Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego. - OpenLEX

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

Akty korporacyjne

NIPIP.2018.8.28

Akt nieoceniany
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1306/VIIP/2018
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.916) oraz § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1761) oraz Uchwały Nr 6/VII/2016 NRPiP z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1. 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje osobę do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielopolskim:
1.
Edyta Derezińska -kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo- oddechowa dla pielęgniarek i położnych.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.