Questions and answers

Czy starosta może dokonać zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów dla podmiotu odbierającego odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy urlop wypoczynkowy udzielony w czasie pełnienia kadencji działacza związkowego jest urlopem płatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy usługę wymiany silnika wraz z częściami należy potraktować jako usługę kompleksową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w budynku oranżerii w ogrodzie botanicznym należy zaprojektować toaletę dla osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy w przypadku zmiany określonego w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy, należy dokonać zmiany umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w szkole musi być kasa fiskalna jeżeli szkoła prowadzi tylko wyżywienie uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy w związku z obniżeniem wynagrodzenia pracownikowi będącemu radnym gminy przysługuje dodatek wyrównawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zamawiający w treści ogłoszenia zamieszczanego na stronie BZP może pominąć niektóre warunki zawarte w SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zmiana w zakresie pensum jest tożsama ze zmianą stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Ile będzie wynosił etat terapeuty integracji sensorycznej w przedszkolu od września 2018 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Ile wynosi pensum specjalistów realizujących zadania w ramach WWR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Jak często należy dokonywać przeglądów elektrycznych zespołu garaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jak często pracownik może dźwigać ciężary dozwolone w zakresie pracy dorywczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie działania można podjąć wobec dłużnika alimentacyjnego przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie są podatkowe skutki zakupu gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak należy postąpić z należnościami co do których umorzono postępowanie egzekucyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak postąpić z omyłką dotyczącą wartości dokumentacji projektowej niezgodnej z zapisami w SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak powinny przebiegać księgowania kosztów opłat sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT usługi biura informatycznego w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć pakiet medyczny prezesa zarządu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak wykazać brak dochodów z tytułu zasądzonych alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kiedy organ powinien wystawić upomnienie w przypadku niespłacenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Kiedy wygasa trwały zarząd gruntów pokrytych wodami ustanowiony na rzecz marszałków województw?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Kto jest właściwy do wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej bezdomnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Kto zawiera kontrakt socjalny z osobą przebywającą w schronisku dla bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Na jakim formularzu spółka akcyjna powinna zgłosić nowy rachunek bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy przysługuje pracownikowi prawo do dodatkowego urlopu rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

W jakiej dacie należy ująć w księgach rachunkowych wynagrodzenie ryczałtowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakim terminie gmina może dokonać połączenia szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W jaki sposób należy naliczyć nauczycielce dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy budowa nowego bloku jest przedsięwzięciem technologicznie powiązanym z istniejącą elektrociepłownią?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy gmina ma obowiązek kontrolowania statutów placówek niepublicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy limity dotyczące terminowego zatrudniania dotyczą także nauczycieli zatrudnianych w szkołach samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy na sprawienie pogrzebu osobie samotnej należy przeprowadzić wywiad środowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy na zgłoszenie można postawić wiatę na działce oznaczonej symbolem Bi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne