Questions and answers

Czy dyrektor bez zgody rady pedagogicznej może wprowadzić nagrywanie przebiegu rad pedagogicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy hełm lekki może być używany w odlewni?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy jeśli dłużnik wywiązywał się z wpłat przez 5 lat można mu umorzyć należności w wysokości 50%?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy JST powinna zawrzeć umowę o współinwestorstwo, czy umowę pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy można poprawić sprawozdanie finansowe za lata ubiegłe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można w trakcie roku rozwiązać fundusz rezerwowy czy jest do tego potrzebna zgoda zebrania przedstawicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy można załączyć mapę poglądową z google do postępowania przetargowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy obywatelce Mołdawii należy się świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy od kosztów eksploatacyjnych za pojazd specjalny firma ma prawo odliczać cały podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odliczyć od dochodu wnioskodawcy zaległe alimenty, które są potrącane przez komornika z renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podatnik może dokonywać transakcji ze swoim zakładem położonym na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podstawa ubezpieczenia emerytalnego , rentowego i wypadkowego umniejsza się o dni chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy powstanie roboty zamiennej powodującej powstanie nowej pozycji kosztorysowej może stanowić podstawę do zmiany umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy projekt sieci wodociągowej wymaga podpisu sprawdzającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy remont istniejącego budynku chlewni wymaga dokonania zgłoszenia czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy właściwe jest odbieranie nauczycielowi godzin na rzecz nauczyciela chronionego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy w przypadku zmiany sytuacji dochodowej strony należy zmienić decyzję w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy wystąpić z zapytaniem do wojewody o koordynację systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy za alimenty na dziecko w rodzinie zastępczej można uznać pomoc rzeczową lub pomoc w opiece nad tym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zgodnie z RODO firma świadcząca usługi wideofilmowania przyjęć weselnych ma obowiązek uzyskać zgody na przetwarzanie danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Czy zlecenie z tytułu kontraktu menadżerskiego powinno być opodatkowane i udokumentowane fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaka powinna być treść instrukcji BHP dla pracowni histopatologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jakie kryteria musi spełnić nauczyciel, aby przejść na świadczenie kompensacyjne od 1 września 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie można zastosować kryteria jakościowe w przetargu nieograniczonym na catering?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Bieńko Monika | Aktualne

Jakie są konsekwencje odmowy współpracy z asystentem rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, któremu od czerwca zmniejszy się wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy rozumieć kategorie danych osobowych według RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jak należy ująć w bilansie konto 909 Rozliczenia międzyokresowe z wykonania budżetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa kosztów sprzedanych usług w zespole 7?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć miesięczną kwotę świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak wygląda formularz wniosku o urlop dla poratowania zdrowia w 2018 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Od jakiego miesiąca uchylić decyzję przyznającą świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy wyrównujemy świadczenia z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy budowa wiaty na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga zgłoszenia w organie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Stępień Sylwia | Nieaktualne

Czy dochód ze służby w Policji należy traktować jako dochód uzyskany na gruncie ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy dokumenty dostarczone do akt osobowych należy potwierdzić za zgodność z oryginałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy jubiler, który sprzedaje pierścionki w ozdobnych opakowaniach, jest wprowadzającym produkt w opakowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy można przyjąć zgłoszenie rozbiórki obiektu znajdującego się w granicach historycznego układu ruralistycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy należy ustalić nauczycielowi indywidualne pensum, jeżeli tak to w jakim wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy wznowić postępowanie w sprawie ustalenia prawa do ZR oraz SW i wydać nowe decyzje?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne