Questions and answers

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie usługi ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Według jakiego wzoru przedsiębiorca powinien obliczać poziomy recyklingu dotyczące zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jakiej formie należy zinwentaryzować laptopy użyczone pracownikom na podstawie umowy użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób amortyzować halę namiotową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy złożyć w KRS zaległe sprawozdanie finansowe za 2016 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób oznaczyć w JPK wystawiony paragon dla osoby fizycznej, która nie pobrała faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób podmiot z zagranicy ma uczestniczyć w postępowaniu, jeśli chodzi o podpis elektroniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić skład rodziny wydając zaświadczenie o dochodzie do programu "Czyste powietrze"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Z jaką datą wystawić świadectwo pracy w przypadku śmierci pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy firma musi wystawić KPO przy przekazywaniu kartridży nieprofesjonalnemu zbierającemu odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy gmina może udzielić dotacji przedszkolnej dla podmiotu prywatnego za czerwiec w listopadzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy istnieje obowiązek wystawiania KPO samemu sobie na odpady wydobywcze obojętne o kodzie 01 01 02?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy kadencja obecnego inspektora może ulec wydłużeniu z powodu pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy można zakończyć wcześniej roczny okres rozliczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy najem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości można traktować jako leasing finansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy okres urlopu bezpłatnego pomniejsza dotację dla pracodawcy zatrudniającego młodocianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy organ może wydać decyzję zamienną, gdy na obecnym etapie budynki nie stanowią jednej bryły?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy pracownik może świadczyć pracę, przebywając na kwarantannie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy stażysta elektromechanik może pracować sam i naprawiać maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy uprawnienia cudzoziemca do legalnego pobytu i pracy ulegają wydłużeniu w czasie epidemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zajęcie wynagrodzenia za prace przez komornika jest ważne w przypadku wstrzymania działań ze strony sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Do jakich sytuacji art. 106 k.p.a. znajdzie zastosowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Do której listy zaliczyć odpady o kodzie 17 04 07 podczas transgranicznego przemieszczania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie regulacje należy stosować po wycofaniu Polskiej Normy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jaki jest maksymalny okres pracy pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak ma wyglądać oświadczenie do RDOŚ jeżeli wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak należy obliczyć dotację dla domu wczasów dziecięcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak potraktować wniosek inwestora o zmianę decyzji środowiskowej z powodu podziału działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak powinny być przechowywane opakowania po substancjach niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak stworzyć numer formulacji przy nadawaniu kodów UFI?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy jest ostateczna decyzja SKO i kiedy jest ostateczna decyzja starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kto może dokonać wykładni autentycznej w przypadku planu miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Kto na podstawie obecnie zawartych umów powinien ponosić koszty utrzymania i naprawy przyłącza?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Na jakim etapie winna być wykonana inwentaryzacja stanu lasu i wydana decyzja inwentaryzacja starosty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Pod jakim kodem powinny być kwalifikowane odpady z koszy z plaży i z ulic?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki sposób zweryfikować zdolność pracownika do pracy po przebytej chorobie COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Z jaką datą należy zatwierdzić plan monitorowania wielkości emisji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Co należy zrobić w sytuacji, kiedy nauczyciel mimo choroby nie chce wziąć zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy można odebrać nauczycielowi godziny ponadwymiarowe w trakcie roku szkolnego w celu utworzenia nowego etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy należy odmówić uchylenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy podjąć działania związane ze złożeniem wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy wypłacić dofinansowanie na młodocianego pracownika, jeśli pracodawca nie jest rzemieślnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy należy zmienić decyzję przyznająca zasiłek stały w części dotyczącej okresu przyznania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy postępowanie w sprawie odpłatności za schronisko podlega umorzeniu z powodu jego bezprzedmiotowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy pracodawca w dobie stanu epidemii powinien kierować pracownika na okresowe badania do lekarza medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy zwolnienie z opłaty za pobyt osoby bliskiej w DPS powinno mieć formę decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jakiej pieczęci szkoły należy użyć na końcu księgi arkuszy ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne