Questions and answers

Czy zniszczenie dokumentu z propozycją podwyżki może stanowić podstawę do ukarania pracownika karą porządkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jaka jest procedura zaliczenia drogi wewnętrznej do dróg gminnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaką powierzchnię powinna mieć hala sportowa, na której jednocześnie ćwiczy 300 uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jaki organ właściwy jest do zawarcia porozumienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak obliczyć wysokość wydatku energetycznego dla zmian trwających 12 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy nauczyciel może złożyć wniosek o przedłużenie urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy zamawiający może wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne, poprzez zawarcie aneksu, roboty dodatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Na jakim etapie postępowania należy poinformować wykonawcę o odrzuceniu jego oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Od kiedy przyznać świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

W jakich kwotach przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jakiej formie można wypłacić wynagrodzenie nauczycielom uczestniczącym w strajku za okres strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakiej wysokości pracownik odpowiada za szkodę w powierzonych środkach ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jakim terminie wykonawcy powinni wyrazić zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2019 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły powinien upoważnić do przetwarzania danych osobowych członków komisji egzaminacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy komisja etyki w urzędzie marszałkowskim może nagrywać wyjaśnienia składane przez pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można w drodze ustawy o egzekucji w administracji obciążyć hipoteką gospodarstwo rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy osiągając dochód z najmu można pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy powinien nastąpić zwrot z ZUS nadpłaconego zasiłku stałego za miesiąc marzec?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy są podstawy do wstrzymania wypłaty świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy strona spełnia przesłanki ustawowe do umorzenia nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wypłacone stronie przy emeryturze rozliczenie roku podatkowego stanowi jednorazowy dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Ile dni w miesiącu dziecko powinno przebywać w przedszkolu, aby nie trzeba było zwracać dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Ile wynosi pensum nauczyciela zatrudnionego wyłącznie do rewalidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jakie pensum powinien mieć nauczyciel praktycznej nauki zawodu, któremu dyrektor przydzielił wychowawstwo klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Kiedy szkoła jest zobowiązana do uzyskania zgody rady gminy na obniżenie wymarz etatu temu nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto powinien złożyć wniosek do sądu o umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS, opiekun prawny czy OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Od kiedy uchylić decyzję?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jakich godzinach należy przyznać nauczycielce wolny czas na karmienie dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co należy robić, jeśli w zakładzie występuje wysoka wartość krzemionki krystalicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Co należy zrobić po przeprowadzeniu 4 przetargów na sprzedaż nieruchomości powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Co zrobić, żeby benefity pozapłacowe były wolne od składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dostawca wyrobu może nam odmówić dostarczenia karty charakterystyki substancji zawartej w wyrobie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy i w jaki sposób powinna sporządzić CIT-D fundacja, która otrzymuje darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy kierownik i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy kwotę netto można zapłacić w euro, a sam VAT osobnym przelewem w ramach MPP z rachunku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy likwidacja konta IKZE podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy możliwa jest nadbudowa budynku gospodarczego usytuowanego w odległości mniejszej niż 3 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy można wygasić decyzję o pozwoleniu na budowę, jeśli leży to w interesie strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy można zawrzeć kilka umów o dzieło z tym samym pracodawcą w tym samym czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę zlecenia z pracownikiem w innej firmie tego samego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy należy przesunąć urlop uzupełniający o 10 dni zwolnienia z tytułu opieki na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne