Professional association acts

Działanie na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w społeczeństwie.

KRASP.2013.11.13 | uchwała z dnia 13 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Kontrola (weryfikacja) przez ZUS umów cywilnoprawnych zawieranych przez uczelnie publiczne.

KRASP.2013.11.12 | stanowisko z dnia 12 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

KRASP.2013.11.12 | stanowisko z dnia 12 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie wzoru formularza zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta.

Rewid.2013.11.12 | komunikat z dnia 12 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Sposób ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów.

KRASP.2013.11.12 | stanowisko z dnia 12 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Wysokość składki członkowskiej KRASP.

KRASP.2013.11.12 | uchwała z dnia 12 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Prace nad nowym Kodeksem Etyki Radcy Prawnego.

Radc.2013.11.9 | uchwała z dnia 9 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Wytyczne działania samorządu radców prawnych w latach 2013-2016.

Radc.2013.11.9 | uchwała z dnia 9 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Lekarz.2013.11.8 | stanowisko z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o prawach konsumenta.

Sędz.2013.11.8 | opinia z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2013.11.8 | opinia z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2014 roku.

Lekarz.2013.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Obrad Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Radc.2013.11.7 | uchwała z dnia 7 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.

Radc.2013.11.7 | uchwała z dnia 7 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Krajowej Rady Radców Prawnych VIII kadencji.

Radc.2013.11.7 | uchwała z dnia 7 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Radc.2013.11.7 | uchwała z dnia 7 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Radc.2013.11.7 | uchwała z dnia 7 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Sędz.2013.11.6 | opinia z dnia 6 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Instrukcja inwentaryzacyjna Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2013.11.5 | stanowisko z dnia 5 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie III wersji sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2012.

Podat.2013.11.5 | uchwała z dnia 5 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Regulamin kontroli wewnętrznej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2013.11.5 | stanowisko z dnia 5 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie nadwyżki bilansowej przychodów nad kosztami oraz dochodu podatkowego za rok 2012.

Podat.2013.11.5 | stanowisko z dnia 5 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie Zgromadzenia Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2013.11.5 | uchwała z dnia 5 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

RGNiSW.2013.10.30 | uchwała z dnia 30 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu Regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych.

Adwok.2013.10.29 | obwieszczenie z dnia 29 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich.

Adwok.2013.10.29 | obwieszczenie z dnia 29 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu Regulaminu prowadzenia kont poczty elektronicznej w domenie adwokatura.pl

Adwok.2013.10.29 | obwieszczenie z dnia 29 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach.

Adwok.2013.10.29 | obwieszczenie z dnia 29 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera.

Adwok.2013.10.29 | obwieszczenie z dnia 29 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Pismo dziennikarzy Redakcji Telewizji.

Prok.2013.10.29 | stanowisko z dnia 29 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Zmiana planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2013.

PAN.2013.10.29 | uchwała z dnia 29 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Naruszenie niezależności prokuratora.

Prok.2013.10.28 | uchwała z dnia 28 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Odmowa wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy o pracę członkowi Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2013.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Lekarz.2013.10.25 | stanowisko z dnia 25 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

Lekarz.2013.10.25 | stanowisko z dnia 25 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych.

Lekarz.2013.10.25 | stanowisko z dnia 25 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Terminy posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2014.

Lekarz.2013.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie liczby mandatów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy na okres VII kadencji 2013-2017.

Lekarz.2013.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2013.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2013.

Lekarz.2013.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Odwołanie wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej mgr Michała Pietrzykowskiego.

Aptek.2013.10.23 | uchwała z dnia 23 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Potwierdzenie przyznania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego".

Aptek.2013.10.23 | uchwała z dnia 23 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Wybór mgr Aliny Fornal na wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2013.10.23 | uchwała z dnia 23 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Sposób przygotowania wniosku samooceny przez uczelnie ubiegające się o akredytację.

KRASPiP.2013.10.17 | uchwała z dnia 17 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Formy składania pisemnego sprawozdania przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych.

Rewid.2013.10.15 | uchwała z dnia 15 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Ujmowanie do podstawy wyliczenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru kosztów przejazdu i pobytu zespołu rewizyjnego.

Rewid.2013.10.15 | komentarz z dnia 15 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie sposobu obliczania oraz sposobu wnoszenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru.

Rewid.2013.10.15 | uchwała z dnia 15 października 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2013.10.12 | uchwała z dnia 12 października 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2013.10.12 | uchwała z dnia 12 października 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2013.10.12 | uchwała z dnia 12 października 2013 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 14 z dn. 12 X 2013 r.

KRD.2013.10.12 | uchwała z dnia 12 października 2013 r. | Akt nieoceniany