - w uzupełnieniu decyzji podjętych na podstawie art. 16, art. 17 i art. 18 - nałożyć na akredytowanego producenta karę finansową w przypadku zweryfikowanego stwierdzenia, że:
a)
akredytowany producent nie stwierdził takiej niezgodności;
b)
akredytowany producent nie zgłosił niezgodności zgodnie z art. 9 pkt 6;
c)
akredytowany producent poinformował o niezgodności zgodnie z art. 9 pkt 6, ale następnie nie stwierdził i nie poinformował EBC o przyczynie niezgodności w terminie określonym w odrębnej decyzji w sprawie wymogów w zakresie bezpieczeństwa.
2. 
Przed podjęciem decyzji o nałożeniu kary finansowej EBC sprawdza, czy niezgodność w zakresie ilości ukończonych banknotów euro lub częściowo wydrukowanych banknotów euro albo w zakresie ilości ukończonego lub częściowo ukończonego papieru do produkcji banknotów euro wynika z naruszenia wymogów bezpieczeństwa określonych w odrębnej decyzji.
3. 
Przy określaniu wysokości kary finansowej nakładanej w związku ze stwierdzeniem zweryfikowanej niezgodności EBC bierze pod uwagę wartość nominalną:
a)
częściowo wydrukowanych banknotów euro lub ukończonych banknotów euro; lub
b)
potencjalnych banknotów euro, które mogły zostać wydrukowane z wykorzystaniem ukończonego lub częściowo ukończonego papieru do produkcji banknotów euro.
4. 
EBC może zastosować karę finansową inną niż wartość nominalna lub równoważna wartość nominalna określona zgodnie z ust. 3, uwzględniając wagę naruszenia wymogów w zakresie bezpieczeństwa w każdym konkretnym przypadku.
5. 
Nałożona przez EBC kara finansowa nie może być wyższa niż 500 000 EUR.
6. 
Decyzje w sprawach sankcji pieniężnych EBC podejmuje zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 2532/98 oraz w rozporządzeniu Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 2157/1999 (EBC/1999/4) 32 .
Artykuł  20

Przekazanie uprawnień i dalsze przekazanie uprawnień

1. 
Rada Prezesów przekazuje Zarządowi uprawnienia do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących akredytacji producentów na mocy art. 6 ust. 1, 3 i 7, art. 7, art. 10, art. 14 ust. 1 i 14 oraz art. 16-19.
2. 
Zarząd może przekazać jednemu z członków Zarządu uprawnienia do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących akredytacji producentów na mocy art. 6 ust. 1, 3 i 7 oraz art. 7.
3. 
Zarząd może dokonać dalszego przekazania na poziom operacyjny uprawnień do:
a)
udzielania uprzedniej pisemnej zgody EBC zgodnie z art. 10 ust. 1 w przypadkach, w których akredytowany producent spełnił wszystkie odpowiednie wymogi akredytacyjne zgodnie z art. 3 i art. 4 oraz wszystkie odpowiednie obowiązki wynikające z art. 9;
b)
podejmowania decyzji w sprawie natychmiastowego wstrzymania wykonywania działalności w zakresie zabezpieczonych elementów banknotów euro zgodnie z art. 14.
4. 
Zarząd informuje Radę Prezesów o wszelkich decyzjach podejmowanych w ramach przekazania lub dalszego przekazania uprawnień na mocy niniejszego artykułu.
Artykuł  21

Procedura odwoławcza

1. 
EBC ocenia wszelkie wnioski i informacje dostarczone przez producenta w związku z niniejszą decyzją i powiadamia producenta na piśmie o swojej decyzji o uwzględnieniu albo odrzuceniu wniosku oraz uznaniu albo braku uznania informacji w ciągu 50 dni roboczych od otrzymania:
a)
wniosku o akredytację;
b)
jakichkolwiek dodatkowych informacji lub wyjaśnień, których zażądał od producenta EBC.
2. 
Producent może złożyć do Rady Prezesów wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji EBC:
a)
podjętej na podstawie art. 6 ust. 1 i 7 oraz art. 7;
b)
podjętej na podstawie art. 14 oraz na podstawie art. 16-18;

Producent składa wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji w terminie 30 dni roboczych od powiadomienia o decyzji, o której mowa w ust. 1. Producent uzasadnia swój wniosek oraz załącza wszelkie informacje na jego poparcie.

3. 
Wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji nie wstrzymuje wykonania takiej decyzji. W drodze wyjątku, jeżeli producent wyraźnie zażąda, aby ponowne rozpatrzenie decyzji miało skutek zawieszający i poda uzasadnienie takiego wniosku, Rada Prezesów może zawiesić wykonanie decyzji podlegającej ponownemu rozpatrzeniu.
4. 
Rada Prezesów rozpatruje ponownie decyzję, o której mowa w ust. 1, w świetle wniosku producenta o ponowne rozpatrzenie decyzji. W razie uznania, że decyzja, o której mowa w ust. 1, narusza niniejszą decyzję, Rada Prezesów wydaje postanowienie o powtórzeniu danej procedury, albo wydaje decyzję ostateczną. Jeżeli Rada Prezesów stwierdza, że decyzja, o której mowa w ust. 1, nie narusza niniejszej decyzji, wniosek producenta o ponowne rozpatrzenie decyzji ulega odrzuceniu. Producenta powiadamia się o wyniku ponownego rozpatrzenia decyzji na piśmie w terminie 60 dni roboczych od otrzymania wniosku producenta w tej sprawie. Decyzję Rady Prezesów uzasadnia się.
5. 
W sporach pomiędzy EBC a producentem dotyczących spraw z zakresu niniejszej decyzji jurysdykcja wyłączna przysługuje Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeżeli zastosowanie ma procedura odwoławcza zgodnie z ust. 2, producent może wnieść środek zaskarżenia do Trybunału Sprawiedliwości dopiero po rozstrzygnięciu przez Radę Prezesów jego wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji. Terminy określone w Traktacie biegną od momentu otrzymania decyzji wydanej w wyniku ponownego rozpoznania sprawy.
6. 
W drodze wyjątku od postanowień ust. 1-4 procedurę odwoławczą od decyzji w sprawie kar finansowych, o których mowa w art. 19, przeprowadza się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 2532/98 oraz rozporządzenia (WE) nr 2157/1999 (EBC/1999/4).
7. 
W przypadku zgody obydwu stron EBC i producent mogą rozstrzygnąć spór dotyczący stosowania niniejszej decyzji w drodze arbitrażu. Wszelkie spory między EBC a akredytowanym producentem podlegają ostatecznemu rozstrzygnięciu na podstawie zasad postępowania arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlu (Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce) przez jednego lub większa liczbę arbitrów wyznaczonych zgodnie z tymi zasadami. Językiem arbitrażu jest język angielski.

DZIAŁ  IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł  22

Utrata mocy

1. 
Z dniem 18 maja 2021 r. traci moc decyzja EBC/2013/54.
2. 
Odesłania do uchylonej decyzji traktuje się jako odesłania do niniejszej decyzji i odczytuje zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku II.
Artykuł  23

Przepisy przejściowe

1. 
Decyzję EBC/2013/54 nadal stosuje się przez okres dwunastu miesięcy od momentu nabrania skuteczności przez niniejszą decyzję.
2. 
Uznaje się, że akredytowani producenci, którym przyznano akredytację lub tymczasową akredytację na podstawie decyzji EBC/2013/54, są akredytowani zgodnie z niniejszą decyzją od momentu nabrania przez nią skuteczności.
3. 
Wszystkie wszczęte lub trwające procedury w związku z akredytacjami przyznanymi na podstawie decyzji EBC/2013/54 zostaną zakończone zgodnie z niniejszą decyzją, w szczególności wszelkie wszczęte lub trwające procedury w odniesieniu do:
a)
wstępnych i następczych inspekcji dotyczących bezpieczeństwa lub jakości na mocy art. 11;
b)
oceny zgodności z wymogami akredytacyjnymi na mocy art. 6;
c)
przyznania akredytacji na mocy art. 7;
d)
wydawania decyzji na mocy art. 16-19;
e)
ponownego rozpatrzenia spraw lub decyzji, o których mowa w lit. a)-d).

Wszystkie rozpoczęte lub trwające procedury finalizuje się do upływu okresu, o którym mowa w ust. 1.

Artykuł  24

Skuteczność

1. 
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem zawiadomienia o niej adresatów.
2. 
Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 18 maja 2021 r.
3. 
Art. 4 i art. 9 pkt 4 stosuje się od dnia 16 listopada 2022 r.
Artykuł  25

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do producentów i akredytowanych producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 27 kwietnia 2020 r.
Christine LAGARDE
Prezes EBC

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Uchylona decyzja wraz z listą jej kolejnych zmian

(o których mowa w art. 22)
Decyzja EBC/2013/54 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro oraz zmieniająca decyzję EBC/2008/3 (Dz.U. L 57 z 27.2.2014, s. 29).
Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/955 z dnia 6 maja 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/54 w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro (EBC/2016/12) (Dz.U. L 159 z 16.6.2016, s. 19).
Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/1734 z dnia 21 września 2016 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/54 w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro (EBC/2016/25) (Dz.U. L 262 z 29.9.2016, s. 30).

ZAŁĄCZNIK  II

Tabela korelacji

Decyzja EBC/2013/54Niniejsza decyzja
DZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNEDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE
art. 1art. 1
art. 2 ust. 1art. 2 ust. 1
-art. 2 ust. 3, 4, 7 oraz 11
art. 2 ust. 2-
art. 2 ust. 3-
art. 2 ust. 4art. 18 ust. 4
art. 2 ust. 5 lit. a)art. 3 ust. 1 lit. a) oraz art. 3 ust. 2
-art. 3 ust. 1 lit. b)
art. 2 ust. 5 lit. b)art. 3 ust. 1 lit. c)
art. 2 ust. 6art. 3 ust. 4
art. 2 ust. 7art. 2 ust. 8
art. 2 ust. 8art. 2 ust. 2
art. 2 ust. 9art. 2 ust. 11
art. 3 ust. 1art. 19 ust. 1
art. 3 ust. 2art. 19 ust. 2
-art. 20 ust. 3
-art. 4
DZIAŁ II - PROCEDURA AKREDYTACJIDZIAŁ II - PROCEDURA AKREDYTACJI
art. 4 ust. 1art. 5 ust. 1
art. 4 ust. 2 lit. a)art. 5 ust. 2 lit. a) oraz c)
art. 4 ust. 2 lit. b)art. 5 ust. 2 lit. d) oraz art. 9 pkt 1
art. 4 ust. 2 lit. c)art. 5 ust. 2 lit. f)
art. 4 ust. 3art. 5 ust. 2 lit. h) oraz art. 3 ust. 1 lit. d)
-art. 5 ust. 2 lit. b), e), g), i), j) oraz k)
-art. 5 ust. 3
art. 4 ust. 4 oraz art. 5 ust. 3 zdanie pierwszeart. 6 ust. 2 oraz art. 6 ust. 6
art. 4 ust. 5 oraz art. 5 ust. 3 zdanie drugieart. 6 ust. 7
art. 5 ust. 1art. 6 ust. 4 zdanie pierwsze, drugie, trzecie i czwarte
art. 5 ust. 2art. 6 ust. 4 zdanie czwarte
-art. 6 ust. 1, 3 oraz 5
art. 6 ust. 1art. 7 ust. 1
-art. 7 ust. 2
art. 6 ust. 2art. 11 ust. 1
art. 6 ust. 3art. 7 ust. 3
art. 7-
art. 8-
-art. 9 pkt 8, 9, 10 oraz 11
DZIAŁ III - INSPEKCJE I SZCZEGÓLNE KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA PRZEZ KBCDZIAŁ III - SKUTKI NARUSZENIA
art. 9 pkt 1art. 11 ust. 1
art. 9 pkt 2art. 11 ust. 2
art. 9 pkt 3, zdanie pierwszeart. 11 ust. 4
art. 9 pkt 3, zdanie drugie-
art. 9 pkt 4, zdanie pierwsze i trzecieart. 11 ust. 3
art. 9 pkt 4, zdanie drugieart. 11 ust. 5 zdanie pierwsze
-art. 11 ust. 5 zdanie drugie
-art. 11 ust. 6 oraz 7
art. 9 pkt 5art. 11 ust. 8
art. 9 pkt 6-
art. 10 ust. 1art. 12 ust. 2
art. 10 ust. 2-
art. 10 ust. 3, część wprowadzająca oraz lit. b) i c)art. 13 ust. 1
art. 10 ust. 3 lit. a)-
art. 10 ust. 3 lit. zdanie drugie i trzecieart. 13 ust. 5
art. 10 ust. 4art. 13 ust. 3 oraz 4
art. 10 ust. 4, zdanie drugieart. 13 ust. 7
art. 10 ust. 5, zdanie pierwszeart. 13 ust. 8
art. 10 ust. 5, zdanie drugie-
-art. 13 ust. 6
art. 10 ust. 6art. 13 ust. 9
art. 10 ust. 7art. 13 ust. 10
art. 11-
DZIAŁ IV - ZOBOWIĄZANIA CIĄGŁEDZIAŁ IV - PRZEPISY KOŃCOWE
art. 12 ust. 1art. 2 ust. 6
art. 12 ust. 2, zdanie pierwszeart. 9 pkt 2
art. 12 ust. 2, zdanie drugieart. 9 pkt 3
-art. 9 pkt 4
art. 12 ust. 3 lit. a)art. 9 pkt 7 lit. a)
art. 12 ust. 3 lit. b)art. 9 pkt 7 lit. a)
art. 12 ust. 3 lit. c)art. 9 pkt 7 lit. b)
art. 12 ust. 3 lit. d)art. 9 pkt 7 lit. c)
art. 12 ust. 3 lit. e)art. 9 pkt 7 lit. d)
art. 12 ust. 3 lit. f) i g) oraz art. 12 ust. 4, zdanie pierwszeart. 9 pkt 7 lit. e) oraz pkt 8
art. 12 ust. 4, zdanie drugie i trzecie-
art. 12 ust. 5, zdanie pierwszeart. 9 pkt 7
art. 12 ust. 5, część wprowadzająca zdania drugiegoart. 10 ust. 3
art. 12 ust. 5 lit. a)art. 10 ust. 3
art. 12 ust. 5 lit. b) pkt i), ii) oraz iii)art. 3 ust. 3
art. 12 ust. 5, drugi akapit-
art. 20 ust. 3
art. 12 ust. 5, trzeci akapitart. 20 ust. 3
art. 12 ust. 6, część wprowadzającaart. 9 pkt 7, część wprowadzająca
art. 12 ust. 6 lit. a)art. 9 pkt 7 lit. c)
art. 12 ust. 6 lit. b)art. 9 pkt 7 lit. d)
art. 12 ust. 6 lit. c)-
art. 12 ust. 6 lit. d)art. 9 pkt 5
art. 12 ust. 7art. 7 ust. 3
art. 12 ust. 8-
art. 12 ust. 9-
art. 13art. 2 ust. 5
DZIAŁ V - SKUTKI NARUSZENIA-
art. 14 ust. 1 lit. a)art. 12 ust. 1 lit. c)
art. 14 ust. 1 lit. b)art. 12 ust. 1 lit. a) oraz b)
