Questions and answers

Czy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały od dnia, od którego przysługuje emerytura?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy nauczycielowi wygaszanego gimnazjum, który przechodzi na wcześniejszą emeryturę przysługuje odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia obecności służby bhp podczas wszystkich zmian roboczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy rolnik ryczałtowy może świadczyć usługi pielęgnacji zieleni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy samorządowy zakład budżetowy może nie potwierdzać salda „0”?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy sanitariusz, salowa lub pracownik ochrony mogą być osobami wykonującymi przymus bezpośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy sprzedaż działek poza działalnością gospodarczą podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy staż pracy młodocianego pracownika liczy się do naliczenia dodatku za wysługę lat nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy w arkuszu organizacji szkoły powinna być ujęta osoba przebywająca na stażu z urzędu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy wnioskodawca zaprzestał sprawowania opieki i winien zwrócić SZO za jeden dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wodę z próbnych pompowań ujęcia można zrzucić do rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy wody w rowach zaliczają się do śródlądowych wód płynących lub stojących?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy w trzeciej klasie gimnazjalnej musi być podział drugiego języka na grupę zaawansowaną i podstawową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy w zeznaniu rocznym pracownica będzie miała prawo do odliczenia podwyższonych kosztów za cały rok ?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakup samochodu od rodziców podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zakup usługi korzystania z telefonów stacjonarnych przez zamawiającego sektorowego jest wyłączony ze stosowania p.z.p?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zamawiający w umowie ramowej może dopuścić składanie ofert w formie e-maila lub faksu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 5 p.z.p. stwarza obowiązek publikacji ogłoszenia o zmianie umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy związki zawodowe mogą żądać od dyrektora informacji na temat organizacji pracy placówki w kolejnym roku szkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jakich dokumentów może żądać zamawiający od wykonawcy spółki z o.o. spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Jakie godziny dodatkowe powinni realizować nauczyciele w ramach 40h wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł objąć stanowisko wicedyrektora w zespole szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie związki zawodowe powinny zaopiniować arkusz organizacji szkoły i przedszkola po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy liczyć tzw. cienką kapitalizację wg zasad obowiązujących do końca 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy postępować w sytuacji, gdy zakładowe związki zawodowe zaopiniują negatywnie szkolne arkusze organizacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę wystawioną w roku bieżącym dotyczącą roku ubiegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zakwalifikować polichlorek winylu, obliczając opłatę za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Jak opodatkować produkcję i dystrybucję nasienia zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć otrzymaną dotację unijną na zakup dwóch maszyn, gdy brak jest przydzielonej kwoty na daną maszynę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozróżnić, czy mamy do czynienia z podwykonawstwem czy udostępnieniem pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak uzyskać zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w sytuacji, gdy dłużnik przebywa za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto odpowiedzialny jest za straty poniesione w wyniku wydania decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne