Questions and answers

Jak prawidłowo należy naliczyć odsetki od nieterminowego uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Jakie podatki dochodowe obciążają kupującego w związku z kupnem mieszkania od dewelopera?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaka jest różnica pomiędzy zaświadczeniem lekarskim, a orzeczeniem lekarskim ?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych wykonaną ekspozycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Co pracodawca może zrobić, jeżeli ma podejrzenie, że opiekę może w tym czasie sprawować drugi rodzic?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób powinien zostać wykorzystany przez pracownika urlop wyliczony przez pracodawcę w wymiarze: 3,32 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jaki zakres informacji o historii zmarłego pacjenta ZOL może przekazać do zakładu ubezpieczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy podanie danych osobowych przez pacjenta jest tożsame z weryfikacją jego tożsamości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy ośrodek ma prawo żądać zwrotu z ZUS specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy świadczenia wypłacone z FA są świadczeniami nienależnie pobranymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy osoba na stażu utraci prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możliwy jest podział z urzędu działek stanowiących prywatną własność, a przeznaczonych w mpzp na drogi publiczne oznaczone jako KDD?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jak na dzień wydania decyzji o pozwoleniu na budowę było interpretowane "zgrupowanie miejsc postojowych" (lub "grupa m.p.")

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy czasowe odwodnienie wykopu budowlanego wymaga pozwolenia wodnoprawnego czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jaki błąd stanowi błędnie wskazany, w treści decyzji o pozwoleniu na budowę, adres inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy słuszne jest żądanie starostwa, aby inwestor na własny koszt odrolnił teren przeznaczony pod drogę w terenie KDW?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy zmienić skład rodziny i doliczyć dochód nowego męża w przypadku pobierania świadczenia z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy i koszt przejazdu pracownika z jednego do drugiego magazynu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaki jest wzór decyzji uchylającej zasiłek pielęgnacyjny w związku z pobieraniem dodatku pielęgnacyjnego w ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy spadkobierca ma obowiązek złożyć PIT-28 za swoją zmarłą matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jezdnia drogi gminnej dojazdowej może mieć nawierzchnię żwirową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy podatnik dobrze rozpoznaje różnicę między budowlą a budynkiem na potrzeby podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielom wychowawcom w internacie zatrudnionym od 4 września przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy spółka nieprowadząca magazynu w formie elektronicznej będzie zobowiązana do wysyłania plików JPK-MAG?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka jest data wszczęcia postępowania po otrzymaniu decyzji uchylającej od SKO do ponownego rozpatrzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy rozliczyć straty z lat ubiegłych w spółce będącej w likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie mogą być skutki błędnego ujęcia przez nabywcę faktury korygującej dokumentującej import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy budowa stawu - urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - o powierzchni poniżej 500 m2 wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy nauczyciel korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia ma prawo do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak powinien rozliczać sprzedaż w ewidencji JPK mikroprzedsiębiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać instrukcje bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Który organ jest właściwy do wydania pozwolenia na rozbiórkę budynku byłej nastawni kolejowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy projektant ma racje twierdząc, że nie ma obowiązku zachowywać odległości o których § 23 r.w.t.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jakich zamówień dotyczy obowiązek złożenia JEDZ w formie elektronicznej od 18.04.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób gmina może udzielać zadań własnych z zakresu użyteczności publicznej zakładowi budżetowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zakład może wylewać zbrudzoną wodę z maszyny czyszczącej posadzkę hali bezpośrednio do kratki ściekowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Jak obliczyć średnią urlopową po 1 stycznia 2018 r. dla dyrektora i wicedyrektorów według nowych zasad?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jakie działania podjąć, jeżeli wykonawca nie złożył referencji na potwierdzenie należytego wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy spółdzielnia może odliczyć VAT od zakupu ciasta i usługi cateringowej na spotkanie opłatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy kuchenkę gazową można zainstalować w piwnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie jeżeli dojazd do działki budowlanej na szerokość 4,0 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak traktować omyłkę polegającą na wpisaniu w gwarancji wadialnej niepoprawnej daty końcowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pomniejszany za nieobecności w pracy podlega zwolnieniu z oskładkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy istnieją wymagania dotyczące wieku pracownika sklepu wykonującego obowiązki przy obrocie fajerwerkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 stycznia 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne