Questions and answers

W jakim terminie nastąpi zmiana wymiaru pensum doradców zawodowych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można udzielić jednego zamówienia na usługi ochroniarskie z wykonaniem usługi zastępstw na portierniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy organ powinien żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak należy obliczyć, czy nauczycielkom należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób najlepiej uregulować kwestię przyznawania premii dla pracowników niepedagogicznych szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych powiniwn nowelizować organ prowadzący, czy dyrektor szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik, zobowiązany przez sąd do zwrotu pożytków z najmu, powinien skorygować swoje zeznanie podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy dyrektor szkoły musi uzyskać zgodę organu prowadzącego na podejmowanie dodatkowego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracodawca może zainstalować system monitoringu w pomieszczeniu socjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy spadkobiercy w zeznaniu podatkowym powinni wykazać wartość ustaloną przez biegłego, czy faktycznie otrzymaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy urlopu na żądanie należy udzielić z puli urlopu bieżącego czy zaległego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak ośrodek powinien dochodzić zwrotu wydatków, czy na podstawie art. 96 ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy w umowie zlecenia można zawrzeć zapis, że strony ograniczają odpowiedzialność zleceniobiorcy do 5 tysięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy koszty poniesione przez żonę mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w działalności męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim czasie należy dokonać odbioru maszyn i stanowisk po remontach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy postanowienie o zabezpieczeniu alimentacyjnym uprawnia do otrzymania świadczeń wychowawczych i rodzinnych na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć nadwykonania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić ilość godzin ponadwymiarowych do wypłaty nauczyciela logopedii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy obywatel Ukrainy bez stałego zameldowania na terenie RP może założyć działalność gospodarczą w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Co można zrobić w sprawie uszkodzenia drenażu melioracji wodnej na polu rolnika, jeżeli sprawca nie naprawił szkody?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy pracowników tymczasowych należy wykazywać w rejestrze pracowników narażonych na działanie substancji niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać terapeuta dla dzieci i młodzieży w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy starosta prowadzi obecnie postępowania w zakresie przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Kto powinien wszcząć postępowanie w sprawie odtworzenia rowu melioracyjnego na prywatnej działce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

W jakim terminie pracownik socjalny może wykorzystać dodatkowy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy godzina pracy logopedy zatrudnionego w przedszkolu wynosi 45 minut, czy 60 minut?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy uczniowie szkoły podstawowej, realizujący edukację domową, powinni zdawać egzaminy semestralne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie wymagania musi spełniać nowy podwykonawca, który rozpoczyna wykonywanie przedmiotu zamówienia w toku realizacji umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy przed rozpoczęciem eksploatacji wagopakowarki należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa może opłacić za pracownika składkę członkowską na rzecz izby inżynierów budownictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 stycznia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne