Questions and answers

W jaki sposób można doprowadzić do zamknięcia okna w lokalu, jeśli mieszkaniec lokalu zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jakie kroki powinien podjąć organ w celu doprowadzenia do ostateczności decyzji, jeśli adresat nie żyje?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy można przyznać świadczenia rodzinne, gdy nie ma zasądzonych alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy SP ZOZ podlega zwolnieniu z obowiązku uzyskania zezwolenia na zabieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy uwzględnić dochód z tytułu stypendium wynikającego z zawartej umowy o praktyki zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy przyznać dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak obliczyć dochód do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy kierownik robót elektrycznych może być pracownikiem podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zgłoszenie dotyczące przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wymaga sporządzenia projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy można wykonać okna połaciowe w odległości 8,5 m od granicy lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy za czas szkolenia w obronie cywilnej przysługuje wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy ochrona przedemerytalna przysługuje w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Gdzie opłacać podatek i składki w przypadku zatrudnienia cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy budynek może stać na kanalizacji deszczowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy odległość okapu dachu od konturu lasu powinna wynosić 12 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jakie są wytyczne dla wybudowania basenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy można zaliczyć do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy budynek magazynowy wydzielony z przestrzeni czteroma ścianami z blachy trapezowej można zakwalifikować jako wiatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

W jakiej wysokości powinien być ustalony zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Z jakich przepisów może skorzystać organ w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować okres pracy we własnym gospodarstwie rolnym, w celu zaliczenia okresu do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie wymogi kwalifikacyjne mają zastosowanie na stanowisko archiwisty w jednostce samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy premia podlega uzuzpełnieniu w wynagrodzeniu stanowiącym podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy do urlopowego stażu pracy należy wliczych okres urlopu macierzyńskiego i wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy uzyskanie odstępstwa odnośnie budowy szamb od Wód Polskich dotyczy tylko obszarów szczególnego zagrożenia powodzią?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć odprawę wojskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaka powinna być odległość studni na cele wody pitnej od szczelnego zbiornika na deszczówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy do pracy operatora maszyny do cięcia, zgrzewarki lub prasy do metali potrzeba uprawnień UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może zrezygnować z pracy w obniżonym wymiarze czasu prac?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wartość paczki świątecznej dla pracownika podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jakie zasady obowiązują przy wypłacie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy oznakowanie progu na drodze ewakuacyjnej w budynku mieszkalnym jest wymagane prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakim wymaganiom powinna odpowiadać wentylacja w malarni proszkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który ma osiągnięty wiek emerytalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy można zrezygnować z papierowej formy polecenia wyjazdu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy organista może opodatkować przychody kartą podatkową lub ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pacjentce z EKUZ przysługują bezpłatne świadczenia w poradni ginekologiczno-położniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy na budowę parkingów powyżej 10 stanowisk urząd możne przyjąć zgłoszenie wykonania robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Słomka Kinga | Nieaktualne

Czy wydatki na wykwaterowanie mieszkańców modernizowanego budynku będą wchodzić w zakres nakładów inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy zaświadczenie wydane przez UDT jako dokument uprawniający do obsługi wózków jezdniowych, ma ograniczenia czasowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Piętka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie są wymagania prawne dla budowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy ponoszenie strat działalność męża nauczycielki korzystającej z ZFŚS powinno obciążać ZFŚS szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaka powinna być częstotliwość przeglądów systemów gaśniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie nowe wymagania wprowadza norma ISO 45001?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można wysłać informację o przyznaniu FA do adwokata dłużniczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy wystąpić do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy nauczycielka ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym za miesiące po zmianie pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne