Questions and answers

Czy zatrudniając w szkole emeryta na stanowisku administracyjnym, zalicza mu się 20% do wysługi lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy z powodu rezygnacji nauczyciela z użytkowania działki gruntu szkolnego należy się mu dodatek do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jaka podstawa prawna zezwala na wykonanie ogrodzenia na działce leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Jakie dokumenty musi posiadać podatnik, jeśli chce odliczyć VAT od zakupu materiałów dokonanego w Tajlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie obowiązki na gruncie VAT powstaną w związku z likwidacją spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełniać pracownik socjalny, żeby mógł skorzystać z dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Jakie zasady opodatkowania stosować do środków otrzymywanych w ramach programów unijnych środków pomocowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki jest paragraf klasyfikacji budżetowej dla odnowienia certyfikatu kwalifikowanego do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Marciniak Aneta | Aktualne

Jak należy rozliczać składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na Fundusz Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy wykazywać w formularzach podatkowych pracownicze nagrody jubileuszowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy zaksięgować w PKPiR zakup łodzi smoczej o wartości 7000 zł przeznaczonej do odpłatnego wypożyczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT prowizje za pośrednictwo w wymianie walut?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć amortyzację komputera i budynku wykorzystywanych przy realizacji projektu badawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt ubezpieczenia, jeśli dla jego celów przyjęto inną cenę niż cena zakupu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę korygującą dotyczącą zakupu dokonanego w 2008 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo wspólników spółki cywilnej, jeśli w trakcie roku następuje zmiana udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć w czasie zakup znaczków pocztowych, jeśli ich część nie zostanie wykorzystana w miesiącu zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak rozumieć warunek zameldowania w lokalu przez okres 12 miesięcy przed datą jego zbycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak ująć w kosztach obowiązkowe składki na rzecz izby lekarskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak ująć w kosztach wydatek na szkolenie, gdy przedsiębiorca ponosi połowę kosztów wyjazdu, a drugą połowę funduje kontrahent?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie zasadnicze bibliotekarza zatrudnionego na 1 godzinę tygodniowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak zaksięgować rezerwy na podatek odroczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jak zaksięgować wpłatę pracownika w przypadku, gdy to on ponosi koszt podatku z tytułu otrzymanych świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek wykazania dochodu w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód w przypadku wypłat dokonanych przelewem na rachunek bankowy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód z tytułu kompensaty należności i po jakim kursie go rozliczyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy pracownik przebywa w delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

rejestr wyrobów medycznych

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

W jakim momencie ujmuje się w kosztach karę za dotrzymanie terminu wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jakim terminie należy odliczyć VAT od faktury korygującej sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

W jakim terminie pracodawca powinien wysłać pracownika na szkolenie wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Z jaką czwartą cyfrą paragrafu 270 gmina powinna ująć środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2010 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Co powinno zawierać ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2010 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy dokształcanie nauczycieli jest zadaniem własnym gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2010 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest pokrycie kosztów studiów, studentowi zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2010 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy inwestycje w toku (081) mają być dociążone kosztami urlopów i chorobowych działów pomocniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2010 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy jest możliwość prowadzenia egzekucji z ruchomości będącej współwłasnością 2 osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2010 r., Bieżuński Paweł | Nieaktualne

Czy koszt modernizacji strony internetowej biura rachunkowego można zaliczyć bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy koszty remontu nieruchomości ponoszone prez spółkę jawną są kosztami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszty ubezpieczenia członków zarządu od odpowiedzialności cywilnej są kosztami uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy mogę skorygować deklarację VAT po otrzymaniu protokołu pokontrolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można zaliczyć w całości w koszty wydatek na zakup samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy odszkodowanie za nieprawidłowe zwolnienie wypłacone na podstawie ugody sądowej korzysta ze zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy odszkodowanie za samochód będący środkiem trwałym w firmie jest przychodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik prowadzący biuro podróży powinien rejestrować obrót przy użyciu kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne