Questions and answers

Czy podstawą do wypłaty świadczenia z FA jest wyrok sądu z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy pożyczkę wspólnika do spółki można ująć w bilansie jako zwiększenie kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy pracownik tymczasowy może wykonywać pracę jednocześnie na rzecz kilku pracodawców użytkowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy przed wydaniem zezwolenia na wycięcie drzew potrzebna jest decyzja środowiskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy przepisy regulują odległości przy rozładunku silosa z materiałem sypkim?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy przepisy wskazują okres, na który tworzony jest plan finansowy sp zoz-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy przyłącza kanalizacyjne do modernizowanego budynku stanowią odrębne środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy rada rodziców powinna opiniować wybór podręcznika szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy regulamin wynagradzania sp zoz wymaga zatwierdzenia przez radę społeczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy standardy emisyjne określa się dla konkretnego procesu czy dla instalacji jako całości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy staż pracy do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze może być potwierdzony zaświadczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy stypendium doktoranckie może być dochodem utraconym w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy suwnicę z poziomu roboczego obsługuje jeden pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy szkoła może żądać od ops o przeprowadzenia wywiadu środowiskowego u uczennicy bez podania powodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy uprzykrzanie życia pozostałym mieszkańcom poprzez hałasowanie mogą być powodem do licytacji lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy wierzycielka powinna wpłacić otrzymane alimenty do komornika nie rezygnując ze świadczeń z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wszcząć postępowanie w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy za pracownika obywatela z Ukrainy powinny być opłacane składki i podatek z tytułu umowy w Niemczech lub Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy zaliczyć remont obiektu zabytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Gdzie powinna być zlokalizowana szafa na środki ochrony indywidualnej do pracy z substancjami chemicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaka powinna być odległość miejsc postojowych od budynku mieszkalno-usługowego z usługami na parterze?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak długo biuro rachunkowe powinno przetrzymywać na dysku dane spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakim dokumentem magazynowo-księgowym należy dokumentować wyjście z magazynu złomu stanowiącego ubytki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakim pacjentom podlegającym ustawie o ochronie zdrowia psychicznego służy prawo do bezpłatnej opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy wykazać w księgach rachunkowych błąd w wyliczeniu podatku dochodowego CIT za ubiegły rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować przekazanie środków trwałych i środków niskocennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować ubezpieczenie grupowe pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować umowę o dzieło na napisanie programu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować zakupione przez spółkę abonamenty medyczne dla członków rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować zakup mebli związanych z modernizacją biurowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinien być rozliczony podatek dochodowy z tytułu zbycia belgijskich i holenderskich udziałów oraz akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy księgować zaliczki na koszty komornicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Kiedy stosujemy art. 155, a kiedy art. 163 KPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto powinien zabezpieczyć mienie osoby przymusowo skierowanej do dps?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy obowiązują nowe minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

O jakich urządzeniach do retencjonowania wody jest mowa w przypadku opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

O której godzinie pracownik zatrudniony na nocną zmianę rozpoczyna urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jakiej pozycji w rachunku zysk i strat należy ująć koszty wyprodukowanej i zamontowanej stolarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 kwietnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy, jeśli obiekty ZL i PM nie zawierają sfery zagrożenia wybuchem, muszą być oznakowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy do stażu pracy może liczyć się okres zatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy-zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy do stażu pracy pedagogicznej należy wliczyć okres zatrudnienia nauczyciela w wymiarze niższym niż 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy lekarz w trakcie specjalizacji może być lekarzem wybieranym przez pacjentów w ramach poz?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych, gdy nie uwzględniono w PKPiR sprzedaży środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy nagroda z funduszu nagród może być przyznana nauczycielowi za działalność społeczną poza szkołą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy naprawa aparatu ortodontycznego w przypadku niewłaściwego użytkowania może być sfinansowana przez NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy narażenie na zagrożenie na stanowisku pracy powoduje konieczność odbywania corocznych szkoleń okresowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy nauczycielowi objętemu okresem ochronnym przed emeryturą można ograniczyć etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje nagroda jubileuszowa, jeśli pracuje równocześnie w dwóch miejscach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy na wniosek rodziców można zostawić ucznia na następny rok szkolny w tej samej klasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy ograniczenie do minimum liczby pracowników narażonych na duży hałas jest prawidłowym postępowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy ponowne użycie może być finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 kwietnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne