Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. - OpenLEX

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Akty korporacyjne

NIPIP.2018.8.28

Akt nieoceniany
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1300/VIIP/2018
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.916.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00001/A/02116 w § 1 pkt 10 uchwały Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 234/VIIP/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r poprzez dodanie kolejnych miejsc prowadzenia kształcenia:
10) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- Olsztyn 10-228 ul. Wojska Polskiego 35 Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego

Sala szkoleniowa

-Starogard Gdański 83-200 ul. Skarszewska 7 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana

-Gdańsk 80-282 ul. Srebrniki 17 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

- Zielona Góra 65-831 ul. Grzegorza 30 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

- Zajęcia praktyczne:- Olsztyn 10-228 ul. Wojska Polskiego 35 Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego

Oddział Psychogeriatryczny

- Słupsk 76-200 ul. Obrońców Wybrzeża 4, Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej

- Starogard Gdański 83-200 ul. Skarszewska 7 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana

Oddział psychiatryczny dla dorosłych,

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, Oddział psychogeriatryczny,

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu,

Oddział (zespół) leczenia środowiskowego,

Oddział rehabilitacji psychiatrycznej,

Poradnia zdrowia psychicznego

-Gdańsk 80-282 ul. Srebrniki 17 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

Oddział psychiatryczny (ogólny)dla dorosłych, Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, Oddział psychogeriatryczny,

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu,

Oddział (zespół) leczenia środowiskowego,

Oddział rehabilitacji psychiatrycznej,

Oddział (zespół) leczenia środowiskowego,

Poradnia zdrowia psychicznego.

-Gdańsk 80-437ul. Wajdeloty 28

NZOZ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO Poradnia zdrowia psychicznego

Oddział (zespół) leczenia środowiskowego.

-Prabuty 82-550 ul. Kuracyjna 30 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM PSYCHIATRII Lecznictwo Stacjonarne,

Oddział psychiatryczny

-Gdańsk 80-952 ul. Dębinki 7 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Klinika Psychiatrii Dorosłych

- Lębork 84-300 ul. Węgrzynowicza 13 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej- oddział psychiatryczny

- Gdańsk 80-305 ul. Polanki 117 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku - oddział psychiatryczny

- Szczecin 70-780 ul. Mączna 4 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"

Oddział psychiatryczny dla dorosłych

Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży

Oddział psychogeriatryczny

Zespól leczenia psychiatrycznego

Oddział terapii uzależnienia od alkoholu

Oddział rehabilitacji psychiatrycznej

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokumentacja złożona w dniu 23 sierpnia 2018 roku przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie dotycząca wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program szkolenia specjalizacyjnego pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz 77 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.