Art. 21. - [Statuty SKW i SWW; regulaminy organizacyjne jednostek organizacyjnych SKW i SWW; ośrodki szkolenia służb] - Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.81 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 stycznia 2023 r.
Art.  21.  [Statuty SKW i SWW; regulaminy organizacyjne jednostek organizacyjnych SKW i SWW; ośrodki szkolenia służb]
1. 
Minister Obrony Narodowej, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów, nadaje, w drodze zarządzeń, odrębnie dla SKW i SWW statut, który określa ich organizację wewnętrzną.
2. 
Szefowie SKW i SWW, po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej, w drodze zarządzeń, każdy w zakresie swojej właściwości, nadają regulaminy organizacyjne jednostkom organizacyjnym każdej ze służb, w których określają ich strukturę wewnętrzną i szczegółowe zadania.
3. 
Szefowie SKW i SWW, w drodze zarządzeń, każdy w zakresie swojej właściwości, tworzą, przekształcają i likwidują ośrodki szkolenia służb, określając ich strukturę, zadania oraz zasady funkcjonowania w zakresie nieobjętym innymi przepisami.
4. 
Szefowie SKW i SWW, każdy w zakresie swojej właściwości, mogą tworzyć zespoły o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy oraz szczegółowy zakres i tryb działania.