Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego.

Monitor Polski

M.P.2020.986

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 października 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego (M.P. poz. 385, z 2009 r. poz. 65, z 2012 r. poz. 481, z 2016 r. poz. 426 oraz z 2018 r. poz. 694) w załączniku w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład SWW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Gabinet Szefa;

2) Departament I;

3) Departament II;

4) Departament III;

5) Departament IV;

6) Departament V;

7) Biuro Ochrony i Osłony;

8) Biuro Finansowo-Logistyczne;

9) Biuro Kadr;

10) Biuro Prawne;

11) Biuro Ewidencji i Archiwum;

12) Centrum Kształcenia;

13) Zespół Audytu Wewnętrznego.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.