art. 14 ust. 1 lit. c)art. 12 ust. 1 lit. d)
art. 14 ust. 1 lit. d)art. 12 ust. 1 lit. f)
art. 14 ust. 1 lit. e)art. 12 ust. 1 lit. g)
art. 14 ust. 2, zdanie pierwszeart. 12 ust. 2
art. 14 ust. 2, zdanie drugieart. 12 ust. 3
art. 14 ust. 2, zdanie trzecieart. 15 ust. 3
art. 14 ust. 3art. 1 pkt 36)
art. 14 ust. 4art. 13 ust. 2
art. 15 ust. 1art. 15 ust. 1
art. 15 ust. 2art. 15 ust. 2, część wprowadzająca oraz lit. a)
art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 3art. 15 ust. 2 lit. b)
art. 10 ust. 4art. 15 ust. 2 lit. c)
art. 15 ust. 3art. 15 ust. 5
art. 16 ust. 1art. 16 ust. 1
art. 16 ust. 2art. 15 ust. 2 lit. b)
art. 16 ust. 3 i 4art. 16 ust. 2 i 3
art. 17 ust. 1art. 17 ust. 1
art. 17 ust. 2art. 15 ust. 2 lit. b)
art. 17 ust. 3art. 17 ust. 3
art. 17 ust. 4 i 5art. 17 ust. 4 i 5
art. 18 ust. 1 lit. a)art. 18 ust. 1
art. 18 ust. 1 lit. b)-
art. 18 ust. 1 lit. c)art. 18 ust. 2 list. b)
art. 18 ust. 1 lit. d)art. 18 ust. 2 list. a)
art. 18 ust. 1 lit. e)art. 18 ust. 2 lit. c)
art. 18 ust. 2 lit. a) oraz b)art. 18 ust. 3 lit. a), b) oraz c)
art. 18 ust. 2 lit. c)art. 18 ust. 3 lit. d)
-art. 18 ust. 3 lit. e)
-art. 18 ust. 4
art. 18 ust. 3-
art. 18 ust. 4 i 5art. 18 ust. 5 i 6
art. 19art. 14
art. 20 ust. 1art. 9 pkt 6 oraz art. 12 ust. 1 lit. e)
art. 20 ust. 2art. 19 ust. 1
art. 20 ust. 3, zdanie pierwsze, drugie i trzecieart. 19 ust. 2, 3 oraz 4
art. 20 ust. 3, zdanie czwarteart. 19 ust. 5
art. 20 ust. 4, zdanie pierwszeart. 19 ust. 2
art. 20 ust. 4, zdanie drugieart. 19 ust. 6
art. 20 ust. 4, zdanie trzecie-
art. 21art. 21
art. 22art. 8
DZIAŁ VI - ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE-
art. 23-
art. 24art. 22
art. 25art. 23
art. 26art. 24
art. 27art. 25
1 Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 4.
2 Decyzja EBC/2013/54 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro oraz zmieniająca decyzję EBC/2008/3 (Dz.U. L 57 z 27.2.2014, s. 29).
3 Zob. załącznik I.
4 Art. 1 pkt 15 skreślony przez art. 1 pkt 1 lit. a decyzji nr EBC/2022/35 (2022/2063) z dnia 13 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.276.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2022 r.
5 Art. 1 pkt 16 skreślony przez art. 1 pkt 1 lit. b decyzji nr EBC/2022/35 (2022/2063) z dnia 13 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.276.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2022 r.
6 Art. 1 pkt 22 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. c decyzji nr EBC/2022/35 (2022/2063) z dnia 13 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.276.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2022 r.
7 Decyzja ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
8 Art. 1 pkt 23 skreślony przez art. 1 pkt 1 lit. d decyzji nr EBC/2022/35 (2022/2063) z dnia 13 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.276.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2022 r.
9 Art. 1 pkt 24 skreślony przez art. 1 pkt 1 lit. e decyzji nr EBC/2022/35 (2022/2063) z dnia 13 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.276.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2022 r.
10 Art. 1 pkt 25 skreślony przez art. 1 pkt 1 lit. f decyzji nr EBC/2022/35 (2022/2063) z dnia 13 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.276.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2022 r.
11 Art. 1 pkt 26 skreślony przez art. 1 pkt 1 lit. g decyzji nr EBC/2022/35 (2022/2063) z dnia 13 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.276.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2022 r.
