Professional association acts

Plan działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2014 rok.

RGNiSW.2013.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2014 rok.

Aptek.2013.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Zmiana nazwy pomocniczej jednostki naukowej Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Kijowie.

PAN.2013.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Zmiana planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2013.

PAN.2013.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Akceptacja zawarcia umowy z Ministrem Zdrowia.

Lekarz.2013.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Korzystanie z klauzuli sumienia w praktyce lekarskiej.

Lekarz.2013.12.6 | stanowisko z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Pokrycie kosztów wynajmu sali na VII Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej".

Lekarz.2013.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Sędz.2013.12.6 | opinia z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej.

Sędz.2013.12.6 | opinia z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekty ustaw: 1) o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 2) o Agencji Wywiadu.

Sędz.2013.12.6 | opinia z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie nagród za najlepiej zdany LEK i LDEK w 2013 r.

Lekarz.2013.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do podpisania umowy o udzielenie pożyczki dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku.

Lekarz.2013.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Wniosek o uchwalenie budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2014.

Lekarz.2013.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Wybór firm do druku, kolportażu i przygotowania do wysłania Gazety Lekarskiej.

Lekarz.2013.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Zakup defibrylatora.

Lekarz.2013.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Zakup materiałów promocyjnych.

Lekarz.2013.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Sędz.2013.12.3 | opinia z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Zmiana planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2013.

PAN.2013.12.3 | uchwała z dnia 3 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Obowiązujący wzór sprawozdania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Rewid.2013.12.2 | komunikat z dnia 2 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Prawidłowe wypełnianie rocznego rozliczenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru za 2013 r.

Rewid.2013.12.2 | komunikat z dnia 2 grudnia 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2013.11.30 | uchwała z dnia 30 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2013.11.30 | uchwała z dnia 30 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Propozycja Ministra Finansów dotycząca zmian w systemie wynagrodzeń prokuratorów.

Prok.2013.11.27 | uchwała z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego za 2012 rok.

Prok.2013.11.27 | uchwała z dnia 27 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat rocznej opłaty z tytułu nadzoru.

Rewid.2013.11.26 | uchwała z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Wysokość opłaty rocznej z tytułu nadzoru w 2014 r.

Rewid.2013.11.26 | uchwała z dnia 26 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Uchwała programowa XI Krajowego Zjazdu Adwokatury "Tradycja i nowoczesność".

Adwok.2013.11.23 | uchwała z dnia 23 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Zm.: Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich

Adwok.2013.11.23 | uchwała z dnia 23 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Zm.: Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich.

Adwok.2013.11.23 | uchwała z dnia 23 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Zm.: Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich.

Adwok.2013.11.23 | uchwała z dnia 23 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Zm.: Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich.

Adwok.2013.11.23 | uchwała z dnia 23 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2013.11.22 | uchwała z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2013.11.22 | uchwała z dnia 22 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Określenie szczegółowych kryteriów oceny spełniania przez uczelnie standardów kształcenia.

KRASPiP.2013.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie pełnomocników Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji.

Radc.2013.11.16 | uchwała z dnia 16 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2013.11.15 | uchwała z dnia 15 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2013.11.15 | uchwała z dnia 15 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany

Propozycja wzorcowego opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów chemia.

RGNiSW.2013.11.14 | uchwała z dnia 14 listopada 2013 r. | Akt nieoceniany