Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. - OpenLEX

Wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Akty korporacyjne

NIPIP.2018.5.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1192/VIIP/2018
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 ze zm.) oraz uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uchwala się, co następuje:
§  1. 
Dokonuje się wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 00008/C/01911 w § 1 pkt 9 uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Nr 2003/VIP/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. poprzez dodanie kolejnych miejsc prowadzenia kształcenia:
9) Miejsce prowadzenia kształcenia:

- Zajęcia teoretyczne:

- nie dotyczy
- Zajęcia praktyczne:- Bytom 41-902 ul. Żeromskiego 7 Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu

Oddział Neurologii

Oddział Chorób Wewnętrznych

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dokumentacja złożona w dniu 26 kwietnia 2018 roku przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach dotycząca wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych, program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 14 grudnia 2016 r., spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 oraz 77 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123 ze zm.).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. W trakcie biegu powyższego terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania uchwała staje się ostateczna i prawomocna.