12 Art. 1 pkt 27 skreślony przez art. 1 pkt 1 lit. h decyzji nr EBC/2022/35 (2022/2063) z dnia 13 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.276.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2022 r.
13 Art. 1 pkt 28 skreślony przez art. 1 pkt 1 lit. i decyzji nr EBC/2022/35 (2022/2063) z dnia 13 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.276.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2022 r.
14 Art. 1 pkt 31 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. j decyzji nr EBC/2022/35 (2022/2063) z dnia 13 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.276.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2022 r.
15 Art. 3 ust. 1 lit. e) dodana przez art. 1 pkt 2 decyzji nr EBC/2022/35 (2022/2063) z dnia 13 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.276.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2022 r.
16 Art. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 3 decyzji nr EBC/2022/35 (2022/2063) z dnia 13 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.276.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2022 r.
17 * Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 2.
18 * Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54).
19 * Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).
20 * Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 88 z 31.3.2017, s. 6).
21 * Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).
22 * Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
23 * Dostępne na stronie internetowej Międzynarodowej Izby Handlu pod adresem www.iccwbo.org.
24 * Dostępne na stronie inicjatywie na rzecz etyki w produkcji banknotów pod adresem www.bnei.com.";
25 Art. 5 ust. 2 lit. f) zmieniona przez art. 1 pkt 4 lit. a decyzji nr EBC/2022/35 (2022/2063) z dnia 13 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.276.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2022 r.
26 Art. 5 ust. 2 lit. g) zmieniona przez art. 1 pkt 4 lit. b decyzji nr EBC/2022/35 (2022/2063) z dnia 13 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.276.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2022 r.
27 Art. 6 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a decyzji nr EBC/2022/35 (2022/2063) z dnia 13 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.276.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2022 r.
28 Art. 6 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b decyzji nr EBC/2022/35 (2022/2063) z dnia 13 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.276.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2022 r.
29 Art. 9 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a decyzji nr EBC/2022/35 (2022/2063) z dnia 13 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.276.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2022 r.
30 Art. 9 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. b decyzji nr EBC/2022/35 (2022/2063) z dnia 13 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.276.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2022 r.
31 Art. 9 pkt 9 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. c decyzji nr EBC/2022/35 (2022/2063) z dnia 13 października 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.276.142) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 listopada 2022 r.
32 Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 2157/1999 z dnia 23 września 1999 r. w sprawie uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (EBC/1999/4) (Dz.U. L 264 z 12.10.1999, s. 21).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.