Questions and answers

Czy koszty zawarcia umowy spółki z o.o. mogą być kosztami tej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można ustalić regulaminem jedną stawkę diety zagranicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można wykonać kopie dowodu osobistego strony na użytek postępowania w sprawie KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy nagroda uznaniowa powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy na zleceniodawcy ciąży bezwzględny obowiązek wypłaty wynagrodzenia raz w miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy okres przebywania nauczycielki na urlopie macierzyńskim należy zaliczyć jej do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy oświadczenie na potrzeby ZFŚS należy tworzyć na bazie dochodów ustalanych dla całego gospodarstwa domowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy podstawą naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i opodatkowania jest kwota netto, czy brutto z faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownicy należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy przywóz rzeczy stanowiących środki trwałe dla nabywcy podlega zgłoszeniom Intrastat?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy sołtys może zaciągnąć zobowiązanie w zakresie mienia komunalnego oddanego sołectwu do korzystania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Nieaktualne

Czy spółka jest zobowiązana do ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy spółka może przejąć z innego zakładu pracy jedynie pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy starosta może udostępnić informację o liczbie wydanych w 2016 r. kart wędkarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy wydatki na nabycie udziałów spółki z o.o. mogą stanowić koszt uzyskania przychodu przy ich odpłatnym zbyciu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wykonawca może pobierać opłatę za bilety autobusowe, jeśli zamawiający nie wyłączył tego w SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy zwrotu środków wpłaconych na poczet przyszłych zamówień należy dokonać przelewem bankowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Do kiedy można korygować zaniżoną zaliczkę na CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować przekazanie komputerów do zezłomowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży budynków wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje nieprzekazania PIT-11 w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki okres wypowiedzenia należy wpisać w informacji do umowy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy oszacować wartość zamówienia na usługi społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak należy postąpić z VAT naliczonym od inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak opodatkować dochód uzyskany z inwestycji internetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ w sytuacji, gdy osoba umieszczona w DPS zmarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT wewnątrzwspólnotowe dostawy złota?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo umieścić w świadectwie pracy informację na temat wykorzystanego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych wspólną inwestycję gminy i jej mieszkańców?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak wykonawca powinien wypełnić część II A Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien wykazać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy rodzic nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za nianię?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Od kiedy należy uchylić zasiłek stały w przypadku podjęcia zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

W jakich sytuacji tworzy się rezerwę na świadczenia pracownicze w ciężar kapitałów własnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

W jakiej pozycji formularza IFT-2R należy wykazać przychody wypłacone spółce matce z tytułu odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej pozycji rachunku zysków i strat ująć płatności obszarowe związane z gospodarstwem rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób brak świadectwa pracy wpływa na prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób należy ustalić prawo do zasiłku okresowego, jeśli stronie zostało przyznane świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jaki sposób należy ustalić skład rodziny w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób odliczyć zapłacone alimenty na rzecz innych osób na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W której pozycji PIT-36 ująć kwotę podatku zapłaconego w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W którym kwartale roku najkorzystniej jest złożyć wniosek na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT refakturować na najemcę hali produkcyjnej koszt ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne